JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
3.1.2022 8.26
Mielipiteet

MIELIPIDE: Hyvinvointialueet - hallintoa vai hyvinvointia?

Suo­men hal­li­tuk­sen hal­li­tu­soh­jel­man mu­kai­nen sote- ja maa­kun­tau­u­dis­tus ete­nee. Tä­män kuun lo­pul­la pi­det­tä­vis­sä alu­e­vaa­leis­sa va­li­taan en­sim­mäi­set alu­e­val­tuus­tot. Säi­lyy­kö pe­las­tus­toi­men sekä so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den lä­hi­de­mok­ra­tia ym­pä­ri Poh­jois-Kar­ja­lan? Tuo­ko uu­dis­tus hal­lin­non si­jaan li­sää kä­si­pa­re­ja käy­tän­nön työ­hön?

Tu­le­vas­sa hy­vin­voin­ti­a­lu­e­mal­lis­sa on nos­tet­ta­va kes­ki­öön hy­vin­voi­vat työn­te­ki­jät ja pal­ve­lu­ja käyt­tä­vät ih­mi­set. Hä­dän het­kel­lä pe­las­tus­toi­men lä­hei­syys on en­si­ar­voi­sen tär­ke­ää. Poh­jois-Kar­ja­la on maan­tie­teel­li­ses­ti laa­ja alue. Sen vuok­si eri­tyis­tä huo­mi­o­ta on kiin­ni­tet­tä­vä Ih­mis­ten no­pe­aan hoi­toon pää­syyn, kat­ke­a­mat­to­maan hoi­to­ket­juun sekä po­ti­las­tur­val­li­suu­teen.

Uu­sia toi­min­ta­mal­le­ja on ke­hi­tet­ty ko­van ta­lou­del­li­sen pai­neen ja työn­te­ki­jä­pu­lan kes­kel­lä. Muu­tok­seen liit­tyy ai­na huo­li tu­le­vas­ta. On­ko Poh­jois-Kar­ja­laan koh­den­net­tu ra­hoi­tus riit­tä­vä ja huo­mi­oi­ko se pe­las­tus­toi­men ja sote-pal­ve­lui­den tar­peet oi­keu­den­mu­kai­ses­ti? Saam­me­ko pal­ve­lut lä­hel­tä ko­tia maa­kun­nan joka kol­kas­sa ja säi­ly­vät­kö tu­ki­pal­ve­lui­den työ­pai­kat ny­kyi­sil­lä paik­ka­kun­nil­la? On­nis­tu­es­saan uu­dis­tus tu­kee tur­val­li­suut­ta ja hy­vin­voin­tia ta­sai­ses­ti Poh­jois-Kar­ja­las­sa. On­nis­tu­mis­ta ede­saut­taa osal­lis­ta­va, avoin ja vuo­ro­vai­kut­tei­nen kes­kus­te­lu sekä tie­dot­ta­mi­nen.

TOM­MI PE­SO­NEN

kun­nan­val­tuu­tet­tu, kun­nan­hal­li­tuk­sen 2. vpj.

maa­kun­ta­val­tuus­ton jä­sen

alu­e­vaa­lieh­do­kas kok.

Toh­ma­jär­vi

Lisää aiheesta

Kysely