JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Koronan kotitestit ovat ajoittain loppuneet Keski-Karjalan kaupoista suuren kysynnän vuoksi. Kuvituskuva.

Koronan kotitestit ovat ajoittain loppuneet Keski-Karjalan kaupoista suuren kysynnän vuoksi. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

4.1.2022 11.45
Uutiset

Keski-Karjalassa kymmeniä koronatartuntoja

KES­KI-KAR­JA­LA

Päi­vi Lie­vo­nen

Jou­lun ja uu­den­vuo­den ai­kaan Kes­ki-Kar­ja­lan alu­eel­la to­det­tiin kym­me­niä ko­ro­na­tar­tun­to­ja. Kah­den vii­kon ai­ka­na Ki­teel­lä on teh­ty 80 po­si­tii­vis­ta tes­tiä, Toh­ma­jär­vel­le on kir­jat­tu 31 uut­ta ko­ro­na­tar­tun­taa. Ki­teen tar­tun­to­jen ko­ko­nais­mää­rä on ko­hon­nut 208 tar­tun­taan, Toh­ma­jär­ven sum­ma on 58 tar­tun­taa.

Rääk­ky­läs­sä väl­tyt­tiin kuu­kau­sia uu­sil­ta tar­tun­noil­ta, mut­ta vuo­den lo­pul­la ker­tyi kak­si ja tam­mi­kuun en­sim­mäi­si­nä päi­vi­nä nel­jä uut­ta tar­tun­taa. Pi­tä­jän ko­ko­nais­tar­tun­to­jen mää­rä oli ei­len tiis­tai­na 16 tar­tun­taa.

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen mu­kaan koko maas­sa ra­por­toi­tiin vii­me vii­kon­lo­pun ai­ka­na 17 047 tar­tun­taa. Kah­den vii­me vii­kon ai­ka­na on ra­por­toi­tu noin 55 000 po­si­tii­vis­ta tes­ti­tu­los­ta.

Siun sote ei lis­taa enää al­tis­tu­mis­paik­ko­ja

Tar­tun­to­jen suu­ren mää­rän vuok­si Siun so­ten tar­tun­nan­jäl­ji­tys on ruuh­kau­tu­nut, ei­kä kai­kil­le tar­tun­nan saa­neil­le pys­ty­tä enää soit­ta­maan. Po­si­tii­vi­sen ko­ro­na­tes­ti­tu­lok­sen saa­neil­le vä­li­te­tään oh­jeet teks­ti­vies­ti­nä. Tar­tun­nan saa­nei­ta oh­jeis­te­taan täyt­tä­mään esi­tie­to­lo­ma­ke ja lä­het­tä­mään se tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­seen.

Siun sote luo­pui vuo­den­vaih­tees­sa al­tis­tu­mis­paik­ko­jen yl­lä­pi­tä­mi­ses­tä verk­ko­si­vuil­laan, sil­lä paik­ko­ja ei voi­da enää kat­ta­vas­ti kar­toit­taa tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­ses­sä ja maa­kun­nan ol­les­sa le­vi­ä­mi­sa­lu­et­ta on ai­na mah­dol­lis­ta al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le jul­ki­sis­sa pai­kois­sa.

Siun so­ten tar­tun­nan­jäl­ji­tys on pri­o­ri­soi­tu THL:n oh­jeis­tuk­sen mu­kai­ses­ti suu­ren tar­tun­ta­ris­kin ti­lan­tei­siin, joi­ta ovat esi­mer­kik­si per­he­pii­ris­sä ta­pah­tu­neet al­tis­tu­mi­set ja so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon toi­min­ta­yk­si­köt.

Lisää aiheesta

Kysely