JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
2.12.2021 12.57
Kulttuuri

”Huomasimme, että meillä on valtavasti yhteistä”

Jul­kai­sem­me Poh­jois-Kar­ja­lan pai­kal­lis­leh­ti­ker­hon Vuo­den po­si­tii­vi­sin jut­tu -kil­pai­lus­sa voit­ta­neen ju­tun uu­del­leen. Jut­tu on jul­kais­tu en­sim­mäis­tä ker­taa Koti-Kar­ja­las­sa 18.8.2021.

TOH­MA­JÄR­VI

Kari Sark­ki­nen

Is­tum­me elo­kuun en­sim­mäi­sen vii­kon kes­ki­viik­ko­na San­na Kai­nu­lai­sen ja Vil­le Ki­vi­vuo­ren kans­sa Ny­ma­nin ta­lon piha-alu­eel­la. Muis­te­lem­me viik­koa ai­em­min sa­man alu­een puu­tar­haan tun­nel­maa tuo­nut­ta Sua vain yli kai­ken mä ra­kas­tan -kon­sert­tia. Kon­ser­tis­sa esiin­tyi myös Vil­len poi­ka Gab­riel.

Oli muu­ta­ma päi­vä hää­juh­laan, jos­sa San­nan su­ku­ni­mek­si si­ne­töi­tiin Ki­vi­vuo­ri. Rak­kaus nä­kyi haas­tat­te­lun ai­ka­na San­nan ja Vil­len kat­seis­sa, il­meis­sä ja eleis­sä.

Sanna, Ville ja Gabriel Kivivuoren konsertti Nymanin puutarhassa oli yleisölleen upea elämys.

Sanna, Ville ja Gabriel Kivivuoren konsertti Nymanin puutarhassa oli yleisölleen upea elämys.

Kari Sarkkinen

Mu­siik­ki yh­dis­ti jo lap­suus­vuo­si­na

Yh­tei­sen sä­ve­len löy­tä­nyt pari tun­si toi­sen­sa jo lap­suus­vuo­si­na Toh­ma­jär­vel­lä. Jopa pien­tä ihas­tus­ta­kin oli il­mas­sa tei­ni­vuo­si­na, kun nuo­ret har­joit­te­li­vat sa­mas­sa or­kes­te­ris­sa.

Elä­män­po­lut vei­vät tuol­loin kui­ten­kin eri suun­tiin. San­nan mu­sii­kil­li­nen ura jat­kui opis­ke­lu­jen jäl­keen viu­lun­soi­ton opet­ta­ja­na mm. Kes­ki-Kar­ja­lan mu­siik­ki­o­pis­tos­sa ja Jo­en­suun kon­ser­va­to­ri­os­sa. Vil­le läh­ti lu­ki­on jäl­keen en­sin seit­se­mäk­si vuo­dek­si Hol­lan­tiin ja sit­tem­min 12 vuo­dek­si Mek­si­koon yh­des­sä vai­mon­sa Ale­jand­ran ja kol­men poi­kan­sa kans­sa. Siel­lä hän toi­mi sel­lis­ti­nä ja sel­lon­soi­ton opet­ta­ja­na.

Vil­len vai­mo sai­ras­tui syö­pään ja me­neh­tyi kol­men vuo­den sai­ras­ta­mi­sen uu­vut­ta­ma­na kuu­si vuot­ta sit­ten ke­sä­kuus­sa. Vil­le näki täs­sä vai­hees­sa par­haak­si muut­taa poi­kien­sa kans­sa ta­kai­sin Suo­meen.

San­na oli myös jää­nyt les­kek­si ja kah­den po­jan yk­sin­huol­ta­jak­si muu­ta­mia vuo­sia ai­em­min.

Hä­nen mie­hen­sä Esan kuo­le­mas­ta on nyt 13 vuot­ta. Esa me­neh­tyi ru­tii­ni­no­mai­sen leik­kauk­sen jäl­kei­siin komp­li­kaa­ti­oi­hin äkil­li­ses­ti ja odot­ta­mat­ta.

