JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
24.11.2021 8.21
Mielipiteet

MIELIPIDE: Wokettaako tässä pitäisi?

Kes­kus­te­lu, vuo­ro­vai­ku­tuk­sen ja sa­nan­va­pau­den tila on Suo­mes­sa men­nyt kum­mal­li­seen asen­toon. Ja vie­lä­pä ly­hy­es­sä ajas­sa. Te­kee mie­li sa­noa se p-al­kui­nen sana ja kyl­lä sen sa­non­kin ”p-kele”. Koh­ta ei voi - vie­lä pa­hem­pi - ei saa sa­noa oi­kein mi­tään, kun ai­na joku yk­sit­täi­nen hen­ki­lö pa­hoit­taa mie­len­sä. Kuin­ka pal­jon me­di­a­ta­lois­sa har­ras­te­taan oma­eh­tois­ta sen­su­roin­tia? Ihan vain tie­dos­ta­mat­ta. Lai­te­taan­ko jo pal­jon mar­ja­san­ni­koi­ta hyl­lyl­le?

Sii­tä mie­len­sä pa­hoit­ta­mi­ses­ta. Kes­ki-kou­lus­sa, Jo­en­suus­sa, mi­nua ni­mi­tel­tiin ar­mei­jan yli­jää­mäk­si. Ni­mi­tys tuli sii­tä, et­tä asuim­me va­rus­kun­nas­sa. Ei­pä tul­lut mie­lee­ni wo­ket­taa tai can­ce­loi­da. Tä­nään jos tuol­lais­ta ni­mi­tys­tä suu­rel­la ää­nel­lä lau­sui­si, niin jo sei­nil­lä hy­pit­täi­siin.

Sa­tuin vie­lä ole­maan aliup­see­rin lap­si, jos­ta up­see­rien las­ten kes­kuu­des­sa ol­tiin hy­vin tie­toi­sia. Val­lan käy­tön koh­teek­si ”luok­ka­ni” joh­dos­ta en tun­te­nut jou­tu­nee­ni. Tun­sin­ko it­se­ni vai­no­tuk­si? En. Oli­ko it­se­tun­to­ni heik­ko up­see­rien pi­ha­pii­ris­sä? Ei ol­lut. So­peu­duin­ko ”ar­mei­jan ku­riin”? Kyl­lä, mut­ta vain tiet­tyyn ra­jaan as­ti. Kuu­luin­ko kou­lus­sa vä­hem­mis­töön? Ta­val­laan kyl­lä, kos­ka siel­tä va­rus­kun­nas­ta mei­tä lap­sia ei ko­vin pal­joa ol­lut. Pe­lot­ti­ko mi­nua ol­la mui­den si­vii­lien jou­kos­sa? Ei pe­lot­ta­nut, vaik­ka jos­kus leu­ka­pe­rät ns. hel­li­nä oli­vat puo­lin ja toi­sin.

No, ei­hän tämä edel­lä ker­rot­tu var­maan käy­pä esi­merk­ki ole. Ke­tään ei saa tie­ten­kään kiu­sa­ta ei­kä tar­koi­tuk­sel­la lou­ka­ta. On käyt­täy­dyt­tä­vä toi­sia koh­taan kun­ni­oit­ta­vas­ti. Tasa-ar­voa ja yh­den­ver­tai­suut­ta on ta­voi­tel­ta­va. Ei pidä kui­ten­kaan ihan pie­nis­tä vin­kua.

Mut­ta ”tai­vas var­je­le”, jos me em­me voi his­to­ri­aa ja ny­kyi­syyt­tä sa­noit­taa asi­ayh­tey­teen kuu­lu­vil­la ter­meil­lä, niin piru mei­dät kaik­ki nok­kii. Se on kuul­kaa var­ma. Ajam­me ny­kyi­sel­lä pa­hen­nus­kult­tuu­ril­la kol­lek­tii­vi­ses­ti it­sem­me nurk­kaan. Siel­lä mei­dän ei ole mu­ka­va yh­des­sä ei­kä erik­seen ol­la. Ol­kaam­me vä­hem­män herk­kä­hi­pi­äi­siä ja su­vai­taan eri­lai­sia kan­to­ja asi­oi­hin.

JOR­MA PE­SO­NEN

Ki­tee

Lisää aiheesta

Kysely