JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
3.1.2022 15.08
Mielipiteet

MIELIPIDE: Siun soten hallitus on tehnyt muutoksia

Siun so­ten uu­si hal­li­tus on työs­ken­nel­lyt nel­jä kuu­kaut­ta. Olen pu­heen­joh­ta­ja­na kier­tä­nyt Siun so­ten eri yk­si­köi­tä tu­tus­tu­ak­se­ni toi­mi­a­lu­ei­siin, ta­va­tak­se­ni hen­ki­lös­töä ja kuul­lak­se­ni ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Koh­taa­mi­set ovat ol­leet tär­kei­tä! Olen pääs­syt hy­vin pe­ril­le sii­tä, mi­hin tar­vi­taan muu­tos­ta. Hal­li­tuk­ses­sa olem­me ym­mär­tä­neet, et­tä Siun so­tes­sa on kak­si pe­rus­ta­van­laa­tuis­ta kor­jaus­ta vaa­ti­vaa on­gel­maa: luot­ta­muk­sen ja avoi­muu­den puu­te.

Luot­ta­mus täy­tyy an­sai­ta li­sää­mäl­lä avoi­muut­ta. Pää­tök­sen­te­os­sa on tär­ke­ää, et­tä luot­ta­mus­hen­ki­löil­lä on kaik­ki mah­dol­li­nen tie­to saa­ta­vil­la ja ai­kaa pe­reh­tyä. Maa­kun­tam­me so­si­aa­li-, ter­veys- ja pe­las­tus­toi­men pal­ve­lut ovat vuo­sit­tain tär­keä, yli 700 mil­joo­nan eu­ron ko­ko­nai­suus. Pää­tim­me sik­si vah­vis­taa hal­li­tuk­sen roo­lia ja li­sä­tä ko­kous­ten mää­rää, jo nyt syk­sys­tä al­ka­en. Jo syk­syl­lä hal­li­tuk­sen ko­kouk­sia on pi­det­ty ai­em­paa ti­he­äm­min. Sa­moin pää­tim­me myön­tää toi­mi­a­lu­e­joh­ta­jil­le – toi­mi­tus­joh­ta­jan li­säk­si - läs­nä­o­lo- ja pu­he­oi­keu­den hal­li­tuk­sen ko­kouk­siin.

Vies­tin­tä on haas­ta­va laji ja olem­me käy­neet sii­tä run­saas­ti kes­kus­te­lua. Rik­ki­näi­nen pu­he­lin on pa­hin mah­dol­li­nen työ­yh­tei­sön il­ma­pii­rin tu­ho­a­ja. Sik­si am­mat­ti­tai­toi­ses­ti laa­dit­tu vies­ti tu­lee saa­da kul­ke­maan yl­hääl­tä alas as­ti sa­man­lai­se­na. Teh­dyt toi­men­pi­teet on ky­et­tä­vä pe­rus­te­le­maan ym­mär­ret­tä­väs­ti ja kes­kus­te­lul­le on ol­ta­va tar­vit­ta­es­sa avoin.

De­mok­ra­ti­an li­sää­mi­seen on kiin­ni­tet­ty huo­mi­o­ta suun­ni­tel­ta­es­sa tu­le­van hy­vin­voin­ti­a­lu­een or­ga­ni­saa­ti­o­ra­ken­net­ta. Siun so­te­han pe­rus­tet­tiin alun al­ka­en vain het­kel­li­sek­si so­te­pal­ve­lui­den tuot­ta­jak­si maa­kun­tau­u­dis­tus­ta en­na­koi­ta­es­sa. Maa­kun­tau­u­dis­tus­ta ei kui­ten­kaan tul­lut ja nyt so­teu­u­dis­tuk­sen kyn­nyk­sel­lä on tär­ke­ää kor­ja­ta asi­oi­ta. On muu­tok­sen ai­ka!

Tu­le­van alu­e­val­tuus­ton teh­tä­vä­nä on päät­tää uu­des­ta or­ga­ni­saa­ti­o­ra­ken­tees­ta. Hy­vin­voin­ti­a­lue tar­vit­see vah­vem­paa yh­teis­työ­tä kun­tien kans­sa, unoh­ta­mat­ta jär­jes­tö­jä ja seu­ra­kun­tia.

Hy­vin val­mis­tel­tu, ai­em­pia va­lu­vi­ko­ja kor­jaa­va muu­tos on mah­dol­li­suus pa­rem­piin sä­ve­liin. Luot­ta­mus­ta he­rät­tä­vä ja ar­vos­ta­va toi­min­ta­kult­tuu­ri on tu­le­van hy­vin­voin­ti­a­lu­eem­me eh­do­ton hen­ki­lös­töä ja poh­jois­kar­ja­lai­sen asuk­kaan saa­maa pal­ve­lua tu­ke­va edel­ly­tys.

JERT­TA HA­RI­NEN

Siun so­ten hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja

Kes­kus­tan Poh­jois-Kar­ja­lan pii­rin pu­heen­joh­ta­ja

alu­e­vaa­lieh­do­kas (Kes­kus­ta)

Lisää aiheesta

Kysely