JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
8.12.2021 9.47
Mielipiteet

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Koukussa kylmään - poissa mukavuusalueelta

Kyl­män ter­veys­vai­ku­tuk­sis­ta on pu­hut­tu vuo­sia, ja jo­kai­nen tun­te­ma­ni avan­tou­in­nin har­ras­ta­ja heh­kut­taa sitä eu­fo­ris­ta oloa, joka hyi­ses­tä kyl­vys­tä seu­raa. Ki­vut ja ko­lo­tuk­set jää­vät jär­veen, vas­tus­tus­ky­ky kas­vaa niin et­tä fluns­sas­ta ei ole kuul­tu­kaan ja unen­lah­jo­jen pa­ra­ne­mi­sel­la­kin ke­hus­kel­laan. Kii­reet jää­vät ran­nal­le ja vir­taa ar­jes­sa riit­tää. Kou­kut­ta­vak­si puu­hak­si­kin avan­tou­in­tia ovat mai­nos­ta­neet.

Vil­la­su­kat kuu­lu­vat va­rus­tuk­see­ni niin ko­ti­soh­val­la köl­lö­tel­les­sä kuin työ­pai­kal­la kir­joi­tel­les­sa­kin. Olen ar­mo­ton vi­lu­kis­sa, ja ikui­nen ke­sän lap­si. Jos sai­sin päät­tää, hel­le oli­si ai­nai­nen, ke­säs­tä nyt pu­hu­mat­ta­kaan. Kir­jai­li­ja Tom­mi Kin­nus­ta si­tee­ra­tek­se­ni ”kesä on to­teu­tu­nut unel­ma sii­tä, mitä elä­mä voi­si ol­la”.

Mitä enem­män ikää tu­lee, sitä enem­män pa­le­len. Vuo­si vuo­del­ta otan top­pa­haa­la­rit käyt­töön ai­na vain ai­kai­sem­min. Kun au­rin­ko pai­nuu mail­leen syk­syn tul­len, ja loka-mar­ras­kuun har­maus val­taa mai­se­man, olo las­kee kuin leh­män hän­tä.

Toi­saal­ta kyl­mä on kieh­to­nut mi­nua ai­na. Ko­val­la pak­ka­sel­la on pääs­tä­vä len­kil­le au­rin­gon­pais­tee­seen, sii­nä vi­lus­ta­jai­set kyl­lä unoh­tu­vat kun han­get kim­mel­tä­vät. Täl­lään su­pi­la­kin pää­hä­ni ja huo­pik­kaat jal­kaan naut­ties­sa­ni iha­nan raik­kaas­ta pak­ka­sil­mas­ta. Vii­me tal­ve­na kek­sin ko­vil­la pak­ka­sil­la vil­la­suk­ka­lenk­kei­lyn, hy­vää te­kee se­kin. Lu­mi­han­ges­ta tie­dän ir­to­a­van kie­rit­te­le­mäl­lä hy­vän en­dor­fii­ni­pau­kun kun pää­see heti sen jäl­keen ko­viin löy­lyi­hin. Mut­ta ke­vät­tal­ven pak­ka­siin pääs­täk­seen on sel­vit­tä­vä al­ku­tal­ves­ta.

Avan­tou­in­tia olen muu­ta­man ker­ran ko­keil­lut ihan tal­vel­la­kin, ja pe­ri­aat­tees­sa se jäl­ki­tun­ne on ol­lut iha­na. Tänä syk­sy­nä kä­vin jär­ves­sä pu­lah­ta­mas­sa il­man sau­no­mis­ta sii­hen saak­ka kun­nes jär­vi jää­tyi. Har­ras­te tun­tui to­teut­ta­mis­het­kel­lä var­sin he­rät­tä­väl­tä; jal­ko­ja pis­te­lee ja ham­mas­ta on pur­ta­va, mut­ta sitä seu­raa­va hyvä olo peit­to­aa ve­teen heit­täy­ty­mi­sen vai­vat. Se ki­hel­möi­vä tun­ne, joka val­taa koko ke­hon, saa ja­no­maan uu­sia ja uu­sia tois­to­ja jää­kyl­mäs­sä ve­des­sä. Jos ker­ran vii­kos­sa kä­vi­sin avan­nos­sa, en pa­le­li­si jat­ku­vas­ti.

Us­koa vah­vis­taak­se­ni olen kuun­nel­lut kir­jaa, joka ker­too it­sen­sä ka­rai­se­mi­ses­ta kyl­mäl­lä. Si­tä­kin tär­ke­äm­pi ja mo­ti­voi­vam­pi on se tun­ne, jon­ka kyl­mä­kä­sit­te­ly an­taa. Pa­lau­tu­mi­seen ja stres­sin hil­lit­se­mi­seen pu­lah­dus on niin te­ho­kas­ta shok­ki­hoi­toa, et­tä sii­tä ei pys­ty enää luo­pu­maan.

Päi­vi Lie­vo­nen

pai­vi.lie­vo­nen@ko­ti­kar­ja­la.fi

Lisää aiheesta

Kysely