JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
4.1.2022 7.53
Mielipiteet

MIELIPIDE: Lapset, ikäihmiset vai muut?

Lap­set, ikäih­mi­set vai muut? Sii­nä­pä ky­sy­mys näin alu­e­vaa­lien al­la. Mo­nis­ta kom­men­teis­ta saa kä­si­tyk­sen, et­tä asi­at ovat toi­sil­leen vas­tak­kai­sia ja toi­sen­sa pois sul­ke­via.

Näin ei kui­ten­kaan saa ol­la. So­si­aa­li­pal­ve­lut ovat erit­täin laa­ja toi­mi­a­la, jon­ka jo­kais­ta osa-alu­et­ta tu­lee ke­hit­tää. Las­ten (al­le 18 v.) ja ikäih­mis­ten vä­lis­sä on iso jouk­ko ai­kui­sia, jot­ka käyt­tä­vät so­si­aa­li­pal­ve­lu­ja.

Lap­si­per­heil­le tar­jot­ta­van var­hai­sen tuen ja las­ten­suo­je­lun pal­ve­lut ni­vou­tu­vat hel­pos­ti yh­teen. Per­heet tar­vit­se­vat vä­lil­lä ke­vy­em­pää ja vä­lil­lä vah­vem­paa tu­kea. Pal­ve­lu­ja ei voi aset­taa vas­tak­kain.

Ai­kuis­so­si­aa­li­työ te­kee mer­kit­tä­vää työ­tä työ­i­käis­ten ai­kuis­ten kans­sa. Ai­kuis­ten, yk­sin elä­vien ja per­hei­den, on­gel­mat ovat mo­ni­ta­soi­sia. Yk­si on­gel­ma voi joh­taa toi­seen. Sama on ikäih­mis­ten kans­sa. Toi­set pär­jää­vät hy­vin, toi­set huo­nom­min.

Li­säk­si meil­lä Poh­jois-Kar­ja­las­sa on mo­nia eri­tyi­siä so­si­aa­li­pal­ve­lun muo­to­ja: vam­mais­pal­ve­lut, asu­mis­pal­ve­lut, kou­lu­ku­raat­to­rit, ter­vey­den­huol­lon so­si­aa­li­pal­ve­lut, so­si­aa­li­päi­vys­tys ja pal­ve­lu­tar­pee­nar­vi­oin­nin yk­sik­kö.

Kaik­ki nämä pal­ve­lut kyt­key­ty­vät toi­siin­sa ta­val­la tai toi­sel­la. Vä­lil­lä tii­viim­min, vä­lil­lä löy­hem­min. Nii­tä ei voi aset­taa vas­tak­kain. Nii­den vä­lis­tä yh­teis­työ­tä pi­tää ke­hit­tää ja tu­kea.

Jo täs­tä ly­hy­es­tä ja var­mas­ti puut­teel­li­ses­ta lis­tauk­ses­ta sel­vi­ää, et­tä hy­vin­voin­ti­a­lu­eem­me on tiu­kan edes­sä työ­nan­ta­jan roo­lis­sa. Opit­ta­vaa ja ym­mär­ret­tä­vää riit­tää pel­käs­tään so­si­aa­li­pal­ve­lu­jen osal­ta.

Ja kun (näin ole­tan) läh­tö­koh­ta­na on asi­a­kas­läh­töi­syys, pal­ve­lu­jen yh­den­ver­tai­suus ja hen­ki­lös­tön jak­sa­mi­nen, niin ke­hit­tä­mis­tä riit­tää Siun so­ten jäl­keen. Ke­hit­tä­mis­työ­hön pi­tää ot­taa mu­kaan asi­ak­kai­den kans­sa työs­ken­te­le­vät asi­an­tun­ti­jat.

Kir­joi­tan täs­sä vain so­si­aa­li­pal­ve­luis­ta, kos­ka sote-kes­kus­te­lu on kes­kit­ty­nyt lä­hes ko­ko­naan ter­vey­den­huol­toon. Myös so­si­aa­li­pal­ve­lut an­sait­se­vat huo­mi­on, joka niil­le kuu­luu.

TAR­JA PAR­TA­NEN

elä­ke­läi­nen, so­si­aa­li­työn­te­ki­jä

Jo­en­suu

alu­e­vaa­lieh­do­kas (vas. sit.)

Lisää aiheesta

Kysely