JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Seppo Miettinen ei kuvatessaan käytä salamaa. Kaikki linnut hän ikuistaa luonnonvalossa.

Seppo Miettinen ei kuvatessaan käytä salamaa. Kaikki linnut hän ikuistaa luonnonvalossa.

Jouko Väistö

16.12.2021 4.20
Kulttuuri

Monenkirjavaa höyhenpukua

KE­SÄ­LAH­TI

Jou­ko Väis­tö

Lin­tu­ku­vat: Sep­po Miet­ti­nen

Mie­lui­sa har­ras­tus tup­paa imai­se­maan ih­mi­sen pau­loi­hin­sa. Näin on käy­nyt ke­sä­lah­te­lai­sen Sep­po Miet­ti­sen koh­dal­la.

Hän on in­nos­tu­nut lin­tu­jen ku­vaa­mi­ses­ta niin, et­tä viet­tää tun­ti­tol­kul­la ai­kaa pie­nes­sä ku­vaus­ko­jus­saan. Jos­kus ku­vaus­reis­su voi ve­näh­tää rei­lun kym­me­nen­kin tun­nin mit­tai­sek­si. Näin käy hel­pos­ti, kun kieh­to­va ku­vat­ta­va ei pie­nel­lä vai­van­nä­öl­lä suos­tu ikuis­tet­ta­vak­si.

Kaksin aina kaunihimpi… pyrstötiaiset sen tietävät.

Kaksin aina kaunihimpi… pyrstötiaiset sen tietävät.

Seppo Miettinen

Har­ras­tus al­koi kom­pak­ti­ka­me­ras­ta

Lin­tu­jen ku­vaa­mi­sen Sep­po ker­too aloit­ta­neen­sa kah­dek­san vuot­ta sit­ten saa­tu­aan kom­pak­ti­ka­me­ran synt­tä­ri­lah­jak­si. Ulot­tu­vi­ne zoo­mei­neen se täyt­ti al­ku­vai­hees­sa hy­vin teh­tä­vän­sä.

Ai­ka ai­kaa ku­ta­kin täs­sä­kin ta­pauk­ses­sa. Pari vuot­ta myö­hem­min edes­sä oli toi­sen ka­me­ran han­kin­ta. Uu­dek­si ku­vaus­vä­li­neek­si va­li­koi­tui Ni­ko­nin jär­jes­tel­mä­ka­me­ra.

Har­ras­tuk­ses­saan­kin Sep­po on huo­man­nut, et­tä näl­kä kas­vaa syö­des­sä. Nyt hä­nel­lä on käy­tös­sä ää­ne­tön, 100-400 mm ob­jek­tii­vil­la va­rus­tet­tu Sony.

Pikkuvarpunen pienoinen, syönyt kesäeinehen… ja tullut mielellään puun oksalle kuvattavaksi.

Pikkuvarpunen pienoinen, syönyt kesäeinehen… ja tullut mielellään puun oksalle kuvattavaksi.

Seppo Miettinen

Se on osoit­tau­tu­nut käyt­tö­kel­poi­sek­si ka­me­rak­si sekä lä­hel­tä et­tä etääl­tä ku­vat­ta­es­sa. Lin­nut­kin ovat yh­teis­työ­ha­lui­sia, kun ka­me­ras­ta ei kuu­lu ku­vaa otet­ta­es­sa min­kään­lais­ta rap­sah­dus­ta. Var­pus­pöl­lö­kin on osoit­tau­tu­nut niin luot­ta­vak­si ka­ve­rik­si, et­tä sen voi­si ot­taa omin kä­sin kiin­ni.

Seu­raa­vak­si toi­veis­sa on saa­da Ca­non omi­ne put­ki­neen. Tois­tai­sek­si sen han­kin­ta on saa­nut jää­dä kor­ke­an hin­nan ta­kia.

Käykö kateeksi? Mandariinisorsan höyhenpuvusta ei värejä puutu. Tämän linnun Seppo Miettinen kertoo kuvanneensa Savonlinnassa.

