JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
27.12.2021 8.10
Mielipiteet

MIELIPIDE: Aluevaaleissa päätetään meidän jokaisen asioista

Lä­hi­viik­ko­jen ai­ka­na Suo­mes­sa val­mis­tau­du­taan en­sim­mäi­siin alu­e­vaa­lei­hin, jois­sa va­li­taan alu­e­val­tuus­tot hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le. Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le va­li­taan 59 val­tuu­tet­tua päät­tä­mään alu­eem­me so­si­aa­li-, ter­veys- ja pe­las­tus­pal­ve­luis­ta. Uu­si alu­e­val­tuus­to te­kee jat­kos­sa pää­tök­set meil­le jo­kai­sel­le tär­keis­tä ar­jen asi­ois­ta. Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lue on laa­ja ja vä­li­mat­kat muo­dos­tu­vat suu­rik­si. Tu­le­vil­la ale­val­tuu­te­tuil­la on suu­ri vas­tuu päät­tää lä­hi­pal­ve­lu­jen ja pal­ve­lu­ver­kon ra­ken­tu­mi­ses­ta. Ta­lou­den ja ta­sa­ver­tais­ten pal­ve­lu­jen vä­lil­lä ta­sa­pai­noi­lu ei tule ole­maan help­poa. Tar­vi­taan pää­tök­sen­te­ki­jöi­tä, joil­la on nä­ke­mys­tä ke­hit­tää Poh­jois-Kar­ja­laa ko­ko­nai­suu­te­na.

Uu­des­sa alu­e­val­tuus­tos­sa ei ole kun­ta­paik­ko­ja. Poh­jois­kar­ja­lai­set ää­nes­tä­vät maa­kun­nas­sam­me eh­dol­le aset­tu­nei­ta hen­ki­löi­tä ja ää­net las­ke­taan koko maa­kun­nan osal­ta yh­teen. Näis­sä vaa­leis­sa on ole­mas­sa to­del­li­nen ris­ki sii­hen, et­tä pie­net kun­nat voi­vat jää­dä il­man omaa alu­e­val­tuu­tet­tua. Jo­kai­nen uu­si alu­e­val­tuu­tet­tu pyr­kii var­mas­ti huo­leh­ti­maan Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een toi­mi­vuu­des­ta ja pal­ve­lu­jen saa­ta­vuu­des­ta ko­ko­nai­suu­te­na, mut­ta unoh­tu­vat­ko pie­net suu­ren jal­koi­hin? On in­hi­mil­lis­tä, et­tä oman lä­hi­a­lu­een pal­ve­lut ovat jo­kai­sen sy­dän­tä lä­hel­lä.

So­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen uu­dis­ta­mi­sel­la py­ri­tään luo­maan vah­vem­mat, yh­den­ver­tai­sem­mat ja toi­mi­vam­mat pal­ve­lut kaik­ki­al­le Suo­meen. Jo­kai­sen meis­tä on saa­ta­va tu­kea ja hoi­toa sitä tar­vi­tes­sam­me. Tar­vit­sem­me Poh­jois-Kar­ja­laan vah­van hy­vin­voin­ti­a­lu­een, joka tur­vaa asuk­kail­leen käyt­tä­jä­läh­töi­set pal­ve­lut te­hok­kaal­la ja de­mok­raat­ti­sel­la pää­tök­sen­te­ol­la. Mei­dän tu­lee voi­da luot­taa jat­kos­sa­kin sii­hen, et­tä pe­las­tus­hen­ki­lös­tö saa­puu pai­kal­la hä­dän het­kel­lä ja avun pii­riin pääs­tään koh­tuul­li­ses­sa ajas­sa fyy­si­sen tai psyyk­ki­sen ter­vey­den hei­ken­ty­es­sä.

SAN­NA RIS­SA­NEN (sd.)

Alu­e­vaa­lieh­do­kas, Li­pe­ri

Lisää aiheesta

Kysely