JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Miten toimitaan lähialueella, jos ratapihalla tapahtuu vaarallisen aineen onnettomuus? Vastauksia saa ratapihojen lähialueiden talouksiin jaettavasta tiedotteesta. Atkistokuva harjoituksesta.

Miten toimitaan lähialueella, jos ratapihalla tapahtuu vaarallisen aineen onnettomuus? Vastauksia saa ratapihojen lähialueiden talouksiin jaettavasta tiedotteesta. Atkistokuva harjoituksesta.

Aladár Bayer

25.11.2021 13.57
Uutiset

Ratapihojen lähialueilla jaetaan toimintaohjetta onnettomuuksien varalle

Kari Sark­ki­nen

Poh­jois-Kar­ja­lan pe­las­tus­lai­tos ja Väy­lä-vi­ras­to ja­ka­vat tä­män vii­kon ai­ka­na ylei­sen tie­dot­teen Jo­en­suun ja Toh­ma­jär­ven Nii­ra­lan ra­ta­pi­han lä­hi­a­lu­een ko­ti­ta­louk­siin, yri­tyk­siin ja ylei­siin koh­tei­siin. Tie­dot­tees­sa ker­ro­taan, kuin­ka toi­mi­taan mah­dol­li­sen on­net­to­muu­den sat­tu­es­sa

– Vaa­ral­li­sia ai­nei­ta kul­je­te­taan Suo­men rau­ta­teil­lä noin vii­si mil­joo­naa ton­nia vuo­sit­tain ja sik­si ra­ta­pi­ho­jen lä­hi­a­lu­een asuk­kai­den ja yri­tys­ten on hyvä tie­tää, kuin­ka mah­dol­li­ses­sa vaa­ra­ti­lan­tees­sa tu­lee toi­mia, ker­ro­taan pe­las­tus­lai­tok­sel­ta.

Ris­ki on­net­to­muu­teen on vä­häi­nen

Suu­ron­net­to­muu­den to­den­nä­köi­syys ra­ta­pi­hal­la on teh­dyn ris­ki­ar­vi­oin­nin pe­rus­teel­la vä­häi­nen. Vaik­ka on­net­to­muus on epä­to­den­nä­köi­nen, voi­vat sen seu­rauk­set ol­la va­ka­vat.

– Seu­raus­ten lie­ven­tä­mi­sek­si alu­een asuk­kai­den tu­lee pe­reh­tyä oh­jei­siin huo­lel­li­ses­ti, pe­las­tus­lai­tok­sel­ta suo­si­tel­laan.

Kuin­ka toi­mi­taan?

Tie­dot­tees­sa käy­dään läpi, mi­ten ylei­nen vaa­ra­merk­ki soi ja, mi­ten vaa­ra­mer­kin soi­des­sa tu­lee toi­mia. Toi­min­ta­oh­je ja­kaan­tuu kah­teen osi­oon; kuin­ka toi­mi­taan, jos ol­laan si­säl­lä ja kuin­ka toi­mi­taan, jos ol­laan ul­ko­na.

Jos olet si­säl­lä, sul­je ovet ja ik­ku­nat sekä py­säy­tä il­mas­toin­ti. Tar­kis­ta vi­ra­no­mai­sen oh­jeet ra­di­os­ta, tv:stä tai in­ter­ne­tis­tä. Jos olet ul­ko­na, siir­ry si­säl­le tai pyri kor­ke­am­paan maas­to­koh­taan sekä tar­kis­ta vi­ra­no­mai­sen an­ta­mat oh­jeet.

Toi­min­ta­oh­jeet löy­ty­vät myös pe­las­tus­toi­mi.fi:stä.

Lisää aiheesta

Kysely