Käykö kateeksi? Mandariinisorsan höyhenpuvusta ei värejä puutu. Tämän linnun Seppo Miettinen kertoo kuvanneensa Savonlinnassa.

Seppo Miettinen

Ku­vaus­ko­ju koti-ik­ku­nan al­la

Kah­dek­san vuo­den ai­ka­na ka­me­ra on eh­ti­nyt rap­sah­taa mon­ta ker­taa. Vuo­sien var­rel­la ku­vat­tua höy­hen­pu­ku­sa­toa voi hy­väl­lä syyl­lä luon­neh­tia mo­nen­kir­ja­vak­si. Sep­po las­kes­ke­lee, et­tä ko­ti­maas­sa ku­vat­tu­ja lin­tu­la­je­ja on rei­lus­ti yli sata ja kun lo­ma­mat­ko­jen otok­set las­ke­taan mu­kaan, nou­see mää­rä pa­rin sa­dan kiep­peil­le.

Pää­o­san ku­vis­ta hän on ot­ta­nut ko­ti­ta­lon ik­ku­nan al­la ole­vas­ta ku­vaus­ko­jus­ta. Sii­hen on lin­tu­ja hou­ku­tel­tu ruo­kin­nan avul­la. Puo­li­so Ei­la Tep­pa­na on pi­tä­nyt huo­len sii­tä, et­tä ruo­ka­pöy­tä on ka­tet­tu­na syk­syn en­si­pak­ka­sis­ta ke­vään koit­toon.

Minä olen sitten sinitiainen, jos ette satu tietämään.

Minä olen sitten sinitiainen, jos ette satu tietämään.

Seppo Miettinen

Ruo­ka­pöy­däs­tä löy­tyy mo­nen sor­tin no­kit­ta­vaa; kuo­rit­tua ja kuo­ri­ma­ton­ta au­rin­gon­ku­kan ja kau­ran sie­men­tä, hirs­siä, päh­ki­nää, ta­lia, ras­vaa…kaik­kea mah­dol­lis­ta. Jou­luk­si on kuu­le­man mu­kaan lu­vas­sa vie­lä her­kul­lis­ta jäl­ki­ruo­kaa­kin. Ei ih­me, et­tä lin­tu­te­at­te­rin näyt­tä­möl­lä riit­tää vils­ket­tä.

Enim­mil­lään ruo­kin­ta­pai­kal­la on käy­nyt jopa 2 000 lin­tua päi­väs­sä. Yk­sit­täi­sis­tä ha­vain­nois­ta ovat par­hai­ten mie­leen ovat jää­neet 80:n kel­ta­sir­kun ja 300:n til­hen par­vet.

Tilhi on parvissa liikkuva vaelluslintu. Kyllä kelpaa poseerata, kun on paljon herkkuja ympärillä.

Tilhi on parvissa liikkuva vaelluslintu. Kyllä kelpaa poseerata, kun on paljon herkkuja ympärillä.

Seppo Miettinen

Bon­ga­rien kin­te­reil­lä lä­hi­pi­tä­jiin

Omas­sa pi­ha­pii­ris­sä teh­ty­jen ku­vaus­ten li­säk­si lin­tu­ja on ikuis­tet­tu myös lä­hi­pi­tä­jis­sä. Hy­viä ku­vaus­koh­tei­ta on löy­ty­nyt mm. Hii­to­lan­jo­el­ta Raut­jär­vel­tä, Sii­ka­lah­del­ta Pa­rik­ka­las­ta, Sa­von­lin­nas­ta, Sää­pe­ril­tä Värt­si­läs­tä sekä Ki­teen uu­des­ta Ran­ta­puis­tos­ta.

