JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
3.1.2022 15.44
Mielipiteet

MIELIPIDE: Hirvivaroitus Tohmajärven metsänomistajille

Toh­ma­jär­ven kun­nan poh­joi­set, ja itäi­set osat ovat saa­neet osak­seen mel­koi­sen hir­vi-in­vaa­si­on. Tämä tuli il­mi ku­lu­neen hir­vi­jah­din, ja jah­din jäl­kei­sen lu­mi­jäl­ki­las­ken­nan an­si­os­ta. Oman met­säs­tys­seu­ra­ni, Värt­si­län riis­ta­mies­ten alu­eel­ta las­ket­tiin 42 hir­veä lu­mi­jäl­jis­tä, se on suu­rin luku vuo­si­kym­me­niin. Tämä tar­koit­taa Värt­si­län alu­eel­la noin 4,2 hir­ven ti­heyt­tä tu­hat­ta heh­taa­ria koh­ti. Ta­voi­te met­säs­tyk­sen jäl­keen on alu­eel­la noin 2,6-2,8 hir­veä. Ky­se­lin asi­as­ta hie­man laa­jem­mal­ta alu­eel­ta, ja il­me­ni et­tä tal­veh­ti­va kan­ta on kas­va­nut mer­kit­tä­väs­ti pa­ris­sa vuo­des­sa ol­len nyt koko hir­vi­ta­lous alu­eel­la noin 3,7 eläin­tä/1000 ha.

Mik­si hir­vi­kan­ta on kas­va­nut ky­sei­siin lu­kui­hin, on erit­täin mo­ni­syi­nen ky­sy­mys. Eh­kä osan­sa te­kee Ve­nä­jän lai­du­na­lu­ei­den run­saus, osa­syy on var­mas­ti pe­to­pai­ne ja var­maan­kin myös met­säs­tä­jien va­ro­vai­suus ai­kai­sem­pien vuo­sien jah­deis­sa. Joka ta­pauk­ses­sa hir­viä on enem­män kuin mies­muis­tiin täl­lä kul­mal­la Kar­ja­laa.

Tämä hir­vien run­saus tu­lee ole­maan mo­nel­le met­sä­no­mis­ta­jal­le ikä­vä yl­lä­tys, kun ke­vään tul­len me­net­te tai­mi­koi­tan­ne tar­kas­ta­maan. Jo vii­me vuo­si an­toi viit­tei­tä laa­je­ne­vis­ta tai­mik­ko­tu­hois­ta alu­eel­la, tämä tal­vi tu­lee ole­maan pa­hem­pi. Jos lu­mi­ker­ty­mä kas­vaa vie­lä pal­jon, yh­teen ke­rään­ty­neet hir­vi­lau­mat te­ke­vät pie­nel­lä alu­eel­la to­taa­lis­ta tu­hoa.

Mitä met­sä­no­mis­ta­ja sit­ten voi teh­dä eh­käis­täk­seen va­hin­ko­ja? No en­sim­mäi­nen vas­taus on tie­tys­ti vuok­ra­ta maan­sa met­säs­tys­käyt­töön. Il­man met­säs­tys­vuok­ra­so­pi­muk­sia met­säs­tys­tä ei voi­da suo­rit­taa, ja met­säs­tä­jät jät­tä­vät myös mie­luus­ti pie­nen suo­ja­vyö­hyk­keen näi­den vuok­raa­mat­to­mien pals­to­jen ym­pä­ril­le, ihan vain vält­tääk­seen vää­räl­le alu­eel­le kaa­tu­mi­sen va­hin­koa. Jos met­säs­ty­sa­lue on jos­sain koh­taa sir­pa­lei­nen, met­säs­tys­tä koh­den­ne­taan yh­te­näi­sem­mäl­le alu­eel­le. Tämä voi ai­heut­taa suur­ta pai­kal­lis­ta tu­hoa näin tal­ven pak­suim­man lu­men ai­kaan, kun hir­vet jää­vät va­so­mi­sa­lu­eel­leen tal­veh­ti­maan, ja ke­rää­vät myös muut­ta­jia seu­raan­sa. Eli hir­viä on enem­män alu­eil­la, jos­sa nii­tä ei met­säs­te­tä.

Toki myös met­sän­hoi­to vai­kut­taa tu­ho­jen laa­juu­teen. Kaik­kein ki­peim­min hir­vi is­kee hoi­det­tui­hin 1,5-3 met­ri­siin män­nyn ja koi­vun tai­mi­koi­hin. Pa­hal­la hir­vi­a­lu­eel­la par­haat ta­vat uu­dis­taa met­sät ovat luon­tai­sia, ja tai­mi­koi­den per­kauk­set pi­tää har­ki­ta tark­kaan.

Met­sä­no­mis­ta­jan kan­nat­taa nyt käy­dä tar­kas­ta­mas­sa ti­lan­ne tai­mi­kois­saan. Jos ei sii­hen ky­ke­ne, voi pyy­tää tä­hän jo­ta­ku­ta ky­ke­ne­vää. Jos hir­viä on alu­eel­la pal­jon, voi nii­tä nyt hie­man häi­rit­se­mäl­lä eh­kä pe­las­taa tai­mik­kon­sa, to­sin työ voi ol­la tur­haa, jos ei sitä tois­ta vii­koit­tain. Eri­tyi­ses­ti pi­tää ol­la he­reil­lä ke­vääl­lä ja tar­kas­tut­taa asi­an­tun­ti­jal­la tai­mi­kot, jot­ka ovat kär­si­neet tu­ho­ja, hir­vi­va­hin­ko kor­va­taan osit­tain tiet­ty­jen kri­tee­rien ylit­ty­es­sä. Met­sä­kes­kus on oi­kea osoi­te avun saa­mi­seen.

Hir­vi­kan­ta ei leik­kau­du pe­to­jen toi­mes­ta, vaik­ka ne var­mas­ti sii­hen vai­kut­ta­vat. Tämä alue on esi­merk­ki sii­tä, kun poh­joi­ses­sa ja idäs­sä te­hok­kaas­ti hir­viä met­säs­tä­vät su­det ovat pa­kan­neet hir­viä meil­le. Tä­män alu­een su­det ei­vät kui­ten­kaan juu­ri hir­veä pyy­dä, niil­lä on mie­les­sä pie­nem­pi riis­ta. Su­si­kan­ta­han on to­dis­te­tus­ti alu­eel­la iso, mut­ta hir­vi­kan­taan se ei jos­tain syys­tä tääl­lä siis isom­min vai­ku­ta. Näin ol­len muu­al­ta on va­el­ta­nut ja jää­nyt meil­le hir­viä, jot­ka ovat hy­vin no­pe­as­ti muut­ta­neet ti­lan­teen ny­kyi­sek­si. Tätä ti­lan­net­ta ei siis ole ai­kaan­saa­tu met­säs­tä­mät­tö­myy­del­lä, vaan asi­aan var­muu­del­la vai­kut­taa pe­dot, eri­tyi­ses­ti susi.

Tark­ka­na nyt siis hir­vien suh­teen!

MIKA PII­ROI­NEN

Lisää aiheesta

Kysely