JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
22.12.2021 7.00
Mielipiteet

PÄÄKIRJOITUS: Joulu on muistamisen aikaa

Jou­lu tu­lee joka vuo­si, ai­na yh­tä no­pe­as­ti vaik­ka ajan­koh­ta on muut­tu­ma­ton. Lap­se­na jou­lua odo­tel­tiin kau­an ja ka­len­te­rin luu­kut tun­tui­vat hu­pe­ne­van tus­kas­tut­ta­van hi­taas­ti. Ai­kui­se­na jou­lu­ka­len­te­ri te­ki­si mie­li kään­tää toi­sin­päin; heti aa­mus­ta nä­ki­si las­kes­ke­le­mat­ta, mon­ta­ko päi­vää enää on jäl­jel­lä aat­toon. Juh­lan saa­pu­mi­nen ei kysy so­pi­vaa mie­li­a­laa, sää­ti­laa tai ti­li­pus­sin pak­suut­ta.

Pe­rin­teet ovat vah­va osa jou­lun­viet­toa, ja mo­nes­sa ko­dis­sa juh­la­py­hät vie­te­tään tu­tun kaa­van mu­kaan. Ju­han­nuk­sen yh­tey­des­sä har­vem­min pu­hu­taan kul­tai­sis­ta lap­suus­muis­tois­ta, mut­ta jou­lun suh­teen on toi­sin. Ku­ka­pa ei kai­pai­si äi­din loih­ti­mia lap­suu­den herk­ku­ja, pu­kin odo­tuk­sen tun­nel­maa ja lo­put­to­man pit­kää jou­lu­lo­maa, jota han­get kor­ke­at nie­tok­set sii­vit­ti­vät? Tut­tu­ja herk­ku­ja kai­va­taan py­hiä sii­vit­tä­mään, pa­ket­te­ja vaih­de­taan ja ko­tia ko­ris­te­taan. Val­mis­te­lut vaa­ti­vat eit­tä­mät­tä sekä ai­kaa et­tä ra­haa.

Vii­me vuon­na ko­et­tiin en­sim­mäi­nen ko­ro­na­jou­lu, ja sama vai­va var­jos­taa tä­nä­kin vuon­na. Ku­lut­ta­mis­tot­tu­muk­siin­kin pan­de­mia vai­kut­taa, mo­nel­la yhä pa­kon edes­sä. Lä­hi­Ta­pi­o­lan teet­tä­män Ar­jen kat­saus –ky­se­lyn mu­kaan enem­män kuin joka kym­me­nes suo­ma­lai­nen ar­vi­oi käyt­tä­vän­sä ra­haa tänä jou­lu­na vä­hin­tään hie­man enem­män kuin vii­me vuon­na. Se­te­lei­nä lu­ke­ma tar­koit­taa noin 50 eu­roa enem­män ku­lu­tuk­seen.

Jou­lu on suo­ma­lais­ten mie­les­tä sel­väs­ti kal­lein juh­la­py­hä. Lah­joi­hin, ruo­kiin, kuu­siin ja ko­ris­tei­siin ku­lu­te­taan sel­väs­ti enem­män ra­haa kuin mui­na juh­la­py­hi­nä tai juh­li­na. Ky­se­lyyn vas­taa­jien kes­ki­mää­räi­nen jou­lu­bud­jet­ti on yli 500 eu­roa tänä vuon­na. Ky­se­lys­tä il­me­nee myös, et­tä al­le 20 000 eu­roa tie­naa­vien vas­taa­jien jou­kos­sa bud­jet­ti on vain 140 eu­roa, ja sum­ma on las­ke­nut edel­lis­vuo­des­ta. Osal­la ra­haa on jää­nyt enem­män su­kan­var­teen, osal­la ta­lous on yhä en­tis­tä tiu­kem­mal­la.

Jou­lus­sa tär­kein­tä on oi­kea tun­nel­ma, joka vaa­tii jo­kai­sel­la juh­li­jal­la omat ai­nek­sen­sa. Toi­sel­le se on tuh­ti jou­lu­pöy­tä, toi­sel­le riit­tää yk­si mie­lui­nen ruo­ka­la­ji. Joku kai­paa su­ku­jou­lun si­jaan omaa rau­haa, yk­si­näi­nen puo­les­taan ka­ve­ria, jon­ka kans­sa ja­kaa juh­la­py­hien pit­kät päi­vät. Yk­si kai­paa lo­mal­le kau­ko­mail­le kun toi­nen naut­tii ko­tiin kää­riy­ty­mi­ses­tä.

Jou­lu tu­lee jo­kai­sel­le, jos­kus hy­vin­kin uu­te­na ja eri­lai­se­na, toi­si­naan sa­man­lai­se­na kuin ai­na en­nen­kin. Iloi­taan sii­tä mitä kul­loin­kin saa­daan ja py­säh­dy­tään naut­ti­maan het­kes­tä. Muis­te­taan hei­tä, jot­ka apua tai tu­kea kai­paa­vat. Jou­lu an­taa hy­vän syyn teh­dä pie­niä tai suu­ria hy­viä te­ko­ja tois­tem­me hy­väk­si.

PL

Lisää aiheesta

Kysely