JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
4.1.2022 7.44
Mielipiteet

MIELIPIDE: Perustasoa on vahvistettava

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lue aloit­taa vuo­den 2023 alus­sa. Se kor­vaa Siun so­ten.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­een ta­voit­tei­ta ovat pe­rus- ja eri­kois­ta­son sekä so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen in­teg­raa­ti­ot ja laa­duk­kaat so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut yh­den­ver­tai­ses­ti kai­kil­le.

Ter­vey­den­huol­lon osal­ta pal­ve­lu­ra­ken­tees­sa on noi­den ta­voit­tei­den vas­tai­nen vi­nou­ma. Kus­tan­nuk­sis­ta käy­te­tään eri­kois­sai­raan­hoi­toon 36 pro­sent­tia kun pe­rus­ter­vey­den­hoi­toon käy­te­tään vain 13 pro­sent­tia. Ikään­ty­nei­den ja vam­mais­ten pit­kä­ai­kais­hoi­toon käy­te­tään 19 pro­sent­tia. Pe­rus­ter­vey­den­huol­toa on sel­väs­ti vah­vis­tet­ta­va suh­tees­sa eri­kois­sai­raan­hoi­toon.

On aloi­tet­ta­va uu­del­leen oma­lää­kä­ri - oma­hoi­ta­ja­toi­min­ta. Se edel­lyt­tää hen­ki­lös­töön pa­nos­ta­mis­ta, mut­ta tuot­taa ter­veyt­tä lä­hi­pal­ve­lu­na kai­kis­sa ikä­ryh­mis­sä ja kai­kis­sa ter­vey­den la­jeis­sa.

Vah­va pe­rus­ta­so ta­kaa au­kot­to­mat van­hus­pal­ve­lut van­huu­den kai­kis­sa vai­heis­sa. Ket­ju ko­ti­tu­es­ta ja omais­hoi­dos­ta ke­vy­en pal­ve­lu- ja yh­tei­söl­li­sen asu­mi­sen kaut­ta ras­kaam­paan lai­tos­hoi­toon toi­mii van­hus­ten eh­doil­la. Ko­ti­hoi­to ja ko­ti­sai­raan­hoi­to ni­vou­tu­vat sau­mat­to­mas­ti ter­vey­den­huol­toon ja so­si­aa­li­pal­ve­lui­hin. Omais­hoi­toa tu­e­taan muu­ten­kin kuin la­ki­sää­tei­sil­lä mak­suil­la. Omais­hoi­ta­jien jak­sa­mi­ses­ta ja toi­meen­tu­los­ta huo­leh­di­taan. Kou­lu­ter­vey­den­huol­los­sa osa­taan tu­kea lap­sia ja nuo­ria en­na­koi­vas­ti. Vam­mais­ten elä­mis­tä tu­e­taan sekä ko­deis­sa et­tä asu­mi­syk­si­köis­sä.

Vah­va pe­rus­ta­so tar­koit­taa myös ym­pä­ri­vuo­ro­kau­tis­ta pal­ve­lua. Päi­vys­tyk­set hoi­tu­vat va­ki­nai­sel­la, pä­te­väl­lä hen­ki­lös­töl­lä.

Mitä pa­rem­min pe­rus­ter­vey­den­huol­to toi­mii, sen vä­hem­män tar­vi­taan kal­lis­ta eri­kois­sai­raan­hoi­toa. Kei­no­ja pe­rus­ta­son vah­vis­ta­mi­sek­si on di­gi­taa­li­sis­ta, ko­tiin tuo­ta­vis­ta ja liik­ku­vis­ta pal­ve­luis­ta läh­tien. Tär­kein on kui­ten­kin hen­ki­lös­tö. Pä­te­vän hen­ki­lös­tön puu­te on to­del­li­nen uh­ka. Siun so­ten hen­ki­lös­tö siir­tyy hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le, jon­ka kyky pi­tää ja li­sä­tä hen­ki­lös­töä on tur­vat­ta­va. Siun so­tes­sa esiin­ty­neis­tä työ­hy­vin­voin­ti- ja joh­ta­mi­son­gel­mis­ta on otet­ta­va opik­si kun alu­e­val­tuus­to päät­tää hy­vin­voin­ti­a­lu­een toi­min­nan jär­jes­tä­mi­ses­tä.

VELI-MAT­TI HURS­KAI­NEN

Alu­e­vaa­lieh­do­kas (sd)

Lisää aiheesta

Kysely