JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Päivi Lievonen

26.11.2021 8.57
Uutiset

Pohjois-Karjalassa epidemia-ajan korkeimmat korona­tar­tun­taluvut viime viikolla

Kari Sark­ki­nen

Poh­jois-Kar­ja­lan ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne on edel­leen huo­no, mut­ta tors­tai­na ko­koon­tu­neen Poh­jois-Kar­ja­lan ti­lan­ne­ku­va­työ­ryh­män mu­kaan le­vi­ä­mi­sa­lu­een tun­nus­mer­kit ei­vät vie­lä ko­ko­nai­suu­te­na täy­ty.

– Ko­ko­nai­suu­te­na ar­vi­oi­den em­me vie­lä ole le­vi­ä­mi­sa­lue, mut­ta lä­hel­lä ol­laan. Lä­hi­päi­vät ja vii­kot näyt­tä­vät, mi­hin suun­taan epi­de­mia kään­tyy, tii­vis­tää yli­lää­kä­ri Juk­ka Heik­ki­nen Siun so­tes­ta.

– Oli­si toi­vot­ta­vaa, et­tä nyt lo­ma­kau­den lä­hes­ty­es­sä käy­täi­siin ha­ke­mas­sa puut­tu­vat te­hos­te­ro­kot­teet ja ne­kin, jot­ka ovat ro­kot­teen ot­ta­mi­ses­sa tä­hän saak­ka epä­röi­neet, me­ni­si­vät ro­ko­tuk­sen­sa ha­ke­maan.

Vaik­ka maa­kun­nan ro­ko­tus­kat­ta­vuus on ko­ko­nai­suu­te­na hyvä, on 12 vuot­ta täyt­tä­neis­sä poh­jois­kar­ja­lai­sis­sa vie­lä rei­lut 22 000 täy­sin ro­kot­ta­ma­ton­ta, Siun sote osoit­taa tie­dot­tees­saan. Li­säk­si ro­kot­ta­mat­ta ovat kaik­ki al­le 12-vuo­ti­aat, joil­le ei vie­lä ole ro­ko­tus­ta edes saa­ta­vil­la.

Ti­lan­net­ta seu­ra­taan huo­les­tu­nee­na

Le­vi­ä­mi­sa­lu­een kri­tee­reis­tä täyt­ty­vät ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus vä­es­tös­sä, jos­sa raja on 100 tar­tun­taa 100 000 asu­kas­ta koh­den. Li­säk­si Jo­en­suun Ku­ha­sa­lon jä­te­ve­si­seu­ran­nas­sa ko­ro­na­vi­rus­ta esiin­tyy sel­väs­ti enem­män kuin kos­kaan ai­em­min epi­de­mi­an ai­ka­na. Siun so­ten tar­tun­nan­jäl­ji­tys on ol­lut vii­me vii­kot hy­vin haas­teel­li­ses­sa ti­lan­tees­sa tar­tun­to­jen ja al­tis­tu­nei­den suu­ren mää­rän ta­kia. Ruuh­kaa on kui­ten­kin saa­tu vii­me päi­vi­nä pu­ret­tua.

– Jo­en­suun seu­dun laa­ja kou­luis­sa ja har­ras­tuk­sis­sa le­vin­nyt tar­tun­ta­ket­ju ol­laan saa­mas­sa hal­lin­taan. Uu­sia kou­lu­al­tis­tu­mi­sia to­de­taan kui­ten­kin edel­leen jat­ku­vas­ti, eri puo­lil­la maa­kun­taa, ker­too Heik­ki­nen.

– Kos­ka tar­tun­nois­ta suu­rin osa on tois­tai­sek­si to­det­tu lap­sil­la ja nuo­ril­la, ei sai­raa­las­sa ole­vien ko­ro­na­po­ti­lai­den mää­rä ole on­nek­si kas­va­nut sa­mas­sa suh­tees­sa tar­tun­to­jen mää­rän kans­sa. Ro­ko­te puo­les­taan an­taa van­hem­mil­le hy­vän suo­jan va­ka­vaa ko­ro­na­vi­rus­tau­tia vas­taan. Huo­les­tu­nee­na kui­ten­kin seu­raam­me ti­lan­net­ta, Heik­ki­nen to­te­aa.

Suu­rin osa tar­tun­nois­ta ro­kot­ta­mat­to­mil­la

Poh­jois-Kar­ja­lan ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen mää­rä oli vii­me vii­kol­la koko epi­de­mia-ajan kor­kein. Maa­kun­nas­sa to­det­tiin vii­kol­la 46 yh­teen­sä 121 ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, kun edel­li­sel­lä vii­kol­la ta­pauk­sia kir­jau­tui 107. Poh­jois­kar­ja­lai­sil­la tar­tun­to­ja oli 120. Ku­lu­val­la vii­kol­la tors­tai­aa­muun men­nes­sä tar­tun­to­ja on to­det­tu 35 ja ka­ran­tee­nis­sa oli noin 230 hen­ki­löä.

To­de­tuis­ta ko­ro­na­tar­tun­nois­ta 69 pro­sent­tia to­det­tiin ro­kot­ta­mat­to­mil­la hen­ki­löil­lä ja seit­se­män pro­sent­tia yh­den ro­ko­te­an­nok­sen saa­neil­la. Noin 24 pro­sent­tia tar­tun­nois­ta to­det­tiin täy­sin ro­ko­te­tuil­la.

Tar­tun­to­ja myös Ki­teel­lä ja Toh­ma­jär­vel­lä

Tar­tun­to­ja to­det­tiin vii­me vii­kol­la Ilo­mant­sis­sa, Jo­en­suus­sa, Juu­as­sa, Ki­teel­lä, Kon­ti­o­lah­del­la, Liek­sas­sa, Li­pe­ris­sä, Nur­mek­ses­sa, Ou­to­kum­mus­sa, Pol­vi­jär­vel­lä ja Toh­ma­jär­vel­lä. Tar­tun­to­jen al­ku­pe­rä saa­tiin sel­vil­le 90 pro­sen­tis­sa ta­pauk­sis­ta. Ul­ko­mail­ta saa­tu­ja tar­tun­to­ja oli kuu­si.

Eni­ten tar­tun­to­ja oli vii­me vii­kol­la 0–9-vuo­ti­ail­la, seu­raa­vak­si eni­ten 10–19-vuo­ti­ail­la. Kol­man­nek­si eni­ten tar­tun­to­ja to­det­tiin 30–39-vuo­ti­ail­la.

Ko­ro­nas­ta ai­heu­tu­va ter­vey­den­huol­lon kuor­mi­tus Poh­jois-Kar­ja­las­sa on koh­ta­lai­nen. Ter­vey­den­huol­lon kuor­mi­tus mit­taa Siun so­ten kes­kus­sai­raa­las­sa ja ter­veys­kes­kus­sai­raa­lois­sa hoi­det­ta­vi­na ole­vien ko­ro­na­po­ti­lai­den mää­rää suh­tees­sa käy­tet­tä­vis­sä ole­viin hoi­to­paik­koi­hin ja re­surs­sei­hin as­tei­kol­la vä­häi­nen – koh­ta­lai­nen – vai­kea.

Alu­eel­li­set ra­joi­tuk­set

Poh­jois-Kar­ja­las­sa voi­mas­sa ole­vat alu­eel­li­set suo­si­tuk­set ja ra­joi­tuk­set on koot­tu Siun so­ten verk­ko­si­vuil­le www.siun­so­te.fi/alu­eel­li­set-suo­si­tuk­set-ja-ra­joi­tuk­set.

Lisää aiheesta

Kysely