JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Päivi Lievonen

5.1.2022 20.48
Uutiset

Kolmansien koronarokotusten massarokotuspäivä Joensuussa lauantaina

Kari Sark­ki­nen

Kol­man­sien ko­ro­na­ro­ko­tus­ten mas­sa­ro­ko­tus­päi­vät saa­vat jat­koa Jo­en­suus­sa. Siun sote jär­jes­tää yh­des­sä lää­kä­ri­kes­kus Pih­la­ja­lin­nan lää­kä­rei­den ja hoi­ta­jien kans­sa il­man ajan­va­raus­ta to­teu­tet­ta­van ro­ko­tus­päi­vän lau­an­tai­na 8.1.2022 klo 10–18 osoit­tees­sa Mal­mi­ka­tu 9.

Siun sote ker­too tie­dot­tees­saan, et­tä tar­jol­la noin 600 ko­ro­na­ro­ko­te­an­nos­ta. Ro­ko­tuk­sia jat­ke­taan sii­hen saak­ka, kun ro­kot­tei­ta riit­tää. Ro­ko­tuk­set to­teu­te­taan saa­pu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä. Jo­not­ta­mi­seen ul­ko­na on syy­tä va­rau­tua pu­keu­tu­mal­la sään mu­kai­ses­ti. Ti­lai­suu­des­sa an­ne­taan vain 3. ro­ko­te­an­nok­sia.

Ro­ko­tus­ti­lai­suu­des­sa on käy­tös­sä Bi­on­tech-Pfi­ze­rin ko­ro­na­ro­ko­te. Ro­ko­tus­ti­lai­suus on suun­nat­tu en­si­si­jai­ses­ti ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vil­le al­le 30-vuo­ti­ail­le mie­hil­le, joil­le ei va­ro­vai­suus­pe­ri­aat­teen mu­kaan voi­da an­taa Mo­der­nan ko­ro­na­ro­ko­tet­ta. Jos kai­kil­le ro­ko­tus­ti­lai­suu­teen saa­pu­neil­le al­le 30-vuo­ti­al­le mie­hil­le ei rii­tä ro­ko­tet­ta, tar­jo­taan heil­le uut­ta ro­ko­tu­sai­kaa.

Ro­ko­tus­ti­lai­suu­des­sa kol­man­sia ko­ro­na­ro­kot­tei­ta an­ne­taan myös muil­le kuin al­le 30-vuo­ti­ail­le mie­hil­le. 3. ko­ro­na­ro­kot­teen ro­ko­tus­ti­lai­suu­des­sa voi­vat ot­taa 18–59-vuo­ti­aat sai­rau­den pe­rus­teel­la ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vat, joi­den 2. ko­ro­na­ro­kot­tees­ta on ku­lu­nut vä­hin­tään kol­me kuu­kaut­ta, 60–69-vuo­ti­aat, joi­den 2. ko­ro­na­ro­kot­tees­ta on ku­lu­nut vä­hin­tään kol­me kuu­kaut­ta. Li­säk­si myös pe­rus­ter­veet 50–59-vuo­ti­aat, joi­den 2. ko­ro­na­ro­kot­tees­ta on ku­lu­nut vä­hin­tään nel­jä kuu­kaut­ta ja ro­ko­tus­vuo­ros­sa ole­va sote-hen­ki­lös­tö, kun 2. ko­ro­na­ro­kot­tees­ta on ku­lu­nut vä­hin­tään 3 kuu­kaut­ta.

Suun­nit­teil­la on jär­jes­tää toi­nen mas­sa­ro­ko­tus­ti­lai­suus Jo­en­suus­sa myös lau­an­tai­na 15.1.2022. Ti­lai­suu­des­ta tie­do­te­taan tar­kem­min myö­hem­min.

Pih­la­ja­lin­nan lää­kä­rit ja hoi­ta­jat mu­ka­na ro­kot­ta­mas­sa

Tu­le­vat mas­sa­ro­ko­tus­päi­vät ovat yk­si esi­merk­ki ko­ro­na­ro­ko­tus­ten te­hos­ta­mi­sek­si teh­dys­tä yh­teis­työs­tä. Yk­si­tyi­sen lää­kä­ri­a­se­ma Pih­la­ja­lin­nan lää­kä­rit ot­ti­vat yh­teyt­tä Siun so­teen ja il­moit­ti­vat ha­luk­kuu­ten­sa tul­la va­paa­eh­toi­sik­si ro­kot­ta­jik­si ko­ro­na­ro­ko­tus­ti­lai­suuk­siin, ker­ro­taan Siun so­ten tie­dot­tees­sa.

– Ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mia on ter­vey­den­huol­lon yh­tei­nen asia, ja saim­me yleis­lää­kä­ri Tan­ja Tuo­mi­sen kans­sa ide­an osal­lis­tua ko­ro­na­ro­kot­ta­mi­seen tal­koo­voi­min. Ha­lu­am­me kan­taa kor­tem­me ke­koon, jot­ta ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen edis­tyi­si­vät mah­dol­li­sim­man te­hok­kaas­ti. Ha­lu­am­me ol­la edis­tä­mäs­sä yh­teis­tä hy­vää ja kol­le­gi­aa­li­suut­ta, Pih­la­ja­lin­nan lää­kä­ri Mark­ku Te­rä­vä sa­noo.

Li­sä­ro­kot­ta­jat ovat ter­ve­tul­lei­ta, sil­lä kol­man­sia ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia py­ri­tään no­peut­ta­maan kai­kin kei­noin. Pih­la­ja­lin­nan lää­kä­rien avul­la pys­ty­tään ro­ko­tuk­sia tar­jo­a­maan kah­te­na pe­räk­käi­se­nä lau­an­tai­na.

Ro­ko­tus­ten te­hos­ta­mi­nen on vaa­ti­nut pal­jon työ­tä ja jous­ta­vuut­ta sekä sote-am­mat­ti­lai­sil­ta et­tä asi­ak­kail­ta. Siun so­tes­sa kii­ree­tön­tä hoi­toa on jou­dut­tu lyk­kää­mään, jot­ta ris­ki­ryh­mien ro­ko­tus­suo­jaa on saa­tu pa­ran­net­tua no­pe­al­la ai­ka­tau­lul­la.

– On hie­noa, et­tä Pih­la­ja­lin­nan lää­kä­rit ja hoi­ta­jat ovat lu­pau­tu­neet kor­vauk­set­ta ro­kot­ta­maan alu­eem­me asuk­kai­ta. Ar­vos­tam­me saa­maam­me apua ja jous­ta­vuut­ta ro­ko­teyh­teis­työn mah­dol­lis­ta­mi­sek­si. Sa­mal­la kii­tän läm­pi­mäs­ti tä­män vuo­den­vaih­teen viik­ko­jen ai­ka­na poik­ke­a­van suu­reen ro­ko­tus­kam­pan­jaan osal­lis­tu­nei­ta alu­eem­me sote-am­mat­ti­lai­sia, jot­ka olet­te mah­dol­lis­ta­neet alu­eel­lam­me ly­hy­es­sä ajas­sa suu­ren vä­es­tö­mää­rän ro­kot­ta­mi­sen. Teet­te kaik­ki tär­ke­ää ja upe­aa työ­tä, tie­dot­tee­seen has­ta­tel­tu Siun so­ten hal­lin­to­y­li­lää­kä­ri Pet­ri Ki­vi­nen kiit­tää.

Kym­me­niä tu­han­sia ro­kot­tei­ta vii­kos­sa

Ro­ko­tus­ka­pa­si­tee­tin li­sää­mi­nen on ol­lut iso urak­ka, mut­ta sii­nä on on­nis­tut­tu. Siun sote on pys­ty­nyt kak­sin­ker­tais­ta­maan ro­ko­tus­mää­rät. Esi­mer­kik­si jou­lu­vii­kol­la (viik­ko 51) ro­kot­tei­ta pis­tet­tiin 12 218 ro­ko­tet­ta ja vii­kol­la 52 ro­kot­tei­ta pis­tet­tiin 14 489. Ro­kot­teis­ta suu­rin osa oli kol­man­sia ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia.

Täl­lä het­kel­lä 3. ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen yli 70-vuo­ti­ais­ta on saa­nut 83 pro­sent­tia ja 60–69-vuo­ti­ais­ta 50 pro­sent­tia. Myös sai­rau­den pe­rus­teel­la ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vien yli 18-vuo­ti­a­den ro­ko­tuk­set ovat eden­neet hy­vää vauh­tia.

– Alu­eel­lam­me on ro­ko­tus­ten suh­teen val­veu­tu­nei­ta ja ak­tii­vi­sia kan­sa­lai­sia. On tär­ke­ää saa­da ro­ko­tus­suo­ja kat­ta­vak­si alu­eem­me asuk­kail­le. Toi­von myös, et­tä mah­dol­li­sim­man moni käyt­täi­si tu­le­van lau­an­tain ro­ko­tus­mah­dol­li­suuk­sia hyö­dyk­seen, Ki­vi­nen to­te­aa.

Li­säk­si Siun sote tie­dot­taa, et­tä en­si vii­kol­la (viik­ko 2) ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­sa pa­la­taan niin sa­not­tuun nor­maa­li­ryt­miin, kun suu­ri osa ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vis­ta on saa­nut 3. ko­ro­na­ro­ko­tuk­set. Jat­kos­sa vii­kos­sa an­ne­taan noin 6 000 ko­ro­na­ro­ko­tet­ta.

Lisää aiheesta

Kysely