JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
5.1.2022 14.58
Mielipiteet

MIELIPIDE: Maatalousyrittäjiä turha kadehtia

Jot­ka ka­deh­dit­te maa- ja kar­ja­ta­lou­sy­rit­tä­jiä, hei­dän ase­maan­sa tänä päi­vä­nä, sil­lä hei­tä­kin on jou­kos­sam­me. Se on kaik­kea muu­ta kuin ka­deh­dit­ta­va am­mat­ti­kun­ta.

Kaik­kia yri­tyk­siä ja am­mat­ti­kun­tia ny­ky­ään tu­e­taan. Mitä isom­pi ja laa­jem­pi yri­tys­toi­min­ta on, sen mu­kai­set ovat tuet ja avus­tuk­set. Esi­mer­kik­si maa- ja kar­ja­ta­lous ei tule pär­jää­mään il­man tu­kia, ei isot ja vau­raat­kaan ti­lat.

Pie­net ja kes­ki­suu­ret ti­lat ovat vai­keuk­sis­sa. Ne tu­le­vat kuo­le­maan ja hä­vi­ä­mään kar­tal­ta. Var­sin­kin pie­net ti­lat ja aja­no­loon tu­lee vai­keuk­sia kes­ki­suu­ril­le­kin py­syä mu­ka­na. El­lei nyt pi­ak­koin saa­da muu­tos­ta maa­ta­lous­po­li­tiik­kaan.

Pie­nem­mil­le ti­loil­le ei ker­ta kaik­ki­aan kan­na­ta suun­ni­tel­la tu­le­vai­suut­ta. Näin ol­len on pak­ko lo­pet­taa vä­häi­nen­kin toi­min­ta täy­sin kan­nat­ta­mat­to­ma­na. Jäl­jel­le jää­vät vain suu­ret au­to­ma­ti­soi­dut elin­kel­poi­set ti­lat.

EU:n myö­tä ti­la­koot ovat suu­ren­tu­neet ja ne tu­le­vat edel­leen suu­re­ne­maan. Tämä on va­li­tet­ta­va to­tuus.

Pal­jon on har­ras­te­vil­je­li­jöi­tä var­sin­kin Ete­lä- ja Lou­nais-Suo­mes­sa. Vil­je­li­jä­pa­ris­kun­nas­sa kum­mal­la­kin on hy­vä­palk­kai­set toi­met, ei­kö vil­je­ly ole heil­le mi­kään pää­toi­meen­tu­lo. Joil­la­kin on myös isot met­sä­va­rat. He myös saa­vat suu­ret maa­ta­lous­tu­et. Se ei ole mie­les­tä­ni oi­keu­den­mu­kais­ta. Vä­hem­mäl­le jää­vät pie­net ja kes­ki­suu­ret yrit­tä­jät, joil­le se on usein pää­toi­meen­tu­lo.

Ei se ole kul­lan­vuo­le­mis­ta ei­kä pel­käs­tään tuil­la elä­mis­tä ai­na­kaan pie­nil­lä ti­loil­la, joil­la usein met­sä­va­ran­not­kaan ei­vät ole suu­ret. Sel­lai­sel­la ti­lal­la jou­tuu ki­tuut­ta­maan eteen päin yk­sis­tään mai­dos­ta ja li­ha­kar­jas­ta saa­duil­la tu­loil­la.

Ei­kä se pe­rin­tö­ti­la­kaan ole mi­kään lah­ja. Sii­nä on me­no­ja ja ra­sit­tei­ta. Mak­sat pe­rin­tö­ve­ron. Jos on use­am­pia si­sa­ruk­sia, heil­le osuu­det ti­las­ta, yn­nä mui­ta me­no­ja.

Et sii­nä mi­tään lei­kin lei­pää syö, kun ve­lat ja mak­sut ovat nis­kan­pääl­lä ja jos vie­lä met­sä­va­rat ovat pie­net. Sii­hen pi­tää vie­lä ra­ken­taa ja in­ves­toi­da, jot­ta täyt­tää ny­ky­vaa­ti­muk­set.

Vaa­ti­va am­mat­ti, täy­tyy ol­la to­del­la mo­ni­o­saa­ja. Ei sii­nä pal­jon ole ka­teu­del­le ti­laa, mut­ta ka­teel­li­si­a­kin to­si­aan va­li­tet­ta­vas­ti löy­tyy.

JU­HA­NI LEH­TI­NEN

Toh­ma­jär­vi

Lisää aiheesta

Kysely