JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
21.12.2021 7.47
Mielipiteet

MIELIPIDE: KD:n näköaloja aluevaaleihin liittyen

Kris­til­lis­de­mok­raa­tit ha­lu­a­vat tu­le­vis­sa alu­e­vaa­leis­sa var­mis­taa niin lap­si­per­hei­den, kou­lu­lais­ten kuin ikään­ty­vien­kin en­tis­tä laa­duk­kaam­mat ja saa­vu­tet­ta­vam­mat pal­ve­lut. Eri­tyi­ses­ti neu­vo­lat ovat ol­leet lap­si­per­hei­den ma­ta­lan kyn­nyk­sen tu­ki­pis­tei­tä. Neu­vo­lat tu­li­si­kin säi­lyt­tää lä­hi­pal­ve­lui­na koko maa­kun­nas­sa. Per­he­kes­kuk­sia tu­li­si ke­hit­tää vas­taa­maan per­hei­den tuen tar­vet­ta. Kou­lu­lais­ten pa­hoin­voin­ti on sel­ke­äs­ti li­sään­ty­nyt. Sik­si tu­li­si­kin re­sur­soi­da enem­män kou­lu­ter­vey­den­hoi­ta­jien ja -lää­kä­rei­den pa­nok­seen kou­luis­sa. Kou­lup­sy­ko­lo­gi ja -ku­raat­to­ri­toi­min­nan tur­vaa­mi­nen kou­lu­koh­tai­se­na pal­ve­lu­na oli­si tär­ke­ää, vaik­ka hal­lin­to siir­tyi­si­kin hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le. Van­huk­sil­la ja vam­mai­sil­la tu­li­si ol­la oi­keus asu­mi­seen ja hoi­vaan omas­sa ko­ti­kun­nas­sa, et­tei heis­tä tu­li­si mi­tään heit­to­pus­se­ja.

Näin en­sim­mäis­tä kaut­ta val­tuus­tos­sa ole­va­na, olen iloin­nut sii­tä, mi­ten pa­neu­tu­nees­ti ja toi­si­aan kun­ni­oit­ta­vas­ti luot­ta­mus­hen­ki­löt ja vi­ran­hal­ti­jat ovat teh­neet ar­vo­kas­ta työ­tä kun­ta­lais­ten hy­väk­si. Mi­nul­le on ker­rot­tu, et­tä jo use­am­pa­na vuon­na val­tuus­ton vii­mei­nen ko­kous, en­nen jou­lua, on pää­tet­ty lau­luun ”En et­si val­taa lois­toa, en kai­paa kul­taa­kaan. Ma pyy­dän tai­vaan va­loa ja rau­haa pääl­le maan.” Lau­lu kai­kui myös 13.12.2021 Ki­tee­sa­lis­sa. Näi­den lau­lun­sa­no­jen myö­tä toi­vo­tam­me kai­kil­le Ki­teen kau­pun­gin asuk­kail­le rau­hai­saa jou­lua ja siu­naus­ta vuo­del­le 2022!

RAI­JA-LII­SA PE­SO­NEN

ja Ki­teen Kris­til­lis­de­mok­raat­tien val­tuus­to­ryh­mä

Lisää aiheesta

Kysely