JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kari Sarkkinen

25.11.2021 9.45
Uutiset

Kolmas koronarokote aikaisintaan puolen vuoden kuluttua 2. rokotteesta – aikoja varattavissa viikko kerrallaan

Kari Sark­ki­nen

Siun so­tes­sa on käyn­nis­sä kol­man­net ko­ro­na­ro­ko­tuk­set THL:n suo­sit­te­le­mil­le ro­ko­tus­ryh­mil­le. Ajan kol­man­teen ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen verk­ko­a­jan­va­rauk­sen tai pu­he­lin­pal­ve­lun kaut­ta voi­vat täl­lä het­kel­lä va­ra­ta sai­rau­den pe­rus­teel­la ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vat 12–69-vuo­ti­aat, pe­rus­ter­veet 60–69-vuo­ti­aat sekä ly­hy­el­lä ro­ko­tus­vä­lil­lä 1. ja 2. ko­ro­na­ro­kot­teen saa­neet hen­ki­löt. Ro­ko­tu­sa­jan voi va­ra­ta, kun 2. ko­ro­na­ro­kot­tees­ta on ku­lu­nut vä­hin­tään 6 kuu­kaut­ta.

Siun so­tes­sa ro­ko­tu­sai­ko­ja tar­jo­taan va­rat­ta­vak­si viik­ko ker­ral­laan. Uu­sia ai­ko­ja avau­tuu lau­an­tai­sin klo 12 ja maa­nan­tai­sin klo 8. Ai­ko­ja on tar­jol­la maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin. Näin ol­len 3. ko­ro­na­ro­ko­tu­sa­jan voi va­ra­ta vas­ta kun 2. ro­kot­tees­ta on ku­lu­nut kuu­si kuu­kaut­ta tai muu­ta­ma päi­vä sitä en­nen. Sama käy­tän­tö on verk­ko­a­jan­va­rauk­ses­sa ja pu­he­lin­pal­ve­lus­sa. Siun so­tes­sa ro­ko­te­taan sa­ma­nai­kai­ses­ti 1., 2. ja 3. ko­ro­na­ro­kot­tei­ta.

– Ro­ko­tu­sai­ko­jen mää­rä vaih­te­lee jon­kin ver­ran vii­koit­tain. Osa ro­ko­tuk­sis­ta to­teu­te­taan ajan­va­rauk­sel­la, mut­ta pal­jon ro­ko­tuk­sia jär­jes­te­tään myös il­man verk­ko- tai pu­he­li­na­jan­va­raus­ta. Esi­mer­kik­si kou­lu­lais­ten, lai­tok­sis­sa ja hoi­va­ko­deis­sa asu­vien, ko­ti­hoi­don asuk­kai­den ja yli 70-vuo­ti­ai­den ro­ko­tuk­set to­teu­te­taan ai­kaa tar­jo­a­mal­la. Ro­ko­te­jär­jes­te­lyt ovat iso ko­ko­nai­suus. Ro­ko­tu­sai­ko­jen avaa­mi­sel­la vii­kon jak­sois­sa var­mis­te­taan ro­kot­tei­den ja ro­kot­ta­jien riit­tä­vyys va­ra­tuil­le ajoil­le. Pi­dem­mäl­lä vä­lil­lä muu­tos­ten ris­ki kas­vaa ja tämä voi­si ai­heut­taa tar­peen pe­rua tai muut­taa asi­a­ka­sai­ko­ja, ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia koor­di­noi­va osas­ton­hoi­ta­ja An­na Pö­lö­nen sa­noo.

– Täl­lä het­kel­lä ro­ko­tuk­set työl­lis­tä­vät myös run­saas­ti hen­ki­lös­töä, kun käyn­nis­sä ovat ko­ro­na­ro­ko­tus­ten li­säk­si myös inf­lu­ens­sa­ro­ko­tuk­set. Vii­koit­tain to­teu­tet­tu ajan­va­raus hel­pot­taa mer­kit­tä­väs­ti ro­kot­ta­ja­re­surs­sin suun­nit­te­lua, Pö­lö­nen jat­kaa.

Ajan ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen voi va­ra­ta verk­ko­a­jan­va­rauk­sen kaut­ta tai pu­he­lin­pal­ve­lun kaut­ta maa­nan­tai­sin klo 8–11 nu­me­ros­sa p. 013 330 2131.

Yli 12-vuo­ti­ail­la ro­ko­tus­kat­ta­vuus pääl­le 80 pro­sent­tia

Tä­män vii­kon kes­ki­viik­koon men­nes­sä Siun so­ten alu­eel­la on en­sim­mäi­sen ro­kot­teen saa­nut 87,1 pro­sent­tia, toi­sen 83,7 pro­sent­tia ja kol­man­nen 4,8 pro­sent­tia yli 12-vuo­ti­ais­ta.

Ki­teel­lä vas­taa­vat en­sim­mäi­nen ro­ko­tus on 86,6 pro­sen­til­la, toi­nen 83,6 pe­o­sen­til­la ja kol­mas 4,4 pro­sen­til­la. Rääk­ky­läs­sä en­sim­mäi­nen ro­ko­tus on 86,2 pro­sen­til­la, toi­nen 82,7 pro­sen­til­la ja kol­mas 3,3 pro­sen­til­la. Toh­ma­jär­vel­lä lu­vut ovat 85,8 pro­sent­tia, 82,7 pro­sent­tia ja 3,6 pro­sent­tia.

Lisää aiheesta

Kysely