JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
3.1.2022 8.32
Mielipiteet

MIELIPIDE: Lapsivaikutukset on arvioitava hyvinvointialueen päätöksenteossa

Par­hail­laan ra­ken­ne­taan hy­vin­voin­ti­a­lu­een toi­min­ta­mal­le­ja ja -käy­tän­tö­jä. Tämä ra­ken­ta­mi­sen ai­ka on mer­kit­tä­vä, sil­lä nyt luo­daan ra­ken­teet ja toi­min­ta­ta­vat, jot­ka oh­jaa­vat hy­vin­voin­ti­a­lu­een pää­tök­sen­te­koa ja toi­min­taa pit­käk­si ai­kaa eteen­päin. Lap­si­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­ti on tär­keä ot­taa osak­si hy­vin­voin­ti­a­lu­een toi­min­taa heti.

Lap­si­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­nis­sa tar­kas­tel­laan pää­tök­sen tai toi­min­nan vai­ku­tuk­sia las­ten, nuor­ten ja lap­si­per­hei­den hy­vin­voin­tiin ja oi­keuk­sien to­teu­tu­mi­seen. Ar­vi­oin­nin eri­tyis­piir­tee­nä on YK:n lap­sen oi­keuk­sien so­pi­muk­ses­sa edel­ly­tet­ty lap­sen edun en­si­si­jai­suu­den pe­ri­aa­te.

Myös so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon jär­jes­tä­mis­la­ki edel­lyt­tää lap­si­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­tia. Hy­vin­voin­ti­a­lu­een on otet­ta­va pää­tök­sen­te­os­saan huo­mi­oon pää­tös­ten­sä ar­vi­oi­dut vai­ku­tuk­set ih­mis­ten hy­vin­voin­tiin ja ter­vey­teen vä­es­tö­ryh­mit­täin. Vai­ku­tuk­set on ar­vi­oi­ta­va myös las­ten ja nuor­ten osal­ta. Hy­vin­voin­ti­a­lu­een on myös seu­rat­ta­va asuk­kait­ten­sa eli­no­lo­ja, hy­vin­voin­tia ja ter­veyt­tä sekä nii­hin vai­kut­ta­via te­ki­jöi­tä alu­eit­tain ja vä­es­tö­ryh­mit­täin.

Ko­ke­muk­set kun­nis­ta ja val­ti­on­hal­lin­nos­ta osoit­ta­vat, et­tä vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­nis­sa usein pai­not­tu­vat ta­lou­del­li­set ja or­ga­ni­sa­to­ri­set te­ki­jät. Ih­mi­siin koh­dis­tu­vat vai­ku­tuk­set, ku­ten lap­si­vai­ku­tuk­set, jää­vät mo­nis­sa ti­lan­teis­sa vä­hem­mäl­le huo­mi­ol­le.

Lap­si­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­ti tu­lee ulot­taa myös ta­lou­sar­vi­o­pää­tök­siin eli on teh­tä­vä lap­si­bud­je­toin­tia. Lap­si­bud­je­toin­ti tar­koit­taa ta­lou­sar­vi­on tar­kas­te­le­mis­ta lap­sen oi­keuk­sien nä­kö­kul­mas­ta. Kun edus­kun­ta hy­väk­syi vii­me ke­sä­nä sote-uu­dis­tus­ta ja hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den pe­rus­ta­mis­ta kos­ke­van lain­sää­dän­nön, se edel­lyt­ti, et­tä lap­si­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­ti ja lap­si­bud­je­toin­ti ote­taan käyt­töön hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­la mah­dol­li­sim­man pian hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den toi­min­nan käyn­nis­tyt­tyä.

Lap­si­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­ti ei vie­lä ole sys­te­maat­ti­ses­ti käy­tös­sä kai­kis­sa MLL:n Jär­vi-Suo­men alu­een kun­nis­sa ja kun­ta­yh­ty­mis­sä lain edel­lyt­tä­mäl­lä ta­val­la. Las­ten ja nuor­ten nä­kö­kul­man huo­mi­oi­mi­nen tu­li­si ol­la sys­te­maat­ti­ses­ti läs­nä pää­tök­sen­te­kop­ro­ses­sin kai­kis­sa vai­heis­sa. Oli­si mie­len­kiin­tois­ta tie­tää mil­lais­ten asi­oi­den val­mis­te­lus­sa lap­si­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­ti on jo täl­lä het­kel­lä ar­ki­päi­vää. Lap­set ja nuo­ret ovat tu­le­vai­suu­den päät­tä­jiä, yh­teis­kun­tam­me ra­ken­ta­jia ja pal­ve­lu­jen käyt­tä­jiä. On tär­ke­ää vah­vis­taa hei­dän osal­li­suut­taan asi­oi­den val­mis­te­lus­sa jo nyt, jot­ta las­ten ja nuor­ten tu­le­vai­suu­den us­ko vah­vis­tuu.

PÄI­VI TUR­KIA

Toi­min­nan­joh­ta­ja

Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lu­lii­ton Jär­vi-Suo­men pii­ri ry

Lisää aiheesta

Kysely