JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
4.1.2022 8.44
Mielipiteet

MUISTOKIRJOITUS: Muistoja mummosta

Kun olin pie­ni mum­mo piti mi­nus­ta huol­ta. Syöt­ti ja vaih­toi vaip­paa. Kat­soi pe­rään. Näis­tä ajois­ta it­sel­lä­ni ei ote muis­ti­ku­via, mut­ta niin mi­nul­le on ker­rot­tu.

Sem­moi­nen oli mum­mo. Huo­leh­ti­ja ja huo­len­pi­tä­jä. Ei juu­ri­kaan leik­ki­nyt kans­sa­ni, kun olin lap­si. Ei var­maan osan­nut tai eh­ti­nyt, kun puu­hai­li ai­na jo­tain, mut­ta oli ai­na läs­nä. Ei tar­vin­nut tul­la kou­lus­ta tyh­jään ko­tiin, kun siel­lä oli mum­mo.

Mum­mon ja mi­nun yh­tei­set te­ke­mi­set oli­vat ar­ki­päi­vän puu­has­te­lu­ja. Mum­mo opet­ti mi­nul­le mon­ta hyö­dyl­lis­tä asi­aa pe­ru­na­muu­sin te­os­ta kor­va­puus­tien lei­po­mi­seen. Mum­mo oli kär­si­väl­li­nen opet­ta­ja. Ei to­ru­nut mi­nua yh­tään, vaik­ka en oli­si ai­na malt­ta­nut muus­sa­ta pe­ru­noi­ta kun­nol­la en­nen mai­don li­sää­mis­tä tai lai­toin kor­va­puus­tei­hin lii­kaa voi­ta ja ne le­vi­si­vät tosi muo­dot­to­mik­si. Yh­tei­seen te­ke­mi­seen liit­tyy myös yk­si rak­kaim­mis­ta jou­lu­muis­tois­ta­ni: mum­mon, äi­din ja mi­nun pii­rak­ka­tal­koot, jois­sa me mum­mon kans­sa kau­lim­me pii­ra­kan­kuo­ria ja äi­ti ry­pyt­ti pii­ra­kat. Mum­mon pu­li­kas­ta läh­ti haus­ka ryt­mi­käs ko­pi­na, en­kä yri­tyk­sis­tä huo­li­mat­ta kos­kaan on­nis­tu­nut saa­maan sa­man­lais­ta ään­tä ai­kai­sek­si.

Mum­mon ope­tuk­sia on myös ta­va­roi­den lait­ta­mi­nen ta­kai­sin sa­moil­le pai­koil­le, mis­tä ne ovat otet­tu. Tämä muis­tuu mie­lee­ni vie­lä­kin, kun te­kee mie­li jät­tää ta­va­rat lo­ju­maan min­ne sat­tuu.

Mum­mol­la oli malt­tia teh­dä asi­oi­ta. En ole kos­kaan ke­nel­lä­kään näh­nyt niin siis­tis­ti ke­rät­ty­jä mus­ti­koi­ta kuin mum­mon ke­rää­mät. Hän malt­toi poi­mia mar­jat yk­si ker­ral­laan ja ros­kit­ta. It­se­hän kuu­lun sar­jaan keit­to­puut sa­mas­sa san­kos­sa mar­jo­jen kans­sa. Jos yli­pää­tään edes mar­jas­tan.

Mar­ko muis­taa ai­na mum­mon as­ti­an­pe­su­ta­van. Rau­hal­li­ses­ti ja vet­tä lois­ki­mat­ta huo­lel­li­ses­ti huuh­del­len. Mum­mo oli ai­ka pe­rin­tei­nen ih­mi­nen ja ei hel­pos­ti syt­ty­nyt uu­sis­ta ju­tuis­ta. As­ti­an­pe­su­ko­ne oli hyvä esi­merk­ki. Mum­mo vas­tus­ti pe­su­ko­neen hank­ki­mis­ta tyy­liin: "kyl­lä mie ne as­ti­at tis­kaan". Kone kui­ten­kin han­kit­tiin ja mum­mo suos­tui sitä käyt­tä­mään. Kun tis­ki­ko­ne meni erää­nä päi­vä­nä rik­ki, mum­mo oli en­sim­mäi­nen, joka ho­put­ti uu­den ko­neen hank­ki­mis­ta. Eli osa­si mum­mo­kin ol­la avoin mo­der­nim­mil­le vaih­to­eh­doil­le.

