JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
5.1.2022 15.30
Mielipiteet

PÄÄKIRJOITUS: Äänestämään jo viikon kuluttua

Suo­men en­sim­mäi­set alu­e­vaa­lit al­ka­vat ol­la kä­sil­lä. En­nak­ko­ää­nes­tys al­kaa vii­kon ku­lut­tua ja var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä on 23. tam­mi­kuu­ta. Vaa­leil­la va­lit­ta­vat alu­e­val­tuus­tot aloit­ta­vat toi­min­tan­sa 1. maa­lis­kuu­ta 2022. So­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon ja pe­las­tus­toi­men jär­jes­tä­mis­vas­tuu siir­tyy hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le 1.1.2023.

Muu­ta­man kuu­kau­den si­säl­lä ta­pah­tuu sote-pal­ve­lui­den ja pe­las­tus­toi­men tu­le­vai­suu­den kan­nal­ta erit­täin mer­kit­tä­viä asi­oi­ta. Tu­le­via alu­e­vaa­le­ja on pi­det­ty jopa edus­kun­ta­vaa­le­ja tär­ke­äm­pi­nä.

Mut­ta mis­sä vii­py­vät vaa­li­kam­pan­jat? Me­dia ja vaa­li­vi­ra­no­mai­set ovat an­si­ok­kaas­ti tuo­neet ka­na­vil­laan esil­le, mitä uu­dis­tus mer­kit­see jo­kai­sen kan­sa­lai­set ter­vey­den ja tur­val­li­suu­den kan­nal­ta sekä mi­ten toi­min­ta ra­hoi­te­taan.

Po­liit­ti­sel­la rin­ta­mal­la muu­tok­seen liit­ty­vää de­bat­tia ei ole kui­ten­kaan syn­ty­nyt - ol­laan lii­kut­ta­van yk­si­mie­li­siä sii­tä, et­tä koko hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la on toi­mi­va hoi­to, hoi­va ja pe­las­tus­toi­mi. En­täs, kun men­nään yk­si­tyis­koh­tiin? Mitä tämä käy­tän­nös­sä mer­kit­see kas­vu­kes­kuk­sis­sa ja reu­na-alu­eil­la? Tämä on­kin jo kes­kus­te­lun paik­ka.

Suu­res­sa osas­sa Suo­mea hy­vin­voin­ti­a­lu­euu­dis­tuk­ses­sa ol­laan sy­väl­lä läh­tö­kuo­pis­sa. Meil­lä Poh­jois-Kar­ja­las­sa on to­tu­tel­tu hy­vin­voin­ti­a­lu­et­ta vas­taa­vaan Siun sote-kun­ta­yh­ty­mään jo vuo­des­ta 2017 läh­tien. Tääl­lä­kään ei kui­ten­kaan pidä tuu­dit­tau­tua on­nel­li­suu­den tun­tee­seen aja­tuk­sel­la, et­tä meil­lä­pä ei mi­kään muu­tu, teh­kööt muut alu­eet sen, min­kä Poh­jois-Kar­ja­las­sa olem­me jo teh­neet.

En­sim­mäi­se­nä muu­tok­se­na Poh­jois-Kar­ja­las­sa­kin mai­nit­ta­koon ra­hoi­tus, joka siir­tyy kun­ta­yh­ty­män kun­nil­ta niin sa­no­tus­ti isol­le kir­kol­le. Jos kun­nil­la oli tä­hän as­ti val­ta päät­tää Siun sote-kun­ta­yh­ty­män ra­hoi­tuk­ses­ta, sitä ei enää ole hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la. Mut­ta tu­le­val­la alu­e­val­tuus­tol­la on val­ta päät­tää isol­ta kir­kol­ta tu­le­vien ra­ho­jen käy­tös­tä ta­sa­puo­li­ses­ti maa­kun­nan ih­mis­ten hy­vin­voin­tiin.

Tie­de­tään, et­tä hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den ra­hoi­tus ei tule ole­maan riit­tä­vä. Poh­jois-Kar­ja­lan pe­las­tus­lai­tos nos­ti vii­me vii­kol­la esil­le huo­len pien­ten pa­lo­a­se­mien koh­ta­los­ta ra­hoi­tuk­sen pie­nen­ty­es­sä. Sel­vä vies­ti oli, et­tä pie­ni pa­lo­a­se­ma on iso tuki ja tur­va pai­kal­li­sil­le ih­mi­sil­le. Toi­vee­na on, et­tä uu­det päät­tä­jät ym­mär­tä­vät pien­ten pa­lo­a­se­mien mer­ki­tyk­sen.

Pien­ten pa­lo­a­se­mien koh­ta­lo on vain yk­si esi­merk­ki niis­tä yk­si­tyis­koh­dis­ta, joi­ta tu­le­va alu­e­val­tuus­to jou­tuu poh­ti­maan tur­va­tak­seen sen, mis­tä jo­kai­nen on sa­maa miel­tä: Et­tä meis­tä pi­de­tään sil­loin huol­ta, kun huo­len­pi­toa tar­vit­sem­me.

K.S.

Lisää aiheesta

Kysely