JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Jouko Väistö

5.1.2022 14.21
Uutiset

Siun sote laajentaa koronarokotukset kaikkiin 5–11-vuotiaisiin

Kari Sark­ki­nen

THL ja Suo­men hal­li­tus ovat oh­jeis­ta­neet käyn­nis­tä­mään 5 – 11-vuo­ti­ai­den las­ten ko­ro­na­ro­ko­tuk­set. Ai­em­pi oh­jaus oli aloit­taa ris­ki­ryh­mien ro­kot­ta­mi­ses­ta, mut­ta Siun sote tar­jo­aa nyt koko ikä­ryh­mäl­le ro­ko­tus­mah­dol­li­suu­den.

Ro­kot­tee­na käy­te­tään las­ten ro­kot­ta­mi­seen tar­koi­tet­tua Bi­on­tech-Pfi­ze­rin Co­mir­na­ty-mRNA-ro­ko­tet­ta, jon­ka vah­vuus on 10 mik­rog­ram­maa per ro­ko­te­an­nos.

Ko­ro­na­ro­ko­tet­ta tar­jo­taan kai­kil­le 5–11- vuo­ti­ail­le lap­sil­le, eri­tyi­ses­ti ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le lap­sil­le ko­ro­na­ro­ko­tus­ta suo­si­tel­laan vah­vas­ti.

Va­raa ai­ka ne­tis­sä

Siun so­ten ter­vey­den­hoi­ta­jat jär­jes­tä­vät ko­ro­na­ro­ko­tuk­set 5 – 11-vuo­ti­ail­le neu­vo­la- ja ala­kou­lui­käi­sil­le lap­sil­le kun­ta­koh­tais­ten suun­ni­tel­mien mu­kaan pää­o­sin 11.1. al­ka­en. Ro­ko­tus­päi­vät ja -pai­kat ovat näh­tä­vis­sä web-ajan­va­rauk­sen kaut­ta sekä pai­kal­li­sin tie­dot­tein muun mu­as­sa kou­lu­jen Wil­mas­sa sekä neu­vo­loi­den ja päi­vä­ko­tien il­moi­tus­tau­luil­la tai vies­ti­ka­na­vis­sa. Ro­ko­tuk­sia jat­ke­taan täl­lä tie­toa kes­ki­mää­rin tam­mi­kuun vii­mei­sel­le vii­kol­le saak­ka.

Ro­ko­tu­sa­jat ovat va­rat­ta­vis­sa ter­vey­sa­se­mien web-ajan­va­rauk­sen kaut­ta osoit­tees­sa https://verk­ko­a­jan­va­rauspth.siun­so­te.fi. Ajan voi pe­rua web-ajan­va­rauk­sen yh­tey­des­sä saa­ta­van lin­kin ja va­raus­tun­nis­teen avul­la, jos va­rat­tu ai­ka ei so­vi­kaan.

– Pyy­däm­me vält­tä­mään pu­he­li­nyh­tey­de­not­to­ja, jot­ta pu­he­lin­pal­ve­lum­me ei ruuh­kau­du. Ro­ko­tus­työ tu­lee vie­mään jäl­leen muu­ta­man työ­vii­kon ter­vey­den­hoi­ta­jil­tam­me ja näin ol­len siir­tää muu­ta työ­tä myö­hem­mäl­le. Pyy­däm­me yh­teis­työ­kump­pa­nei­tam­me tai per­hei­tä täs­tä huo­li­mat­ta ak­tii­vi­ses­ti ole­maan yh­tey­des­sä huo­li­ti­lan­teis­sa esi­mer­kik­si soit­to­pyyn­nöl­lä kou­lun ter­vey­den­hoi­ta­jal­le, to­te­aa neu­vo­la­toi­min­nan ja kou­lu- ja opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­lon yli­hoi­ta­ja Ani­ta Lin­de­vall.

– Huo­mi­oi­ta­va on, et­tä em­me näis­sä ti­lai­suuk­sis­sa ro­ko­ta 12 vuot­ta täyt­tä­nei­tä tai van­hem­pia lap­sia ja nuo­ria eri ro­kot­teen ta­kia. Voit­te edel­leen va­ra­ta van­hem­mil­le lap­sil­le ro­ko­tu­sa­jan ro­ko­tus­pis­teil­le eVa­rauk­sen kaut­ta, Lin­de­vall muis­tut­taa.

Huol­ta­jien suos­tu­mus alai­käi­sen ro­kot­ta­mi­sel­le

Neu­vo­la- ja ala­kou­lui­käi­set lap­set tu­le­vat ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen en­si­si­jai­ses­ti huol­ta­jan kans­sa.

– Mi­kä­li huol­ta­ja on es­ty­nyt tu­le­mas­ta pai­kal­le, huol­ta­jien al­le­kir­joit­ta­ma suos­tu­mus­lo­ma­ke on ol­ta­va lap­sen mu­ka­na. Huol­ta­jat päät­tä­vät yh­des­sä lap­sen ro­kot­ta­mi­ses­ta ja lap­sen ro­kot­ta­mi­sel­le tu­lee ol­la mo­lem­pien huol­ta­jien suos­tu­mus. Lap­sen ro­ko­tuk­ses­sa mu­ka­na ole­va huol­ta­ja huo­leh­tii sii­tä, et­tä ro­kot­ta­mi­sel­le on suos­tu­mus myös mah­dol­li­sel­ta toi­sel­ta huol­ta­jal­ta, täh­den­tää Lin­de­vall.

Kir­jal­lis­ta suos­tu­mus­ta ei kui­ten­kaan pyy­de­tä. Suos­tu­mus­lo­mak­keen voi tar­vit­ta­es­sa tu­los­taa täs­tä.

Ro­ko­tuk­set ovat va­paa­eh­toi­sia ja mak­sut­to­mia. Il­man ajan­va­raus­ta lap­sia ei ro­ko­te­ta.

Te­hos­te­ro­ko­te­ai­ka an­ne­taan en­sim­mäi­sen ro­ko­tuk­sen yh­tey­des­sä. Te­hos­te an­ne­taan kuu­den vii­kon ku­lut­tua pää­o­sin sa­mas­sa toi­mi­pis­tees­sä, mis­sä on saa­nut en­sim­mäi­sen ro­kot­teen.

Lisää aiheesta

Kysely