JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
4.1.2022 8.09
Mielipiteet

MIELIPIDE: Hoitavia käsiä tarvitaan!

Maa­kun­tam­me reu­na-alu­ei­den sote-pal­ve­luis­sa si­jais­pu­laa on ko­et­tu muu­ta­ma vuo­si. Va­ki­tui­set sote-alan työ­pai­kat uh­kaa­vat jo jää­dä täyt­ty­mät­tä. Työs­sä ole­va hen­ki­lös­tö ve­nyy ja vä­syy.

Asi­a­kas ei pää­se tar­koi­tuk­sen­mu­kai­seen hoi­toon tai odot­taa vuo­ro­aan kau­ka­na ko­to­aan ja hoi­to­so­lu­jen paik­ko­ja jää täyt­tä­mät­tä.

Sote-alan työn­te­ki­jöi­tä tar­vi­taan tu­le­vai­suu­des­sa vie­lä enem­män. Hen­ki­lös­tö­pu­laan on he­rät­tä­vä, jot­ta meil­lä reu­na-alu­eil­la­kin on mah­dol­li­suus elää ja saa­da tu­kea ja hoi­toa sil­loin, kun sitä tar­vit­sem­me.

Tu­le­vat hy­vin­voin­ti­a­lu­een päät­tä­jät ovat avai­na­se­mas­sa kun asi­aa rat­kais­taan. Päät­tä­jil­tä vaa­di­taan ky­kyä tun­nis­taa haas­teet, vi­si­oi­da ja teh­dä roh­kei­ta pää­tök­siä.

Sote-alan hen­ki­lös­tön hy­vin­voin­tiin tu­lee pa­nos­taa, hen­ki­lös­töl­lä tu­lee ol­la ai­dos­ti mah­dol­li­suus vai­kut­taa omaan työ­hön­sä. Kun työ­hön liit­ty­viä mal­le­ja ja asi­oi­ta ke­hi­te­tään - käy­tän­nön tie­to on ar­jen te­ki­jöil­lä. Alan ve­to­voi­mai­suut­ta tu­lee ke­hit­tää pa­ran­ta­mal­la alan ima­goa ja ta­sa­puo­lis­ta palk­kaus­ta. Osaa­van ja riit­tä­vän kie­li­tai­don omaa­van ul­ko­mai­sen työ­voi­man käyt­töä tu­lee edis­tää.

Di­gi­ta­li­saa­ti­on ke­hit­tä­mi­nen ja hyö­dyn­tä­mi­nen va­paut­taa kä­siä sin­ne, mis­sä nii­tä eni­ten tar­vi­taan. Kaik­ki ei­vät pys­ty ja osaa käyt­tää etäyh­teyk­siä, heil­le tu­lee mah­dol­lis­taa lä­hi­pal­ve­lu­jen käyt­tö.

Sote-pal­ve­lut on tuo­tet­ta­va kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti ja pai­kal­li­ses­ti, Siun so­ten ja yk­si­tyis­ten pal­ve­lun­tuot­ta­jien avul­la. Asi­ak­kaan tu­lee voi­da va­li­ta mie­lei­sen­sä pal­ve­lun­tuot­ta­ja pal­ve­lu­se­te­lil­lä. Tä­ten pal­ve­lu on laa­du­kas­ta ja hen­ki­lös­tö saa teh­dä mer­ki­tyk­sel­lis­tä työ­tä.

Asi­ak­kai­den, pal­ve­lui­den käyt­tä­jien ään­tä on kuul­ta­va, käy­te­tään nyt ää­ni alu­e­vaa­leis­sa ja vai­ku­te­taan!

SIR­PA PIIP­PO­NEN

Sai­raan­hoi­ta­ja

Pal­ve­lu­ko­ti­vas­taa­va

Alu­e­vaa­lieh­do­kas (kesk.)

Lisää aiheesta

Kysely