JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
4.1.2022 8.01
Mielipiteet

Hiljaa valmisteltu ”piilopuoluetuki” tuskin parantaa hyvinvointialueen palveluita

Nyt kun alu­e­vaa­lien kam­pan­jat ovat käyn­nis­ty­neet, niin olem­me is­tu­vi­na Siun so­ten hal­li­tuk­sen jä­se­ni­nä ha­vain­neet us­ko­mat­to­mia lu­pauk­sia, jois­sa li­sät­täi­si kus­tan­nuk­sia eri sek­to­reil­la. Meil­le jos ke­nel­le tuli erit­täin sel­väk­si, et­tä kun­tien an­ta­ma pot­ti 2022 jäi va­jaak­si, joka tu­lee ai­heut­ta­maan ikä­viä sääs­tö­e­si­tyk­siä, niin pal­ve­lui­den mää­rään, laa­tuun, hin­taan, kuin hen­ki­lös­tön ase­maan­kin.

Mie­les­täm­me nyt pi­täi­si tul­la myös hal­lin­non osal­ta reip­pai­ta so­peu­tu­se­si­tyk­siä, joil­la ky­nän var­res­ta siir­re­tään vä­keä kaut­ta lin­jan oi­kei­siin töi­hin.

Hen­ki­lös­töä lu­va­taan myös kuul­la jat­kos­sa, mut­ta mis­sä se kuu­le­mi­nen oli, kun mm 5 lää­kä­rien oi­kai­su­vaa­ti­mus­ta As­te­ris­ta jä­tet­tiin kyl­mäs­ti hal­li­tuk­ses­sa kä­sit­te­le­mät­tä ää­nin 9/2 (Pir­ho­nen, Mara), sa­mal­la kun Kes­ki-Suo­men suo­ra­sel­käi­set päät­tä­jät vi­hel­si­vät hank­kees­ta pe­lin poik­ki mei­dän­kin on­nek­si!

Nyt on al­ka­nut kuu­lua hu­hu­ja, kuin­ka eräät val­ta­puo­lu­eet oli­si­vat vaa­ti­mas­sa hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den vä­his­tä ra­hois­ta ”pii­lo­puo­lu­e­tu­kea” jopa 6 000 eu­roa per val­tuu­tet­tu per vuo­si. Ei ole mus­te eh­ti­nyt kui­vua edel­li­ses­tä puo­lu­e­tu­en 25 pro­sen­tin ko­ro­tuk­ses­ta ja mikä ikä­vin­tä, raha oli­si pois jos­tain pal­ve­lus­ta. Poh­jois-Kar­ja­las­sa tämä voi­si mer­ki­tä lä­hes 10 hoi­ta­jan, tai van­hus­ten te­hos­te­tun pal­ve­lu­a­su­mi­sen vuo­si­kus­tan­nus­ta.

Nyt pi­tää lait­taa va­lo­ja pääl­le ja jäi­tä hat­tuun, sekä lo­pet­taa moi­set suun­ni­tel­mat heti. On seu­rat­ta­va nämä kol­me ki­rein­tä vuot­ta, et­tä riit­tää­kö ra­haa muu­hun­kin kuin var­si­nai­seen toi­min­taan, asuk­kai­den hoi­toon ja tur­vaan.

Vah­voil­la lä­hi­pal­ve­luil­la ja te­hok­kaal­la en­nal­ta­eh­käi­syl­lä las­ten, nuor­ten, ai­kuis­ten, sekä ikäih­mis­ten psyyk­ki­sen ja fyy­si­sen hy­vin­voin­nin sa­ral­la vä­hen­näm­me mer­kit­tä­väs­ti tu­le­vaa hoi­don tar­vet­ta. Jo­kai­nen voi myös it­se vai­kut­taa omaan elä­mään­sä niin, et­tä jak­sai­si elää ter­vee­nä pi­tem­pään ko­to­naan. Ko­ro­na ai­ka on ai­heut­ta­nut yk­si­näi­syyt­tä kai­kis­sa ikä­ryh­mis­sä, jo­hon tu­lee kes­kit­tää voi­ma­va­ro­ja eri toi­mi­joi­den yh­teis­työl­lä kou­luis­sa ja muis­sa yh­tei­söis­sä.

OU­TI MARA ja

OS­MO PIR­HO­NEN

Siun so­ten hal­li­tuk­sen PS jä­se­net

ja alu­e­vaa­lieh­dok­kaat

Lisää aiheesta

Kysely