JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
28.12.2021 12.57
Mielipiteet

MIELIPIDE: Pelastuslaitoksen toiminta turvattava

En­si­hoi­don, pe­las­tus­toi­men sekä sitä tu­ke­van so­pi­mus­pa­lo­kun­nan re­surs­seis­ta sekä ra­hoi­tuk­ses­ta on huo­leh­dit­ta­va. Riit­tä­väl­lä ra­hoi­tuk­sel­la tur­va­taan osaa­va hen­ki­lös­tö, ka­lus­to sekä ny­kyi­set pe­las­tu­sa­se­mat maa­kun­nas­sam­me.

On hyvä ym­mär­tää, et­tä ni­me­no­maan pe­las­tus­lai­tos tuot­taa meil­le kai­kil­le lä­hi­pal­ve­lut palo- ja pe­las­tus­puo­lel­la, myös har­vaan asu­tul­la alu­eel­la - ei mi­kään muu vi­ra­no­mai­nen, vaik­ka niin eh­kä ha­lu­ai­si.

Mi­kä­li ih­mi­sel­lä on hätä, hän soit­taa hä­tä­nu­me­roon 112. Hä­tä­kes­kus vas­taa­not­taa, kä­sit­te­lee ja vä­lit­tää teh­tä­vän po­lii­si-, pe­las­tus- tai so­si­aa­li- ja ter­veys­toi­men vi­ra­no­mai­sil­le toi­men­pi­tei­tä var­ten. Hä­dän het­kel­lä jo­kai­nen var­mas­ti toi­voo, et­tä pu­he­luun vas­ta­taan mah­dol­li­sim­man no­pe­as­ti eli re­surs­sien tu­lee ol­la kun­nos­sa jo hä­tä­kes­kuk­ses­sa.

Täl­lä het­kel­lä maa­kun­nas­sam­me toi­mii noin 30 isoa tai pien­tä pe­las­tu­sa­se­maa. So­pi­mus­pa­lo­kun­nil­la on erit­täin tär­keä roo­li koko pe­las­tus­toi­men jär­jes­tel­mäs­sä eri­tyi­ses­ti har­vaan asu­tul­la alu­eel­la. En näe min­kään­lais­ta tar­vet­ta pe­las­tu­sa­se­mien tai re­surs­sien vä­hen­tä­mi­seen uu­den hy­vin­voin­ti­a­lu­een muo­dos­ta­mi­sen jäl­keen­kään. Kyse on mei­dän jo­kai­sen tur­val­li­suu­des­ta ja tur­val­li­suut­ta tuot­ta­vis­ta pal­ve­luis­ta.

Pi­dän erit­täin tär­ke­ä­nä myös pe­las­tus­lai­tok­sen te­ke­mää nuo­ri­so­työ­tä. Täl­lä ta­voin pe­las­tus­lai­tok­sen on mah­dol­lis­ta esi­tel­lä toi­min­taan­sa sekä ol­la kiin­nos­ta­va ja nuo­ri­soa hou­kut­ta­va työ­nan­ta­ja tu­le­vai­suut­ta sil­mäl­lä pi­tä­en. Täl­lai­seen nuo­ri­so­työ­hön on löy­dyt­tä­vä jat­kos­sa­kin ra­hoi­tus ja tar­vit­ta­vat re­surs­sit.

KARI KUL­MA­LA,

Rääk­ky­lä

alu­e­vaa­lieh­do­kas (kok)

Lisää aiheesta

Kysely