JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mervi Venäläinen ja Kari Sarkkinen toivat Koti-Karjalaan kaksoisvoiton Pohjois-Karjalan paikallislehtikerhon juttukilpailussa.

Mervi Venäläinen ja Kari Sarkkinen toivat Koti-Karjalaan kaksoisvoiton Pohjois-Karjalan paikallislehtikerhon juttukilpailussa.

Päivi Lievonen

1.12.2021 16.54
Uutiset

Koti-Karjalaan kaksoisvoitto juttukilpailussa

KES­KI-KAR­JA­LA

Päi­vi Lie­vo­nen

Koti-Kar­ja­lan toi­mit­ta­jan Kari Sark­ki­sen jut­tu ”Huo­ma­sim­me, et­tä meil­lä on pal­jon yh­teis­tä” pal­kit­tiin vuo­den par­haa­na jut­tu­na Poh­jois-Kar­ja­lan pai­kal­lis­leh­ti­ker­hon vuo­tui­ses­sa jut­tu­kil­pai­lus­sa, jon­ka tee­ma­na oli tänä vuon­na po­si­tii­vi­nen jut­tu.

Pal­kin­to­raa­din mu­kaan jut­tu oli ai­to, vah­va ja kos­ket­ta­va ta­ri­na ja roh­kea avau­tu­mi­nen haas­ta­tel­ta­val­ta. Myös tait­toa ja ku­vi­tus­ta kii­tet­tiin.

Tai­ta­vas­ta ai­heen kä­sit­te­lys­tä kun­ni­a­mai­nin­ta

Kak­sois­voi­ton Koti-Kar­ja­lal­le kruu­na­si toi­mit­ta­ja Mer­vi Ve­nä­läi­sen jut­tu "Vie­lä ei ole it­kun ai­ka". Jut­tu oli raa­din mie­les­tä kos­ket­ta­va ta­ri­na, jos­sa vä­lit­tä­mi­nen kään­tyy su­rus­ta huo­li­mat­ta po­si­tii­vi­sek­si elä­mä­na­sen­teek­si. Vai­ke­aa ai­het­ta on kä­si­tel­ty tai­ta­vas­ti haas­ta­tel­ta­vien eh­doil­la ja hei­tä kun­ni­oit­ta­en. Kuva ja ot­sik­ko toi­mi­vat raa­din mu­kaan hy­vin.

Toi­sen kun­ni­a­mai­nin­nan kil­pai­lus­sa sai Suvi Pa­lo­saa­ri Pie­lis­jo­ki­seu­dus­ta.

Pa­lo­saa­ren jut­tua ”50 vuo­den veik­kaus­put­kes­sa” kii­tet­tiin haus­kuu­des­ta. Ju­tus­ta vä­lit­tyy pe­laa­mis­ta olen­nai­sem­pi asia, joka on toi­sis­ta vä­lit­tä­mi­nen ja yh­des­sä­o­lo. Ai­het­ta raa­ti piti val­ta­kun­nal­li­ses­ti­kin har­vi­nai­se­na.

Ta­voit­tee­na pai­kal­lis­leh­tien am­mat­ti­tai­don ke­hit­tä­mi­nen

Poh­jois-Kar­ja­lan pai­kal­lis­leh­ti­ker­ho on Poh­jois-Kar­ja­las­sa il­mes­ty­vien pai­kal­lis­leh­tien yh­teis­työ­e­lin, jon­ka ta­voit­tee­na on pai­kal­lis­leh­tien tun­ne­tuk­si te­ke­mi­nen ja maa­kun­nan pai­kal­lis­leh­ti­vä­en am­mat­ti­tai­don ke­hit­tä­mi­nen. Ta­voit­tei­den to­teut­ta­mi­sek­si pai­kal­lis­leh­ti­ker­ho jär­jes­tää vuo­sit­tain yh­den kou­lu­tus­ta­pah­tu­man ja yh­den kil­pai­lun.

Kil­pai­lu­raa­dis­sa toi­mi­vat tänä vuon­na toi­mit­ta­ja ja vies­tin­täy­rit­tä­jä Kei­mo Leh­ti­nie­mi sekä toi­mi­tus­joh­ta­ja Jaa­na Rei­mas­to-Heis­ka­nen.

Lisää aiheesta

Kysely