Tis­ki­ko­neen täyt­tö ja tyh­jen­nys oli­vat­kin vii­mei­siä ko­ti­töi­tä, joi­ta mum­mo vie­lä teki.

Kä­si­työt oli­vat mum­mon har­ras­tus. Mo­net vil­la­su­kat on mum­mo neu­lo­nut ja sän­gyn­pei­tot vir­kan­nut.

Kai­kis­ta rak­kaim­mat su­kat oli­vat jä­mä­lan­gois­ta neu­lo­tut tosi kir­ja­vat rai­ta­su­kat. Minä käy­tin nii­tä ai­na ja mum­mo par­si rei­ät um­peen sitä mu­kaa kun nii­tä tuli. Lo­pul­ta par­sit­tu­ja koh­tia oli enem­män kuin al­ku­pe­räis­tä suk­kaa ja jou­duin luo­pu­maan rak­kais­ta su­kis­ta­ni. Mum­mo neu­loi uu­det sa­mal­la ide­al­la ja käy­tin nii­tä­kin pal­jon, mut­ta ei niis­tä al­ku­pe­räis­ten ve­roi­sia tul­lut.

Suk­ka-asi­ois­sa ym­py­rä sul­keu­tui. Kun mum­mo ei enää neu­lo­nut suk­kia, minä neu­loin mum­mol­le. Nyt­kin mum­mol­la on ja­las­saan rak­kau­del­la neu­lo­tut vaa­le­an­pu­nai­set pit­si­su­kat.

Mum­mo tyk­kä­si eläi­mis­tä, eri­tyi­ses­ti kis­sois­ta. Hän seu­ra­si mie­lel­lään keit­ti­ön ik­ku­nas­ta ke­säl­lä lin­tu­jen pe­sä­pönt­tö­tou­hu­ja ja tal­vel­la lin­tu­lau­dal­la ruo­kai­le­via lin­tu­ja. Suur­ta när­käs­tys­tä mum­mol­le ai­heut­ti kir­jo­siep­po­pa­ris­kun­ta, jos­sa her­ra kir­jo­siep­po oli­si ha­lun­nut pe­rus­taa it­sel­leen haa­re­min. Tal­vi­sin mum­mo huo­les­tui pik­ku­lin­tu­jen tasa-ar­voi­sis­ta ruo­kai­lu­vuo­rois­ta ja pau­kut­te­li tuu­le­tu­sik­ku­naa hä­tis­tel­läk­seen när­hiä pik­ku­lin­tu­jen eväil­tä. Ai­ka mon­ta ker­taa säi­käh­din näi­tä ta­loa tä­ris­tä­viä pau­kah­duk­sia.

Or­po kalk­ku­nan­poi­ka­nen Ko­no­nen säi­lyt­ti hen­ken­sä pah­vi­laa­ti­kos­sa keit­ti­ös­sä. Mum­mo piti huol­ta sii­tä­kin. Ko­no­nen oli to­sin epä­kii­tol­li­nen saa­mas­taan huo­len­pi­dos­ta, sil­lä kas­va­es­saan isok­si kalk­ku­nak­si, sii­tä tuli hie­man är­häk­kä. Ker­ran jos toi­sen­kin, muis­tan mum­mon tur­vau­tu­neen pi­ha­maal­la ka­tu­har­jaan pi­tääk­seen Ko­no­sen lä­hes­ty­mi­sy­ri­tyk­set tur­val­li­sen vä­li­mat­kan pääs­sä.