Var­si­nais­ta lin­tu­jen bon­gaus­ta Sep­po ei har­ras­ta. Bon­ga­rien kin­te­reil­lä kan­nat­taa kui­ten­kin liik­kua. Hei­dän te­ke­mi­si­ään seu­raa­mal­la voi pääs­tä näp­pää­mään ku­via hy­vin­kin har­vi­nai­sis­ta lin­nuis­ta. Hy­vä­nä esi­merk­ki­nä hän mai­nit­see aa­vik­ko­tas­kun, jon­ka on­nis­tui ikuis­ta­maan Ki­teel­lä Koi­vi­kon pel­lol­la.

Muis­ta ku­va­saa­liik­si saa­duis­ta har­vi­nai­sis­ta lin­nuis­ta en­sim­mäi­se­nä mie­leen nou­se­vat ku­nin­gas­ka­las­ta­ja, ku­han­keit­tä­jä ja har­ja­lin­tu, jon­ka hän ker­too ku­van­neen­sa Ka­na­ri­an­saa­ril­le teh­dyl­lä loma- ja ku­vaus­reis­sul­la.

Minäkö muka harvinainen hömötiainen? Kyllä meitäkin löytyy, kun on hyvää ruokaa tarjolla.

Minäkö muka harvinainen hömötiainen? Kyllä meitäkin löytyy, kun on hyvää ruokaa tarjolla.

Seppo Miettinen

Kun ruis­rääk­kä tor­nin juu­rel­le tuli

Haas­teel­li­sia ku­vat­ta­via lin­tu­maa­il­mas­ta löy­tyy pal­jon­kin. Mm. ruis­rääk­kä on lin­tu, joka ei hel­pos­ti ih­mi­sil­le näyt­täy­dy. Sep­po ker­too saa­neen­sa ruis­rää­kän tu­le­maan luok­seen pyyn pil­li­tyk­ses­tä tut­tua kons­tia käyt­tä­mäl­lä.

– Olin ku­vaus­reis­sul­la Tot­kun­nie­men lin­tu­tor­nil­la, kun kuu­lin ruis­rää­kän ää­nen sa­dan met­rin pääs­tä. Otin ää­ni­tal­len­teen esiin ja sain sen hou­ku­tel­tua luok­se­ni. En­sin se tuli 50 met­rin pää­hän ja het­keä myö­hem­min se oli suo­raan ala­puo­lel­la­ni tor­nin juu­rel­la, hän muis­te­lee.

Tarvittaessa on pidettävä puoliaan ja tapeltava reviiristään. Värikästä kahakointia a`la käpytikka.

Tarvittaessa on pidettävä puoliaan ja tapeltava reviiristään. Värikästä kahakointia a`la käpytikka.

Seppo Miettinen

Se­pon lin­tu­ku­via ihail­ta­vi­na ne­tis­sä

Lin­tu­ja Sep­po ku­vaa omak­si ilok­seen. Har­ras­tuk­sen tu­lok­sis­ta pää­se­vät toki naut­ti­maan muut­kin, sil­lä moni vuo­sien var­rel­la ku­vat­tu lin­tu on kaik­kien ihas­tel­ta­vis­sa ne­tis­sä. Ne löy­ty­vät goog­laa­mal­la osoit­tees­ta sep­po­mie flickr.

Ku­va­sa­to on he­rät­tä­nyt pal­jon kiin­nos­tus­ta. Si­vuil­la on tu­hat­kun­ta seu­raa­jaa ul­ko­mai­ta myö­ten. Toi­vei­ta on esi­tet­ty myös ku­va­kir­jan te­ke­mi­ses­tä ja näyt­te­lyn pi­tä­mi­ses­tä. Ai­ka näyt­tää, mi­ten toi­veet to­teu­tu­vat.

Minusta käyttävät milloin mitäkin sukuani halventavaa nimeä. Mistäköhän syystä? Närhi on ihan hyvä nimi, käytettäköön sitä.

Minusta käyttävät milloin mitäkin sukuani halventavaa nimeä. Mistäköhän syystä? Närhi on ihan hyvä nimi, käytettäköön sitä.

Seppo Miettinen

Lisää aiheesta

Kysely