Elä­män­koh­ta­lot ja -urat yh­dis­ti­vät ai­kui­si­äl­lä

San­na ja Vil­le koh­ta­si­vat kon­ser­va­to­ri­on käy­tä­vil­lä. Työ yh­dis­ti hy­vin eri­lai­set elä­mä­nu­rat ja koh­ta­lot.

– Jos­sain vai­hees­sa roh­kais­tuin ky­sy­mään San­nal­ta, et­tä men­nään­kö syö­mään. Huo­ma­sim­me, et­tä meil­lä on val­ta­vas­ti yh­teis­tä huo­li­mat­ta sii­tä et­tä olim­me asu­neet eri puo­lil­la maa­il­maa. Alus­ta as­ti vä­lil­läm­me on ol­lut ai­van eri­tyi­nen yh­teys, Vil­le ker­too.

– Les­kek­si jää­mi­nen vai­kut­taa elä­män kaik­kiin osa-alu­ei­siin. Oli hel­pot­ta­vaa ja­kaa sii­hen liit­ty­viä asi­oi­ta ih­mi­sen kans­sa joka oli ko­ke­nut sa­man. Les­keys ei ole kui­ten­kaan ai­noa mei­tä yh­dis­tä­vä asia. Ym­mär­räm­me elä­mää pal­jol­ti mu­sii­kin kaut­ta ja se on hy­vin tär­keä osa mei­tä mo­lem­pia, San­na jat­kaa.

Villen ja Sannan katseet kohtasivat useita kertoja heidän kanssaan jutellessa.

Villen ja Sannan katseet kohtasivat useita kertoja heidän kanssaan jutellessa.

Kari Sarkkinen

Lap­set saa­vat kuul­la ja näh­dä ta­ri­noi­ta me­neh­ty­neis­tä van­hem­mis­taan

Vil­len van­hin poi­ka Da­niel oli äi­tin­sä kuol­les­sa 12-vuo­ti­as, Gab­riel vuot­ta nuo­rem­pi ja Emi­lio vas­ta 6-vuo­ti­as. Po­jil­le jäi äi­dis­tään pal­jon hy­viä muis­to­ja vaik­ka vii­mei­set vuo­det oli­vat­kin sai­rau­den sä­vyt­tä­miä.

San­nan Vert­ti oli isän­sä kuol­les­sa al­le pa­ri­vuo­ti­as ja pik­ku­ve­li Vee­ti vie­lä äi­tin­sä vat­sas­sa.

– Muis­tot van­hem­mal­la­kin lap­sel­la ovat vä­häi­set. Sekä Ver­tin et­tä Vee­tin mie­li­ku­va isäs­tään on piir­ty­nyt tar­kem­mak­si va­lo­ku­vien ja su­ku­lais­ten ker­to­mien ta­ri­noi­den kaut­ta, San­na ker­too.

Tänä päi­vä­nä elä­mä on hy­vää. San­na, Vil­le ja lap­set muis­te­le­vat edes­men­nei­tä puo­li­soi­ta ja van­hem­pia läm­möl­lä ja huu­mo­ril­la­kin.

– Meil­le on hy­vin luon­te­vaa ju­tus­tel­la poi­kiem­me kans­sa Ale-äi­dis­tä ja Esa-isäs­tä. Muis­tel­la mu­ka­via ja nau­raa has­suil­le ju­tuil­le, San­na ja Vil­le ker­to­vat.

Nuo­re­na les­kek­si jää­mi­nen py­säyt­ti.

Nuo­re­na les­kek­si jää­mi­nen tun­tui py­säyt­tä­väl­tä. San­na ker­too, et­tä on­nek­si ym­pä­ril­lä oli­vat tu­ki­joi­na omat van­hem­mat, veli per­hei­neen sekä puo­li­son äi­ti ja si­sar. Voi­mia an­toi tie­tys­ti myös pie­ni Vert­ti ja vie­lä syn­ty­mä­tön pik­ku­ve­li.

– Mel­ko eri­lais­ta oli­si ol­lut men­nä eteen­päin il­man lap­sia, he an­toi­vat mer­ki­tys­tä elä­mään, Vil­le li­sää.

