JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Yksinään vietetty joulu voi tarjota tilaisuuden rauhoittumiseen ja itselle mieluisten asioiden tekemiseen.

Yksinään vietetty joulu voi tarjota tilaisuuden rauhoittumiseen ja itselle mieluisten asioiden tekemiseen.

Roosa Sallinen

16.12.2021 8.20
Mielipiteet

Surkuttelu ei tuo joulumieltä

Olet­ko viet­tä­nyt jou­lua va­paa­eh­toi­ses­ti yk­sin? Jos vas­ta­sit kyl­lä, niin sii­nä ta­pauk­ses­sa olet eh­kä saat­ta­nut saa­da osak­se­si su­rul­li­sia kat­sei­ta ja sää­liä.

Yk­si­näi­sen jou­lun sur­kut­te­lu saa sen tun­tu­maan vää­räl­tä ja hä­vet­tä­väl­tä. Vaik­ka lo­pul­ta ky­sees­sä on ihan ta­val­li­nen päi­vä mui­den jou­kos­sa, jos­ta jo­kai­nen saa teh­dä oman nä­köi­sen­sä.

Jou­lu miel­le­tään usein ydin­per­heen sekä su­ku­lais­ten juh­la­py­häk­si, mut­ta osa ha­lu­aa viet­tää sen va­paa­eh­toi­ses­ti yk­sin. Yk­sin vie­te­tyn jou­lun taus­tal­la voi toki ol­la myös töi­den te­ke­mi­nen tai vaik­ka­pa mat­kus­ta­mi­nen. Tai sit­ten ihan vain se, et­tei pidä jou­lus­ta.

Va­paa­eh­toi­ses­ti yk­sin vie­tet­ty jou­lu voi ol­la vä­hem­män stres­saa­va kuin iso per­he­juh­la. Sil­loin ei tar­vit­se sii­vo­ta ko­ti­aan lat­ti­as­ta kat­toon, hää­rä­tä kilo tol­kul­la jou­lu­ruo­kaa tai suun­ni­tel­la mi­nuut­ti­ai­ka­tau­lua, mil­loin men­nään ke­nen­kin su­ku­lai­sen luo, mil­loin hau­taus­maal­le tai jou­lu­kirk­koon. Toki tä­män kai­ken voi teh­dä myös yk­sin, mut­ta sen voi teh­dä omaan tah­tiin ja omien miel­ty­mys­ten mu­kaan. Ja jou­lu­pöy­tään voi kat­taa vaik­ka sus­hia, jos ei eri­lai­sis­ta laa­ti­kois­ta pidä.

Jou­lu­na yk­sin voi naut­tia rau­has­ta, jon­ka jou­lu­nai­ka mah­dol­lis­taa. Va­pau­den voi hyö­dyn­tää te­ke­mäl­lä asi­oi­ta, jot­ka jää­vät ar­jen kes­kel­lä te­ke­mät­tä. Voit nuk­kua niin kau­an kuin mah­dol­lis­ta ja ot­taa il­ta­päi­väl­lä päi­vä­u­net. Voit kai­vaa ko­rin poh­jal­le unoh­tu­neen kä­si­työn esil­le, lu­kea vih­doin kau­an sit­ten os­ta­ma­si kir­jan tai läh­teä ulos naut­ti­maan tal­vi­sis­ta ak­ti­vi­tee­teis­ta. Oman ai­kan­sa voi käyt­tää la­da­ten ak­ku­ja ar­keen pa­luu­ta var­ten tai teh­den räs­ti­töi­tä, joi­ta ei muu­ten sai­si ajoik­si teh­tyä.

Yk­sin vie­tet­ty jou­lu ei vält­tä­mät­tä tar­koi­ta yk­si­näi­syyt­tä tai tun­net­ta yk­si­näi­syy­des­tä. Vuo­sien saa­tos­sa esi­mer­kik­si eri­lai­set ul­ko­maan ja ko­ti­maan mat­ka­toi­mis­tot ovat al­ka­neet lan­see­ra­ta mat­ko­ja jou­lua yk­sin viet­tä­vil­le. Myös so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa on mark­ki­noi­tu ta­pah­tu­mia, jois­sa yk­si­nään jou­lua viet­tä­vät voi­vat ko­koon­tua yh­des­sä syö­mään jou­lu­ruo­kaa. Näin voi viet­tää jou­lun yk­sin, mut­ta yh­des­sä.

Jä­te­tään­kö siis yk­si­näi­sen jou­lun sur­kut­te­lu pois? Muis­ta, et­tä yk­si­nään ole­mi­nen voi ol­la jou­lua viet­tä­vän oma va­lin­ta. Mut­ta jos olet täs­tä epä­var­ma, voi­vot­te­lun si­jaan voit tar­jo­ta var­muu­den vuok­si jou­lu­seu­raa. Osal­le yk­si­näi­syys on pa­kon sa­ne­le­maa esi­mer­kik­si eron tai lä­hei­sen kuo­le­man ta­kia. Sää­li­mi­nen tus­kin kui­ten­kaan aut­taa, jos yk­si­näi­syys ai­heut­taa huo­noa oloa, jo­ten käy­te­tään mie­luum­min on­gel­man rat­kai­sua sur­kut­te­lun si­jas­ta.

Roo­sa Sal­li­nen

Lisää aiheesta

Kysely