JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
18.11.2021 17.23
Mielipiteet

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Yhteys toimii - vaikka pätkittäin

Ko­ro­na­pan­de­mi­an hy­viin seu­rauk­siin lu­keu­tuu se, et­tä yhä edel­leen mo­niin ylei­sö­ti­lai­suuk­siin jär­jes­te­tään etäyh­teys. Toi­vot­ta­vas­ti tuo tapa on tul­lut jää­däk­seen. Jo en­nen ko­ro­naa­kin kun­nan­val­tuus­ton ko­kouk­sia on ol­lut mah­dol­lis­ta seu­ra­ta etä­nä, mikä tuo pää­tök­sen­te­koa lä­hem­mäk­si kun­ta­lai­sia ja avaa pa­rem­min kun­nal­li­sen hal­lin­non kie­mu­roi­ta.

Toi­mit­ta­jal­le tal­len­ne an­taa eri­no­mai­sen mah­dol­li­suu­den tar­kas­taa, kuka sa­noi mi­tä­kin ja mis­sä vai­hees­sa. Kah­vi­pöy­dän kes­kus­te­lui­neen sii­nä me­net­tää, mut­ta ti­lal­le saa hy­vän työ­rau­han jo ko­kouk­sen ai­ka­na, kun uu­tis­ta voi leh­ti­öön raa­pus­ta­mi­sen si­jaan na­kut­taa suo­raan toi­mi­tus­jär­jes­tel­mään. Ta­ka­na ovat ne ajat, kun muis­tiin­pa­no­ja se­la­tes­sa is­ki epä­toi­vo huo­non kä­si­a­lan ta­kia ja asi­oi­den tar­kas­ta­mi­nen vaa­ti joko soi­ton tai odot­te­lua pöy­tä­kir­jan val­mis­tu­mi­ses­ta.

Kaik­ki Ki­teen kau­pun­gin jär­jes­tä­mät kump­pa­nuus­pöy­dät oli nyt mah­dol­lis­ta seu­ra­ta myös ko­ti­soh­val­ta kä­sin, min­kä oli­si toi­vo­nut tuo­van mu­kaan myös use­am­pia kun­ta­lai­sia, kun se kuu­lui­sa läh­te­mi­sen vai­va ei ole es­tee­nä. Ke­sä­lah­den ja Pu­hok­sen kump­pa­nuus­pöy­dis­sä osa­not­to niin li­ve­nä kuin etäyh­tey­den pääs­sä­kin oli hyvä ja kes­kus­te­lua syn­tyi to­teut­ta­mis­kel­pois­ten ide­oi­den kera. Te­ke­mi­sen tun­nel­ma tun­tui ruu­dun vä­li­tyk­sel­lä­kin.

Ki­teen taa­ja­man kump­pa­nuu­sil­las­sa yh­teys kun­ta­lai­siin toi­mi yh­tä nih­ke­äs­ti li­ve­nä kuin ko­kouk­sen seu­raa­mi­nen vi­de­ol­la­kin. Pai­kal­le tuli vain kou­ral­li­nen asuk­kai­ta ja kes­kus­te­lu pol­vei­li lä­hin­nä päät­tä­jien kes­ken. Tai niin ai­na­kin luu­len, sil­lä yli puo­let lä­he­tyk­ses­tä jäi kuu­le­mat­ta huo­non etäyh­tey­den ta­kia. Lä­he­tyk­sen te­ams-kes­kus­te­lus­ta il­me­ni, et­tä ku­kaan muu­kaan etä­o­sal­lis­tu­ja ei saa­nut pu­heis­ta sel­vää ei­kä vika kor­jaan­tu­nut kun­nol­la koko lä­he­tyk­sen ai­ka­na. Mut­ta ku­ten kes­kus­te­lus­sa to­det­tiin, vä­lil­lä tu­lee epä­on­nis­tu­mi­si­a­kin muu­tos­ta teh­des­sä. En­si ker­ral­la sit­ten pa­rem­min.

Ny­ky­maa­il­mas­sa mon­ta asi­aa ope­roi­daan on­nis­tu­nees­ti ne­tin vä­li­tyk­sel­lä. Läs­nä­o­lol­la on sil­ti si­jan­sa, sil­lä kom­mu­ni­kaa­ti­os­sa il­meet ja eleet ovat puo­let si­säl­lös­tä. Konk­reet­tis­ta tun­tu­maa ei voi saa­vut­taa pel­kän etäyh­tey­den vä­li­tyk­sel­lä. Kump­pa­nuus­pöy­dis­tä il­me­ni, et­tä Ke­sä­lah­del­la ja Pu­hok­ses­sa tun­tu­ma ja yh­teys kau­pun­gin ja ky­lä­läis­ten vä­lil­lä toi­mii - lie­kö syy jat­ku­vas­sa yh­teis­työs­sä eri pro­jek­tien tii­moil­ta. Ki­teen taa­ja­mas­sa vuo­ro­vai­ku­tuk­sen sa­ral­la on vie­lä teh­tä­vää - vai on­ko kaik­ki niin hy­vin, et­tei ke­hi­ty­si­de­oi­ta kuu­lu.

Päi­vi Lie­vo­nen

pai­vi.lie­vo­nen@ko­ti­kar­ja­la.fi

Lisää aiheesta

Kysely