JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
3.1.2022 14.19
Mielipiteet

MIELIPIDE: Sairastelua ja politiikkaa

Sai­ras­te­lu on mo­nel­le meis­tä tu­tum­paa kuin po­li­tiik­ka. Nyt kui­ten­kin pyy­de­tään ää­nes­tä­mään puo­lu­ei­den eh­dok­kai­ta, jot­ta so­si­aa­li­toi­mi, ter­vey­den­huol­to ja pe­las­tu­sa­la voi­si­vat toi­mia hy­vin. Ter­vey­den li­säk­si myös tie­to­tek­niik­ka on kes­ki­ös­sä. Tie­don täy­tyy kul­kea, jot­ta am­mat­ti­lai­set voi­vat aut­taa.

Eni­ten tie­to­tek­nii­kan apu­ja tar­vit­si­si­vat he, joil­la sii­hen on vä­hi­ten tai­to­ja tai lait­tei­ta. Di­a­be­te­syh­dis­tyk­sen teh­tä­vis­sä olen näh­nyt, et­tä säh­köi­ses­ti ta­voi­tam­me vain osan heis­tä, jot­ka pi­täi­si ta­voit­taa.

Vii­me vuo­si opet­ti myös yh­teis­työn mer­ki­tyk­sen. To­te­sim­me, et­tä yk­sit­täi­sen yh­dis­tyk­sen si­jaan on jär­ke­vää, et­tä asi­oim­me Siun so­ten suun­taan yh­des­sä. Ja kaik­kein tär­kein­tä: en­nen kuin asi­oim­me, on var­mis­tet­ta­va oi­ke­at tie­dot. Mikä oi­ke­as­ti on hoi­don ti­lan­ne Poh­jois-Kar­ja­las­sa?

Näin toi­mim­me ja saim­me kir­jee­seen vas­tauk­sen. Toi­men­pi­tei­siin on ryh­dyt­ty ja te­ke­mis­tä riit­tää­kin.

Siun sote ja tu­le­va hy­vin­voin­ti­a­lue ovat iso­ja or­ga­ni­saa­ti­oi­ta. Sii­nä as­tuu ku­vaan po­li­tiik­ka, vaik­ka em­me omien pul­miem­me kes­kel­lä sitä ei eh­kä toi­voi­si­kaan. Par­haim­mil­laan ky­sy­mys on sii­tä, et­tä saa­dak­sem­me jo­tain ai­kaan, on osat­ta­va ha­kea oi­kei­ta tie­to­ja ja osat­ta­va toi­mia sekä ryh­mi­nä et­tä yh­des­sä.

Jos oli­si jo­kin po­li­tiik­kaa pa­rem­pi yh­teis­työn muo­to niin tot­ta kai sitä käyt­täi­sim­me. Nyt voi vain toi­voa, et­tä to­teu­tuu se, min­kä moni tun­tuu tun­nus­ta­van tär­keim­mäk­si: Hyvä hoi­to lä­hel­lä niin so­si­aa­li­a­si­ois­sa kuin ter­vey­den­huol­los­sa ja pe­las­tus­toi­mes­sa­kin.

Jot­ta pai­kal­li­nen pal­ve­lu voi toi­mia, tar­vi­taan nyt hy­vää ih­mis­ten ja elä­män­ti­lan­tei­den tun­te­mus­ta ja hal­lin­non tai­toa ajaa val­tuus­tos­sa oi­kei­ta asi­oi­ta.

MAT­TI PE­RÄ­LÄ,

te­o­lo­gi­an toh­to­ri,

Poh­jois-Kar­ja­lan Kes­kus­tan

alu­e­vaa­lieh­do­kas

Lisää aiheesta

Kysely