JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
13.12.2021 8.44
Mielipiteet

Käsijarru

Olin lau­an­tai­na päät­tä­nyt, et­tä aa­mul­la me­nen kirk­koon. Me­ne­mi­seen ei tar­vit­se ol­la mi­tään eri­tyis­tä syy­tä, oli­han aa­mul­la jo 2. ad­vent­ti­sun­nun­tai. Aa­mul­la sit­ten tu­li­kin kii­re. He­rä­sin yh­dek­säl­tä, ei siis mi­tään hä­tää, eh­din kyl­lä pu­keu­tua ja naut­tia hiu­kan aa­mu­pa­laa. Sii­nä tu­lin vil­kais­seek­si ulos, pak­kas­ta 21 as­tet­ta. Mut­ta mi­ten­käs au­to, joh­toon vaan ja eh­tii läm­me­tä eh­kä puo­li­sen tun­tia, ai­ka vä­hän!

Läh­ti­hän se ja koh­ti kirk­koa, jon­ne ei ole niin val­ta­va mat­ka!

Ajoin ki­vi­ai­dan vie­reen park­kiin, tu­tul­le pai­kal­le ja sii­hen py­säh­dyin.

Jäin kui­ten­kin vie­lä het­kek­si au­toon, kun­nes huo­ma­sin, et­tä kel­lo oli kym­me­nen.

As­te­lin kirk­koon, siel­lä jo aloi­tel­tiin.

Ju­ma­lan­pal­ve­lus päät­tyi, oli rau­hal­lis­ta ul­ko­nai­ses­ti ja si­sim­mäs­sä. Siis­pä au­toa koh­ti ja ko­tiin! Ul­ko­na kui­ten­kin as­te­li tut­tu pa­ris­kun­ta vas­taan ja sa­noi, et­tä nyt on tul­lut va­hin­ko! Siis mitä? Kyl­lä, pu­nai­nen Au­di on mi­nun! Kä­vel­tiin kat­so­maan. Niin­pä! Au­to ei ol­lut sii­nä mi­hin olin sen jät­tä­nyt. Kat­soin vä­hän kau­em­mak­si, eh­kä pa­rin kol­men­kym­me­nen met­rin pää­hän. Sii­nä se oli, siis mitä, se on it­ses­tään va­lu­nut taak­se­päin tuon mat­kan ja py­säh­ty­nyt tut­ta­va­pa­ris­kun­nan au­toon, ihan ta­ka­pus­ku­rin vie­reen. Las­kin heti pääs­sä­ni, et­tä olin ri­va­kas­ti läh­te­nyt au­tos­ta, mut­ta kä­si­jar­ru oli jää­nyt ve­tä­mät­tä pääl­le, kun hiu­kan sii­nä is­tus­ke­lin. Mi­ten ih­mees­sä se oli va­lu­nut , vaik­ka park­ki­paik­ka­han on mel­kein ta­sai­nen?

No näin kui­ten­kin oli käy­nyt ja mi­nun au­to­ni sai isom­mat vau­ri­ot, jot­ka ne­kään ei­vät suu­ret. Pai­kan pääl­lä so­vit­tiin. Läh­ties­sä tuli mie­leen eräs toi­nen pap­pi ja hä­nen kä­si­jar­run­sa. Mel­kein le­gen­da­na Ki­teel­lä elää sa­non­ta, joka kul­kee vie­lä­kin tie­tyis­sä ti­lan­teis­sa. Ker­ro­taan hä­nen tääl­lä ol­les­saan aja­neen erää­seen pi­haan. It­se olen kuul­lut et­tä se oli kou­lun piha. Kun hän park­kee­ra­si sii­hen au­to­aan, hän pu­he­li it­sek­seen se­los­ta­en omaa te­ke­mis­tään. "Park­kee­raan nyt tä­hän ja ve­dän kä­si­jar­run pääl­le". Sa­mal­la hän kui­ten­kin to­te­si, et­tä ve­dän kä­si­jar­run pääl­le... "mut­ta se­hän on­kin jo val­miik­si pääl­lä!" Sii­tä läh­tien paik­ka­kun­nal­la on elä­nyt An­te­ro Kop­pe­rin ja sa­non­nak­si muut­tu­nut to­te­a­mus "val­miik­si pääl­lä kuin An­te­ro Kop­pe­rin kä­si­jar­ru!"

Ei­pä tul­lut mi­nul­le mie­leen kir­kon­mä­el­le py­sä­köi­des­sä­ni. Jos paik­ka oli­si ol­lut rin­tees­sä, oli­si jar­run lait­to ta­pah­tu­nut au­to­maat­ti­ses­ti!

An­te­ro on kuol­lut, mut­ta hän elää te­ke­män­sä työn , mo­nien saar­no­jen ja elä­mään jää­nei­den sa­non­to­jen kaut­ta!

SA­KA­RI TA­KA­LA

Lisää aiheesta

Kysely