Koh­ta vai­mon kuo­le­man jäl­keen hän muut­ti las­ten­sa kans­sa Suo­meen. Van­hem­mat ja si­sa­ruk­set ovat ol­leet Vil­lel­le ja hä­nen po­jil­leen tär­keä tu­ki­verk­ko.

Yk­si­näi­syys hii­pi elä­mään

Vaik­ka tu­ki­jou­kot aut­toi­vat, yk­si­näi­syys­kin hii­pi elä­mään, sen mo­lem­mat jou­tui­vat ko­ke­maan. Vil­le ker­too yk­si­näis­ten il­lan ja yön het­kien ol­leen pa­him­pia, nii­hin ei tu­ki­ver­kos­to yl­tä­nyt. San­na sa­noo al­kuun las­ke­neen­sa tun­te­ja miet­ties­sään, mil­loin hel­pot­taa. Tu­tuk­si tuli aja­tus, et­tä en­sim­mäi­nen etap­pi on kuo­lin­vuo­si­päi­vä, mut­ta vuo­den mat­ka tun­tui ikui­suu­den mit­tai­sel­ta.

Am­mat­ti­a­pu on ol­lut mer­kit­tä­vä tuki sekä Vil­lel­le et­tä San­nal­le. He suo­sit­te­le­vat sitä krii­si­ti­lan­tees­sa kai­kil­le. Al­kuun oman tus­kan kes­kel­lä saat­taa tun­tua, et­tä se oma lä­hi­pii­ri ja ys­tä­vät riit­tä­vät, mut­ta kyl­lä am­mat­ti-ih­mis­ten­kin tar­jo­a­maan apuun kan­nat­taa tur­vau­tua.

– Me mo­lem­mat olem­me lä­pi­käy­neet Ke­lan tu­ke­man psy­ko­te­ra­pi­an. Sen an­ta­man tuen mer­ki­tys on tosi iso, San­na pai­not­taa, ja jat­kaa, et­tä krii­sin ko­ke­neel­le on hel­pot­ta­vaa tie­tää, et­tä sil­loin ja sil­loin on ta­paa­mi­nen am­mat­ti­lai­sen kans­sa. Jak­san sii­hen saak­ka, sit­ten saan pur­kaa pa­haa olo­a­ni ja jak­san taas eteen­päin.

Loh­tuil­lois­ta apua toi­sil­le sa­mo­ja tun­tei­ta ko­ke­neil­le

San­na ja Vil­le ta­val­laan aloit­ti­vat yh­tei­set kon­ser­tit Ny­ma­nin puu­tar­han rak­kau­den täy­tei­sel­lä Sua vain yli kai­ken mä ra­kas­tan -kon­ser­til­la. Tuo­ret­ta avi­o­pa­ria in­nos­taa aja­tus tois­ten aut­ta­mi­ses­ta mu­sii­kin kei­noin. Ide­an työ­ni­me­nä on Loh­tuil­ta, jon­ka oh­jel­ma si­säl­täi­si mu­siik­kia, ru­no­ja, aja­tuk­sia ja ko­ke­muk­sia su­rus­ta ja sen kans­sa elä­mi­ses­tä.

He tie­tä­vät, et­tä suru on poh­ja­ton tun­ne, jos­ta ohi pää­se­mi­seen ei ole re­sep­tiä. Kui­ten­kin se, et­tä saa pu­hua ja kuul­la tois­ten ta­ri­noi­ta, usein hel­pot­taa. Mu­siik­ki si­näl­lään on myös loh­tua tuo­va asia.

San­na ja Vil­le miet­ti­vät nyt yh­teis­työ­ta­ho­ja näi­den Loh­tuil­to­jen jär­jes­tä­mi­seen.

– Me olem­me saa­neet run­saas­ti tu­kea ja apua, nyt oli­si mei­dän ai­ka aut­taa mui­ta, on­nel­li­nen pa­ris­kun­ta to­te­aa.

Lisää aiheesta

Kysely