JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
27.12.2021 18.59
Mielipiteet

MIELIPIDE: Tuleva hyvinvointialue

Useis­sa kir­joi­tuk­sis­sa näin en­nen ale­vaa­le­ja on otet­tu kan­taa ter­veys­pal­ve­lui­hin. Tär­keä ja mo­nis­sa pu­heis­sa unoh­det­tu alue on mie­len­ter­veys- ja päih­de­pal­ve­lut.

Mie­len­ter­veys kat­taa pal­jon, ai­na ma­sen­nuk­ses­ta psy­ki­at­ri­siin on­gel­miin. Mie­len­ter­veys­po­ti­laat hoi­to­työs­sä ovat li­sään­ty­neet, on­gel­mien kir­jo on laa­ja. Hoi­ta­jia ja lää­kä­rei­tä hei­tä hoi­ta­maan on ai­van lii­an vä­hän.

Mie­len­ter­veys­pal­ve­lut tu­li­si saa­da su­ju­vas­ti pe­rus­ter­vey­den­huol­lon yh­tey­teen niin, et­tä jo var­hai­ses­sa vai­hees­sa, en­sim­mäis­ten oi­rei­den il­maan­nut­tua apu oli­si saa­ta­vil­la il­man asi­ak­kaan eril­lis­tä yh­tey­de­not­toa. Ko­ke­mus on osoit­ta­nut, et­tä en­sim­mäi­nen yh­teys on usein pe­rus­ter­vey­den­huol­lon sai­raan­hoi­ta­jaan joko pu­he­li­mel­la tai vas­taa­not­to­käyn­nil­lä. Niin kuin muus­sa­kin hoi­ta­mi­ses­sa myös mie­len järk­ky­es­sä oi­kea-ai­kai­nen, mah­dol­li­sim­man no­pea avun saan­ti on tär­ke­ää. Näin hoi­dol­la saa­daan par­haat tu­lok­set ja ih­mi­nen py­syy yh­teis­kun­ta- ja työ­kun­toi­se­na.

Mie­len­ter­veys ja päih­de­a­si­ak­kaat ovat suu­ri pe­rus­ter­vey­den­huol­toa käyt­tä­vä ryh­mä, hei­dän oh­jaa­mi­nen ja hoi­ta­mi­nen pa­rem­min ja te­hok­kaam­min sääs­tää niin eu­ro­ja kuin re­surs­se­ja­kin. Apua tu­li­si tar­jo­ta niin etä­nä kuin lä­hi­pal­ve­lu­na. Syr­jä­seu­duil­la, pit­kien mat­ko­jen ta­ka­na asu­vat mie­len­ter­veys ja päih­de­po­ti­laat ei­vät pys­ty tai ha­lua läh­teä apua kau­kaa ha­ke­maan.

So­teu­u­dis­tuk­sen yk­si ta­voi­te on pa­ran­taa pal­ve­lu­jen saa­ta­vuut­ta ja saa­vu­tet­ta­vuut­ta eri­tyi­ses­ti pe­rus­ta­sol­la, toi­vot­ta­vas­ti ta­voi­te to­teu­tuu myös mie­len­ter­veys ja päih­de­pal­ve­lui­den osal­ta.

SI­NIK­KA MU­SIK­KA

alu­e­vaa­lieh­do­kas, kesk.

Lisää aiheesta

Kysely