JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Koti-Karjala, arkisto

5.1.2022 11.39
Uutiset

Poliisi varoittaa internetin myyntialustojen myyjiä huijausyrityksistä

Kari Sark­ki­nen

Itä-Suo­men po­lii­si­lai­tok­sel­le on teh­ty vuo­den vaih­teen mo­lem­min puo­lin ri­ko­sil­moi­tuk­sia hui­jau­sy­ri­tyk­sis­tä. Ri­ko­sil­moi­tus­ten te­ki­jät ovat jät­tä­neet in­ter­ne­tin myyn­ti­a­lus­toil­le il­moi­tuk­sia ja saa­neet sit­ten yh­tey­de­not­to­ja os­ta­ja­na esiin­ty­neil­tä hen­ki­löil­tä. Vies­teis­sä myy­jäl­le on an­net­tu link­ki, jos­sa pyy­de­tään syöt­tä­mään mak­su­kor­tin yh­teys­tie­dot.

– Hui­jaus­ta­pa ei si­nän­sä ole uu­si, mut­ta ky­sei­seen hui­jaus­ta­paan liit­ty­viä te­ko­ja on il­moi­tet­tu po­lii­sil­le vuo­den vaih­tees­sa nor­maa­lia ti­he­äm­pään. Hui­jauk­seen voi liit­tyä, et­tä os­ta­jak­si esiin­ty­vä hen­ki­lö tar­jo­aa esi­mer­kik­si ku­rii­ri­pal­ve­lu­ja, joi­den käyt­töö­not­ta­mi­nen vaa­tii kort­ti­tie­to­jen syöt­tä­mi­sen, ri­kos­ko­mi­sa­rio Tee­mu Moi­la­nen ker­too po­lii­si­lai­tok­sen tie­dot­tees­sa.

Yk­sit­täi­sis­sä ta­pauk­sis­sa va­hin­got ovat voi­neet ol­la jopa 1 000 eu­ron luok­kaa, mut­ta ylei­sim­min ky­sees­sä on ol­lut muu­ta­man kym­pin tai sa­ta­sen hui­jaus.

– Kau­pan­käyn­nin yh­tey­des­sä kan­nat­taa ol­la tark­ka­na, mitä tie­to­ja toi­sel­le osa­puo­lel­le luo­vut­taa. Mi­kä­li yh­tey­den­pi­don ai­ka­na tu­lee epä­var­ma olo, kan­nat­taa kau­pan­käyn­ti toi­sen osa­puo­len kans­sa kes­keyt­tää. Omia kort­ti­tie­to­ja ja verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sia ei tule mis­sään ni­mes­sä luo­vut­taa toi­sel­le osa­puo­lel­le, Moi­la­nen jat­kaa.

Lisää aiheesta

Kysely