JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
2.1.2022 21.53
Mielipiteet

MIELIPIDE: Fakta homma

Lu­ki­jan po­ri­nat -pals­tal­la 12.11.2021 jul­kais­tu mie­li­pi­de­kir­joi­tus ”Ha­lu­taan­ko Ki­teen pää­väy­lä muut­taa kä­ve­ly­ku­jak­si?” si­säl­si sen ver­ran pal­jon asi­a­vir­hei­tä, et­tä nii­tä ei voi ol­la kor­jaa­mat­ta. Toi­vot­ta­vaa oli­si, et­tä var­sin­kin pää­tök­sen­te­koon osal­lis­tu­vil­la oli­si to­den­mu­kai­nen kuva asi­ois­ta.

Kir­joi­tuk­ses­sa mai­nit­tiin bus­sien ku­tis­tu­neen 19 hen­gen mal­leik­si. To­del­li­suu­des­sa Ki­teen pää­te­py­sä­kil­lä Nuo­ri­so- ja yh­teis­tö­ti­la Lin­kin edes­sä­kin käy kyl­lä noin 50-paik­kai­sia tai isom­pia lin­ja-au­to­ja joka ar­ki­päi­vä usei­ta, Jo­en­suun, Sa­von­lin­nan ja Rääk­ky­län suun­taan mat­kaan­sa jat­ka­en. ”Tark­ka­sil­mäi­set”, ketä lie­ne­vät­kään, ovat il­mei­ses­ti kat­sel­leet ke­sä­a­jan tai sun­nun­tai­vuo­ron lii­ken­net­tä, to­sin sil­loin­kin vain osa on ol­lut pie­nem­piä esim. 16 – 23 -paik­kai­sia lin­ja-au­to­ja. Ja toi­sin kuin jos­tain kä­sit­tä­mät­tö­mäs­tä syys­tä väi­tet­tiin, reit­ti­lii­ken­teen lin­ja-au­tot ei­vät aja ”suo­raan Pu­hok­sen­tiel­tä Toh­ma­jär­vel­le ja päin vas­toin”. Kaik­ki käy­vät Lin­kin edes­sä ja näi­tä käyn­te­jä tu­lee, Ki­teen kau­pun­gin ti­laa­ma lii­ken­ne mu­kaan lu­kien, noin 20 jo­kai­se­na ar­ki­päi­vä­nä.

Kier­to­liit­ty­mäl­le (riit­tä­vän isol­le sel­lai­sel­le) oli­si var­mas­ti ti­laus­ta var­sin­kin kaa­vail­lun kal­tai­sen py­säk­ki­jär­jes­tel­män to­teu­dut­tua, kos­ka Ki­teen si­vu­ka­dut ei­vät ole mi­toi­tet­tu lin­ja-au­toil­le, mut­ta sen­kään kans­sa suun­ni­tel­ma ei kuu­los­ta hy­väl­tä; mi­kään ei kor­vaa van­han lin­ja-au­to­a­se­man pi­han kal­tais­ta ny­ky­jär­jes­te­lyä. Kyl­lä­hän nyt pie­nem­mis­sä­kin kun­ta­kes­kuk­sis­sa – saa­ti Ki­teel­lä joka sen­tään on kau­pun­ki – pi­tää ol­la sel­keä pää­te­py­säk­ki jo mat­kai­li­joi­den­kin ta­kia ja pää­te­py­säk­ki­nä toi­mii Poh­jois-Kar­ja­lan alu­eel­la­kin yleen­sä ”lin­ja-au­to­a­se­ma”, vaik­ka sen var­si­nai­set pal­ve­lut ol­tai­siin­kin jo lo­pe­tet­tu, ku­ten jopa Jo­en­suus­sa on ti­lan­ne ny­kyi­sin.

Mie­li­pi­tees­sä maa­lail­tu aja­tus sii­tä, et­tä lin­ja-au­tot py­säh­tyi­si­vät vain to­rin koh­dal­la ole­vil­la yh­den au­ton mit­tai­sil­la py­sä­keil­lä, on ker­ras­saan hu­pai­sa ja joh­tai­si jo yh­den päi­vän ai­ka­na juu­ri sii­hen, mitä teks­tis­sä ei ha­lut­tu – to­taa­li­seen Ki­teen­tien ruuh­kau­tu­mi­seen. On hyvä ot­taa huo­mi­oon, et­tä pää­te­py­sä­kil­lä teh­dään myös vaih­to­ja: kul­jet­ta­jat vaih­ta­vat au­to­ja, toi­si­naan mat­kus­ta­jat­kin siir­ty­vät täl­löin au­tos­ta toi­seen. Jo yk­si te­li­au­to (joi­ta myös käy­te­tään eli sii­hen on suun­nit­te­lus­sa va­rau­dut­ta­va) on 15-met­ri­nen, li­säk­si jopa yli seit­se­män met­rin ak­se­li­vä­li täy­tyy huo­mi­oi­da lä­hes­ty­mis­kul­mis­sa; kah­den au­ton py­säk­ki vie­kin hel­pos­ti 40 met­riä ti­laa. Mut­ta ei täs­sä­kään vie­lä kaik­ki, pi­tää huo­mi­oi­da myös se, et­tä tiet­tyi­nä tun­tei­na lin­ja-au­to­ja ajaa pää­te­py­sä­kil­le kym­men­kun­ta sa­ma­nai­kai­ses­ti! Vie­lä saat­to­lii­ken­ne­kin pi­täi­si muis­taa, hen­ki­lö­au­to­jen park­ki­paik­ko­jen oli­si hyvä ol­la lä­hel­lä.

Leik­ki­puis­to on tär­keä ja sen to­teu­tu­mis­ta kan­na­tan eh­dot­to­mas­ti (muu­ten­kin kuin taa­pe­ron ja muu­ta­man vii­kon ikäi­sen ki­tee­läis­vau­van isä­nä), mut­ta edel­lä mai­ni­tut sei­kat huo­mi­oi­den on to­det­ta­va, et­tä mi­kään Ki­teen­tien var­teen si­joi­tet­tu py­säk­ki­rat­kai­su ei tule ole­maan yh­tä hyvä kuin ny­kyi­nen toi­mi­va jär­jes­tel­mä.

TERO VÄ­KE­VÄI­NEN

Lisää aiheesta

Kysely