JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Päivi Lievonen

19.11.2021 11.57
Uutiset

Kolmansien koronarokotusten ajanvaraus laajenee kaikkiin 60–69-vuotiaisiin

Kari Sark­ki­nen

Siun sote avaa kol­man­sien ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ajan­va­rauk­sen myös pe­rus­ter­veil­le 60–69-vuo­ti­ail­le. Ro­ko­tet­ta­van tu­lee ol­la täyt­tä­nyt 60 vuot­ta. Tä­hän men­nes­sä ajan kol­man­teen ro­ko­tuk­seen ovat voi­neet va­ra­ta sai­rau­den pe­rus­teel­la ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vat 12–69-vuo­ti­aat hen­ki­löt.

Ajan­va­raus­ryh­mää laa­jen­ne­taan verk­ko­a­jan­va­rauk­ses­sa lau­an­tais­ta 20.11. klo 12 al­ka­en. Ro­ko­tu­sai­ka on mah­dol­lis­ta va­ra­ta myös pu­he­lin­pal­ve­lun kaut­ta maa­nan­tai­sin klo 8–11 nu­me­ros­sa 013 330 2131. Kol­man­nen ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen voi ot­taa ai­kai­sin­taan 6 kuu­kau­den ku­lut­tua 2. ro­ko­te­an­nok­ses­ta.

Kir­je tänä vuon­na 70-vuot­ta täyt­tä­vil­le

Tänä vuon­na 70 vuot­ta täyt­tä­vil­le ja sitä van­hem­mil­le Siun sote tar­jo­aa ko­ro­na­ro­ko­tu­sai­kaa kir­jeit­se. Kir­jei­tä on lä­he­tet­ty por­ras­te­tus­ti vii­kos­ta 43 al­ka­en. Kir­jeet lä­he­te­tään, kun 3. ro­ko­tu­sai­ka lä­hes­tyy eli kun 2. ko­ro­na­ro­ko­tuk­ses­ta on ku­lu­nut vä­hin­tään kuu­si kuu­kaut­ta. Hen­ki­löil­le, jot­ka ovat ot­ta­neet käyt­töön Suo­mi.fi-vies­tit-pal­ve­lun, kir­je lä­he­te­tään säh­köi­ses­ti. Muil­le kir­jeet lä­he­te­tään pos­tit­se.

THL on suo­si­tel­lut ko­ro­na­ro­ko­tus­ta kai­kil­le yli 60-vuo­ti­ail­le sekä sai­rau­den pe­rus­teel­la ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vil­le yli 12-vuo­ti­ail­le. Li­säk­si kol­mat­ta ko­ro­na­ro­ko­tet­ta suo­si­tel­laan voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­le, lai­tok­sis­sa ja hoi­va­ko­deis­sa asu­vil­le sekä ly­hy­el­lä (al­le 6 viik­koa) ro­ko­tus­vä­lil­lä en­sim­mäi­sen ja toi­sen ro­ko­te­an­nok­sen saa­neil­le. Kol­mat­ta ro­ko­te­an­nos­ta ei suo­si­tel­la al­le 30-vuo­ti­ail­le mie­hil­le, jot­ka ei­vät kuu­lu ris­ki­ryh­miin 1 tai 2 tai voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­teis­ten ryh­mään.

Voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­siin ol­laan yh­tey­des­sä

Siun sote jär­jes­tää kol­man­net ko­ro­na­ro­ko­tuk­set alu­een lai­tok­sis­sa ja hoi­va­ko­deis­sa sekä ko­ti­hoi­dos­sa sitä mu­kaa, kun 3. ko­ro­na­ro­ko­tuk­set tu­le­vat ajan­koh­tai­sik­si.

Siun sote on ol­lut yh­tey­des­sä myös voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­siin ro­ko­tu­sa­jan so­pi­mi­sek­si.

– Jos tie­dät kuu­lu­va­si ryh­mään, mut­ta et ole saa­nut yh­tey­de­not­toa, voit so­pia ro­ko­tuk­ses­ta pu­he­lin­pal­ve­lun kaut­ta maa­nan­tai­sin klo 8–11 nu­me­ros­sa 013 330 2131, Siun sote oh­jeis­taa.

Huo­leh­di ro­ko­tus­suo­ja kun­toon ot­ta­mal­la 1. ja 2. ko­ro­na­ro­ko­te

Yli 12-vuo­ti­ais­ta poh­jois­kar­ja­lai­sis­ta kak­si ko­ro­na­ro­ko­tet­ta on ot­ta­nut hie­man yli 81 pro­sent­tia. Mää­räl­li­ses­ti tämä tar­koit­taa noin 123 000 poh­jois­kar­ja­lais­ta. Eri ikä­ryh­mien vä­lil­lä ro­ko­tus­kat­ta­vuuk­sis­sa on yhä ero­ja. Yli 60-vuo­ti­ais­sa ro­ko­tus­kat­ta­vuus on yli 90 pro­sent­tia, mut­ta esi­mer­kik­si 12–19-vuo­ti­ais­sa kak­si ro­ko­te­an­nos­ta on saa­nut vas­ta 65 pro­sent­tia ja 20–29-vuo­ti­as­sa 66 pro­sent­tia.

– Ko­ro­na­ro­ko­te on pa­ras suo­ja ko­ro­na­vi­rus­ta vas­taan. Tä­män vuok­si on tär­ke­ää ot­taa ko­ro­na­ro­ko­te ja muis­taa ot­taa myös ro­ko­te­sar­jan toi­nen an­nos. Toi­nen ro­ko­te­an­nos on tär­keä, jot­ta ro­kot­teen suo­ja­te­ho vah­vis­tuu. Toi­nen an­nos myös var­mis­taa, et­tä suo­ja kes­tää mah­dol­li­sim­man pit­kään, in­fek­ti­oy­li­lää­kä­ri Jen­ni­fer Sie­berns pai­not­taa.

Lisää aiheesta

Kysely