JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
3.1.2022 13.19
Mielipiteet

MIELIPIDE: Arvokas vanhuus on ihmisoikeus

Suo­mes­sa ikään­ty­vien ih­mis­ten mää­rä li­sään­tyy tu­le­vi­na vuo­si­na voi­mak­kaas­ti. Hoi­det­ta­via ja apua tar­vit­se­via on ai­na vaan vuo­si vuo­del­ta enem­män.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­eem­me on laa­ja, eri alu­eil­la pal­ve­lu­jen tar­ve ja saa­ta­vuus on eri­lais­ta. Kau­pun­ki alu­eil­la ja vau­raam­mil­la hy­vin toi­meen tu­le­vil­la alu­eil­la pal­ve­lu­jen saan­ti on hel­pom­paa, ja eläk­keet­kin ovat pa­rem­pia.

Alu­e­hal­lin­non tu­li­si huo­leh­tia, et­tä kaik­ki sai­si­vat ta­sa­ver­tai­sen hoi­van ja huo­len­pi­don riip­pu­mat­ta sii­tä mis­sä päin maa­kun­taa sat­tu­vat asu­maan. Eri­tyi­ses­ti täl­lä het­kel­lä tu­li­si tart­tua hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­siin sekä hoi­ta­jien jak­sa­mi­seen, te­hos­tet­tu­jen pal­ve­lu­a­sun­to­jen vä­hyy­teen, van­huk­set jou­tu­vat usein lii­an kau­an jo­not­ta­maan asi­an­mu­kais­ta hoi­to­paik­kaa. Ko­ti­hoi­dos­sa on pal­jon huo­no­kun­toi­sia ja muis­ti­sai­rai­ta van­huk­sia joi­den paik­ka ei ole mo­nes­ti­kaan enää tur­val­lis­ta yk­sin ko­to­na.

Huo­mi­o­ta on kiin­ni­tet­tä­vä hoi­don laa­tuun, ra­vin­non mo­ni­puo­li­suu­teen, ul­koi­lun ja mui­den vi­rik­kei­den puut­tee­seen. Omais­hoi­ta­jien ase­ma vaa­ti­si no­pe­aa kor­jaus­ta.

Har­vaan asu­tuil­la alu­eil­la jul­ki­sen lii­ken­teen puu­te ja iäk­käi­den van­hus­ten ajo­kiel­lot ai­heut­ta­vat muut­to­tar­vet­ta, muu­te­taan omas­ta mö­kis­tä jo­hon­kin asu­tus­kes­kuk­sen vuok­ra-asun­toon, kun mök­kiä ei saa­da myy­dyk­si, koh­taa­pa mo­nel­la tiu­kan ta­lou­den kau­si, on­pa tar­kas­ti mie­tit­tä­vä os­taa­ko lääk­kei­tä vai ruo­kaa, vuok­ra­ku­lu­jen li­säk­si.

Di­gi­pal­ve­lu­jen saan­ti syr­jä­seu­duil­la tai osaa­mi­nen on vie­lä puut­teel­lis­ta, vä­liin­pu­to­a­jia on pal­jon, se tu­li­si huo­mi­oi­da pal­ve­lu­ja suun­ni­tel­les­sa.

Elä­ke­läis­köy­hyys, asi­a­kas­mak­su­ka­tot, niis­sä työ­tä riit­tää. Ikä­ra­sis­miin, eri­ar­voi­suu­teen ja tur­vat­to­muu­teen on vii­me­ai­koi­na tör­mät­ty eri­lai­sis­sa yh­teyk­sis­sä, se on har­mit­ta­vaa ja nii­hin tu­lee tart­tua kii­reel­li­ses­ti.

On­ko meil­lä vie­lä ta­voit­tee­na, hyvä tur­val­li­nen, vi­rik­keel­li­nen ja ar­vo­kas van­huus kai­kil­le, asuin­pai­kas­ta ja mak­su­ky­vys­tä riip­pu­mat­ta.

EI­RA VÄÄ­NÄ­NEN,

alu­e­vaa­lieh­do­kas SDP

Eläk­keen­saa­jien kes­kus­lii­ton 2 va­rapj.

Lisää aiheesta

Kysely