JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
19.11.2021 12.18
Mielipiteet

MIELIPIDE: Järjestöjen rooli turvattava hyvinvoin­ti­a­lueilla ja kunnissa

Kan­sa­lais­jär­jes­töil­lä on mer­kit­tä­vä roo­li suo­ma­lai­ses­sa yh­teis­kun­nas­sa. Jär­jes­töt to­teut­ta­vat va­paa­eh­tois- ja ver­tais­toi­min­taa, tuot­ta­vat ih­mis­läh­töi­siä pal­ve­lui­ta ja edis­tä­vät ih­mis­ten hy­vin­voin­tia, ter­veyt­tä, osal­li­suut­ta ja luot­ta­mus­ta.

Sote-uu­dis­tuk­sen myö­tä hy­vin­voin­nin ja ter­vey­den edis­tä­mi­nen kuu­luu jat­kos­sa sekä hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den et­tä kun­tien teh­tä­viin. Ne ei­vät sel­viä kui­ten­kaan teh­tä­väs­tään yk­sin vaan tar­vit­se­vat kump­pa­nuut­ta kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen kans­sa.

So­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon jär­jes­tä­mis­la­ki edel­lyt­tää yh­teis­työ­tä jär­jes­tö­jen kans­sa ja sitä, et­tä hy­vin­voin­ti­a­lu­eet ja kun­nat tu­ke­vat jär­jes­tö­jen toi­min­ta­e­del­ly­tyk­siä. Mi­ten yh­teis­työ ja kump­pa­nuus ra­ken­tu­vat käy­tän­nös­sä?

Hy­vin­voin­ti­a­lu­een stra­te­gi­as­sa on yh­tei­ses­ti lin­jat­ta­va, mi­ten jär­jes­tö­jen tar­jo­a­ma tuki, neu­von­ta ja eh­käi­se­vä toi­min­ta lin­ki­te­tään osak­si hy­vin­voin­ti­a­lu­een toi­min­to­ja. Jär­jes­tö­jen avus­tus­ten jat­ku­mi­ses­ta il­man kat­kok­sia on so­vit­ta­va hy­vin­voin­ti­a­lue- ja kun­tast­ra­te­gi­ois­sa. Stra­te­gi­oi­hin on myös kir­jat­ta­va lin­jauk­set sii­tä, mi­ten hy­vin­voin­ti­a­lue tu­kee ja avus­taa jär­jes­tö­jen toi­min­taa. Avus­tus­ten li­säk­si on tär­ke­ää, et­tä jär­jes­töt voi­vat käyt­tää hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den ja kun­tien ti­lo­ja toi­min­tan­sa to­teut­ta­mi­seen.

Per­he­kes­kus­mal­lis­sa las­ten ja per­hei­den lä­hi­pal­ve­lut koo­taan ko­ko­nai­suu­dek­si. Per­he­kes­kus yh­teen­so­vit­taa hy­vin­voin­ti­a­lu­een so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut, kun­nan si­vis­tys­pal­ve­lut sekä jär­jes­tö­jen ja seu­ra­kun­tien toi­min­not. Jär­jes­tö­jen mu­ka­na­o­lo per­he­kes­kus­toi­min­nas­sa on var­mis­tet­ta­va toi­mi­val­la koor­di­naa­ti­ol­la, jär­jes­tö­jen edus­tuk­sel­la per­hei­den tu­kea ja pal­ve­lui­ta lin­jaa­vis­sa per­he­kes­kus­ver­kos­tois­sa sekä yh­teis­työ­so­pi­muk­sil­la. Hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le on myös ni­met­tä­vä jär­jes­tö­koor­di­naat­to­ri, joka vas­taa jär­jes­tö­jen kans­sa teh­tä­väs­tä yh­teis­työs­tä.

Jär­jes­tö­jen toi­min­nat ovat mer­kit­tä­vä lisä kun­tien ja hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den tuot­ta­mil­le pal­ve­luil­le. Jär­jes­tö­jen tar­jo­a­mat toi­min­nat ovat en­nal­ta­eh­käi­se­viä ma­ta­lan kyn­nyk­sen pal­ve­lui­ta kun­ta­lai­sil­le. Il­man kun­tien ja hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den kump­pa­nuut­ta ja avus­tus­ta jär­jes­töt ei­vät pys­ty toi­mi­maan.

Poh­jois-Kar­ja­las­sa, Poh­jois-Sa­vos­sa, Ete­lä-Sa­vos­sa ja Kes­ki-Suo­mes­sa Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lu­lii­ton Jär­vi-Suo­men pii­ri ja sen yh­dis­tyk­set toi­mi­vat yh­te­nä vah­va­na jär­jes­tö­toi­mi­ja­na per­he­kes­kuk­sis­sa koh­da­ten lap­si­per­hei­tä ar­jes­sa ja to­teut­ta­en toi­min­taa avoi­mis­sa koh­taa­mis­pai­kois­sa ku­ten per­he­kah­vi­loi­ta ja ver­tais­ryh­mä­toi­min­taa. Sa­moin jär­jes­töt ovat vah­vo­ja en­nal­ta­eh­käi­se­vän työn toi­mi­joi­ta. Pel­käs­tään MLL:n Jär­vi-Suo­men pii­ril­lä toi­mii näis­sä nel­jäs­sä maa­kun­nas­sa 108 ak­tii­vis­ta pai­kal­li­syh­dis­tys­tä sekä lä­hes 300 pii­rin tu­ki­hen­ki­lö­toi­min­nan va­paa­eh­tois­ta, jot­ka tu­ke­vat las­ten, nuor­ten ja per­hei­den ar­kea. Näi­den nel­jän maa­kun­nan alu­eel­la lä­hes 2000 va­paa­eh­tois­ta jär­jes­tää toi­min­taa.

Teem­me laa­jaa yh­teis­työ­tä mui­den yh­dis­tys­ten kans­sa maa­kun­tien asuk­kai­den par­haak­si ja ha­lu­am­me ol­la mu­ka­na yh­teis­työs­sä myös tu­le­vai­suu­des­sa kun­tien ja hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den kans­sa. Yh­des­sä toi­mien ja kump­pa­nuut­ta vah­vis­ta­en tu­em­me ih­mis­ten hy­vin­voin­tia, osal­li­suut­ta ja luot­ta­mus­ta sekä eh­käi­sem­me ul­ko­puo­li­suut­ta ja syr­jäy­ty­mis­tä.

Päi­vi Tur­kia

Toi­min­nan­joh­ta­ja

MLL:n Jär­vi-Suo­men pii­ri

Lisää aiheesta

Kysely