JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
11.1.2022 6.00
Mielipiteet

PÄÄKIRJOITUS: Aluevaltuustot päättävät arjen palveluista - äänestämällä vaikutat

Huo­men­na al­ka­va en­nak­ko­ää­nes­tys ai­heut­taa vaa­li­kan­sal­le pään­vai­vaa; tie­de­tään, et­tä hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den päät­tä­jiä täs­sä ol­laan nyt en­sim­mäis­tä ker­taa täl­lä ta­val­la va­lit­se­mas­sa, mut­ta mil­lai­sin kri­tee­rein? Val­tuu­tet­tu­jen kä­sis­sä on esi­mer­kik­si se, mi­ten mo­neen ter­veys­kes­kuk­seen hy­vin­voin­ti­a­lu­een ra­hat jat­kos­sa riit­tä­vät. Toki val­tuu­te­tut pe­reh­dy­te­tään, mut­ta iso­ja pää­tök­siä teh­dään niin sa­no­tus­ti maal­lik­koi­na.

Tär­kein­tä on käyt­tää ää­ni­oi­keut­taan, mut­ta hyvä oli­si myös tie­tää, mil­lai­sel­le eh­dok­kaal­le ää­nen­sä an­taa. Kam­pan­join­ti on alu­e­vaa­lien ym­pä­ril­lä ol­lut var­sin vai­sua. Se vähä mitä ai­heen tii­moil­ta on ol­lut eh­dok­kai­den ta­hol­ta esil­lä, on kaik­kien ha­lu­a­van hy­vät pal­ve­lut jo­kai­seen kolk­kaan maa­kun­nas­sa.

Vä­ki­mää­rän vä­he­tes­sä maa­kun­nas­sa on jos­tain kul­mal­ta pal­ve­lu­ja na­ker­ret­ta­va. Kaik­ki ei­vät voi saa­da kaik­kea lo­put­to­mas­ti, jos ra­hoi­tus ei li­sään­ny. Nyt va­li­taan ne ta­hot, jot­ka jat­kos­sa päät­tä­vät kuin­ka so­si­aa­li-, ter­veys- ja pe­las­tus­toi­men pal­ve­lui­den ra­hoi­tus käy­te­tään. Poh­jois-Kar­ja­las­sa val­mis­tel­laan myös ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­lon siir­ty­mis­tä osak­si hy­vin­voin­ti­a­lu­et­ta. Alu­e­val­tuus­tois­sa mie­ti­tään siis var­si­nais­ten so­te­a­si­oi­den li­säk­si vaik­ka­pa sitä, pi­de­tään­kö Rääk­ky­län pa­lo­a­se­mal­la mil­lais­ta mie­hi­tys­tä, mon­ta­ko eläin­lää­kä­riä Kes­ki-Kar­ja­lan alu­eel­la on ja mon­ta­ko am­bu­lans­sia Ki­teel­lä tar­vi­taan. Kou­lu­ter­vey­den­huol­to ja neu­vo­lat kuu­lu­vat sa­maan set­tiin, ja myös toi­meen­tu­lo­tu­kea ha­e­taan jat­kos­sa hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­ta.

Tu­le­vil­le vuo­sil­le uu­moil­laan en­tis­tä tiu­kem­pia bud­jet­te­ja. On­ko pal­ve­lui­den toi­mi­vuus tär­ke­äm­pää kuin nii­den si­jain­ti? Hoi­don su­ju­vuu­teen sil­lä­kin on mer­ki­tys­tä, ote­taan­ko lä­hi­ter­vey­sa­se­mal­la esi­mer­kik­si pelk­kä ve­ri­koe, joka lä­he­te­tään ana­ly­soi­ta­vak­si kau­em­mas ja vas­tauk­sen saa­mi­nen vie oman ai­kan­sa. En­tä­pä jos tu­lok­sen jäl­keen on suun­nat­ta­va lää­kä­rin luo, ja sel­lais­ta ei lä­hi­pal­ve­lu­na enää ole? Edes­sä on joka ta­pauk­ses­sa reis­su isom­mal­le ase­mal­le, eh­kä­pä päi­vää pa­ria myö­hem­min kuin lä­hi­a­se­man ve­ri­ko­kees­sa käyn­ti.

Alu­e­val­tuus­toon kai­va­taan nyt mo­ni­a­lai­sia osaa­jia, jot­ka osaa­vat teh­dä pää­tök­siä koko alu­een nä­kö­kul­mas­ta. Mei­dän ää­nes­tä­jien on vain en­sin val­tuu­tet­ta­va hei­dät. Omal­ta koh­dal­ta­ni vaa­lien suh­teen on kak­si var­maa asi­aa; ää­ni­oi­keu­te­ni käy­tän taa­tus­ti, ja pa­pe­riin piir­rän sel­lai­sen eh­dok­kaan nu­me­rot, jon­ka olen bon­gan­nut pai­kal­lis­leh­den si­vuil­ta. Kun­han vain sai­sin va­li­tuk­si sen oi­ke­an eh­dok­kaan.

P.L

Lisää aiheesta

Kysely