Kis­sois­ta pu­nai­nen Piu-kis­sa oli mum­mol­le rak­kain. Piu tuli meil­le res­cue-kis­sa­na ja mum­mon hel­läs­sä huo­mas­sa sii­tä kas­voi ko­mea kol­li­poi­ka. Kun Pius­ta ai­ka jät­ti, mum­mo ikä­vöi sitä val­ta­vas­ti. Is­kä hank­ki jos­tain pu­nai­sen peh­mo­kis­san ja mum­mo ker­toi mi­nul­le si­lit­te­le­vän­sä sitä, kun on oi­kein su­rul­li­nen olo. Mau­ri ja Lil­li hel­pot­ti­vat mum­mon Piu-ikä­vää ja var­sin­kin Lil­li oli mum­mol­le keh­rää­vä sän­gyn­läm­mi­tin ja seu­ra­lai­nen.

Mum­mo ei pal­jon tun­teis­ta pu­hel­lut. Hän osoit­ti rak­kaut­taan enem­män te­oil­la kuin sa­noil­la. Kun pie­ne­nä en ty­kän­nyt si­pu­lis­ta, mum­mo erot­te­li li­ha­pul­la­tai­ki­nas­ta osan ja pais­toi mi­nul­le si­pu­lit­to­mat pul­lat. Sik­si kai muis­tan ikui­ses­ti, kun tei­ni­nä kär­vis­te­lin sy­dän­su­ruis­sa ja ar­ve­lin, et­tä saa­tan kuol­la tä­hän tus­kaan. Pu­huin mum­mol­le ja mum­mo loh­dut­ti mi­nua ker­to­mal­la pa­pan kuo­le­man ai­heut­ta­mas­ta su­rus­ta, kuin­ka se kui­ten­kin pik­ku­hil­jaa hel­pot­ti ja sen kans­sa pys­tyi elä­mään. Nämä kak­si asi­aa­han ei­vät ole mil­lään ta­val­la ver­tai­lu­kel­poi­sia kes­ke­nään, mut­ta sii­nä het­kes­sä mum­mo osa­si va­li­ta juu­ri oi­ke­at sa­nat. Hän ei vä­hä­tel­lyt yh­tään pa­haa miel­tä­ni vaan osoit­ti ver­tai­lul­laan ym­mär­tä­vän­sä tei­ni-ikäis­tä An­nuk­kaa.

Täs­sä­kin asi­as­sa mum­mo oli oi­ke­as­sa. Nyt kun mum­moa ei enää ole, loh­du­tan it­se­ä­ni mum­mon sa­noin: suru hel­pot­taa ja sen kans­sa pys­tyy elä­mään. Ja sit­ten kun ai­ka on, ta­paam­me jäl­leen.

Mum­mon sai­raus muut­ti mum­moa ja mi­nun oli vai­kea sitä hy­väk­syä. Oli­sin it­sek­kääs­ti ha­lun­nut mum­mon ole­van ai­na sama lem­peä it­sen­sä kuin lap­suu­des­sa­ni. Ai­ka kau­an mum­mo tun­nis­ti mi­nut, vaik­ka ei ko­vin usein näh­ty. Tie­sin sen sii­tä, kun sil­miin syt­tyi iloa ja mum­mo hy­myi­li mi­nul­le. Usein käy­des­sä­ni pe­lat­tiin muis­ti­pe­liä mum­mon kans­sa. Aluk­si ihan ta­val­li­ses­ti, vii­mei­set pe­lit käy­tiin kor­tit ku­va­puo­li ylös­päin ja mum­mo et­si niis­tä pa­re­ja. Noi­den kort­tien­sa kans­sa mum­mo viet­ti ai­kaan­sa muu­ten­kin.

Su­rul­li­sin­ta oli yh­tei­sen kie­len hä­vi­ä­mi­nen. Meil­le jäi vii­mei­sek­si kom­mu­ni­kaa­ti­o­vä­li­neek­si kos­ke­tus. Si­li­tin ai­na käy­des­sä­ni mum­mon pos­kea ja hah­tu­vais­ta tuk­kaa ja pi­din kä­des­tä kiin­ni. Vii­mei­sen ker­ran 27.10 Tik­ka­mä­el­lä.

Mum­mo, olit mi­nul­le ko­vin ra­kas. Kii­tos et­tä olit.

Rak­kau­del­la

An­nuk­ka

Lisää aiheesta

Kysely