JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
24.11.2021 8.15
Mielipiteet

PÄÄKIRJOITUS: Hartiat levenee, mutta kapeneeko alueellinen päätäntävalta?

So­teu­u­dis­tus hui­pen­tuu tam­mi­kuun 23. päi­vä käy­tä­viin alu­e­vaa­lei­hin, jois­sa uu­sil­le hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le va­li­taan alu­e­val­tuus­tot. Yh­den hy­vin­voin­ti­a­lu­een muo­dos­taa Poh­jois-Kar­ja­la, jon­ka kun­nis­ta alu­e­vaa­leis­sa va­li­taan yh­teen­sä 59 val­tuu­tet­tua päät­tä­mään koko hy­vin­voin­ti­a­lu­een so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­toa sekä palo- ja pe­las­tus­toi­mea kos­ke­vis­ta asi­ois­ta maa­lis­kuus­ta 2022 al­ka­en. Va­li­tun val­tuus­ton toi­min­ta­kau­si on nel­jä vuot­ta. Vuo­des­ta 2025 al­ka­en alu­e­val­tuu­te­tut va­li­taan kun­ta­vaa­lien yh­tey­des­sä.

Koko ny­kyi­sen Siun so­ten kun­ta­yh­ty­män pal­ve­lui­ta joh­de­taan siis jat­kos­sa maa­kun­nal­li­se­na ko­ko­nai­suu­te­na, hy­vin­voin­ti­a­lu­ee­na. Muu­tos ei Siun so­teen tot­tu­neil­le poh­jois­kar­ja­lai­sil­le ole suu­ren suu­ri, mut­ta mer­ki­tyk­sel­lis­tä on pää­tän­tä­val­lan ja­kau­tu­mi­nen alu­eel­la alu­e­vaa­lien jäl­keen.

Siun so­ten omis­ta­vat maa­kun­nan kun­nat. Pää­tök­sen­te­os­sa ylin pää­tän­tä­val­ta on Siun so­ten yh­ty­mä­val­tuus­tol­la, jo­hon omis­ta­ja­kun­tien val­tuus­tot ovat va­lin­neet edus­ta­jan­sa. Yh­ty­mä­val­tuus­to puo­les­taan on va­lin­nut yh­ty­mä­hal­li­tuk­sen huo­leh­ti­maan muun mu­as­sa omis­ta­ja­po­li­tii­kan ja ta­lou­sar­vi­on to­teu­tu­mi­ses­ta.

Täl­lä het­kel­lä Siun so­ten val­tuus­tos­sa ja hal­li­tuk­ses­sa vai­kut­taa yh­teen­sä kah­dek­san kes­ki­kar­ja­lais­ta päät­tä­jää, mut­ta mikä on ti­lan­ne tu­le­vas­sa alu­e­val­tuus­tos­sa?

So­teu­u­dis­tuk­sel­la ja hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­la ha­e­taan le­ve­äm­piä har­ti­oi­ta kan­ta­maan vas­tuu­ta sote-pal­ve­lui­den saa­ta­vuu­des­ta, ta­sa­puo­li­suu­des­ta, yh­den­ver­tai­suu­des­ta ja kus­tan­nus­te­hok­kuu­des­ta. Alu­e­val­tuu­te­tut tu­le­vat päät­tä­mään hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den stra­te­gi­sis­ta lin­jauk­sis­ta ja pal­ve­lu­tuo­tan­nos­ta koko maa­kun­nas­sa. Käy­tän­nös­sä siis sii­tä, mi­ten jo­kai­sel­le maa­kun­nan asuk­kaal­le var­mis­te­taan tar­vit­ta­vat sote- sekä palo- ja pe­las­tus­pal­ve­lut niin, et­tä ra­hat riit­tää ja riit­tä­vä pal­ve­lu­ta­so tur­va­taan myös har­vaan asu­tuil­la alu­eil­la.

Puo­lu­eet joka kun­nas­sa huh­ki­vat saa­dak­seen lis­tat täy­teen eh­dok­kai­ta en­nen vii­meis­tä eh­do­kas­ha­ke­mus­ten jät­tö­päi­vää 14. jou­lu­kuu­ta. Ää­nes­tä­jil­lä on toki va­raa mis­tä va­li­ta eh­do­kas­lis­to­jen pul­lis­tel­les­sa eh­dok­kais­ta, mut­ta ris­ki­nä vaa­li­pii­rin reu­na-alu­eil­la on ää­nien ha­jau­tu­mi­nen niin, et­tei edus­ta­jia saa­da lain­kaan. Läpi pää­se­mi­nen kun edel­lyt­tää mel­kois­ta ää­ni­mää­rää koko maa­kun­nas­ta. Asi­aa ei hel­po­ta maa­kun­nan asuk­kai­den vä­häi­nen kiin­nos­tus vaa­le­ja koh­taan ja sitä myö­tä en­nus­teet ma­ta­lak­si jää­väs­tä ää­nes­tysp­ro­sen­tis­ta.

Val­tuu­te­tuil­ta edel­ly­te­tään laa­jo­jen ko­ko­nai­suuk­sien hal­lin­taa, han­kin­ta­o­saa­mis­ta sekä mo­ni­puo­lis­ta ym­mär­rys­tä kun­tien asi­ois­ta ja eri­tyis­tar­peis­ta. En­nen kaik­kea val­tuu­te­tuil­la tu­lee ol­la ky­kyä ja ha­lua näh­dä koko maa­kun­ta yh­te­nä, tasa-ar­voi­se­na alu­ee­na. Tämä on jalo ta­voi­te, jo­hon val­tuu­tet­tu­jen to­del­la toi­voo ky­ke­ne­vän. Ja tätä ta­voi­tet­ta on myös mei­dän ää­nes­tä­jien poh­dit­ta­va, kun eh­dok­kaam­me va­lit­sem­me.

MV

Lisää aiheesta

Kysely