JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Tuija ja Antti Heikkinen löysivät kolmisen vuotta sitten mieleisen maatilan Kiteen Huikkolasta.

Tuija ja Antti Heikkinen löysivät kolmisen vuotta sitten mieleisen maatilan Kiteen Huikkolasta.

Tuija Heikkinen

18.11.2021 4.00
Uutiset

Kiteeltä löytyi loppuelämän koti

Tui­ja ja Ant­ti Heik­ki­nen muut­ti­vat kol­mi­sen vuot­ta sit­ten Ki­teen Huik­ko­laan. Mie­leis­tä maa­ti­lan pi­ha­pii­riä oli et­sit­ty jo kah­dek­san vuot­ta eri puo­lil­ta Poh­jois-Kar­ja­laa, kun lo­pul­ta vä­hän sat­tu­man­kin kaut­ta Huik­ko­las­ta löy­tyi omal­ta ko­dil­ta tun­tu­va van­ha maa­lais­pi­ha­pii­ri. Ylä­myl­lyl­tä Ki­teel­le muut­ti myös per­heen ylä­as­tei­käi­nen ty­tär Jade.

– Et­sim­me vuo­sia sel­lais­ta paik­kaa, jos­sa voi­sim­me pi­tää pal­jon eläi­miä, ker­too Tui­ja Heik­ki­nen.

– Nyt meil­lä on­kin mel­koi­nen eläin­tar­ha, sil­lä meil­lä on kis­so­ja, kuu­si koi­raa, lam­pai­ta, vuo­hia, kalk­ku­nat An­sa ja Tau­no, ka­no­ja sekä yk­si kani. Talo oli van­ha ja kai­pa­si re­mont­tia, mut­ta se tun­tui heti hy­vin ko­toi­sal­ta. Olem­me re­mon­toi­neet ylä­ker­ran, mut­ta esi­mer­kik­si keit­ti­öön en ha­lun­nut säh­kö­liet­tä, vaan lai­tan ruu­at puu­hel­lal­la. Ruo­ka­kin tun­tuu mais­tu­van pa­rem­mal­ta, kun sen puun läm­möl­lä val­mis­taa.

– Osal­lis­tum­me ky­län ta­pah­tu­miin ja en­ti­nen kou­lu on ky­läyh­tei­sön sy­dän. Yh­tei­söl­li­syys on­kin ol­lut pa­ras­ta, ih­mi­set ovat ot­ta­neet mei­dät läm­pi­mäs­ti vas­taan. Mi­nus­ta on tär­ke­ää ol­la mu­ka­na ky­läyh­tei­sön toi­min­nas­sa. On ol­lut mu­ka­va tu­tus­tua ky­lä­läi­siin ja kuul­la ta­ri­noi­ta ta­los­tam­me ja sen ai­em­mis­ta asuk­kais­ta. Ty­tär­kin on saa­nut kou­lus­sa pal­jon ka­ve­rei­ta, jot­ka ovat ai­na ter­ve­tul­lei­ta ko­tiim­me.

– Opis­ke­len par­hail­laan uut­ta am­mat­tia Ri­ve­ri­an Ki­teen yk­si­kös­sä. Olen to­del­la ty­kän­nyt opis­ke­lus­ta ja näl­kää on op­pia li­sää. Lii­ke­ta­lout­ta opis­ke­le­vas­sa ryh­mäs­säm­me on nuo­ria, juu­ri pe­rus­kou­lun­sa päät­tä­nei­tä, muu­ta­ma mei­tä ai­kui­sia sekä Ve­nä­jäl­tä tän­ne opis­ke­le­maan tul­lei­ta, mikä tuo oman haas­teen­sa. Koi­tan it­se teh­dä par­haa­ni kou­lu­hom­mis­sa, jo­ten pär­jään mie­les­tä­ni hy­vin. Ai­em­pi kou­lu­tuk­se­ni on elin­tar­vi­ke­a­lal­ta.

Myös An­til­la on edes­sä am­ma­tin vaih­dos. Laa­toit­ta­jan työt jäi­vät sel­kä­vai­vo­jen ta­kia ja nyt hän opis­ke­lee avoi­mes­sa am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lus­sa ta­lo­tek­niik­kaa. Tar­koi­tus on pääs­tä opis­ke­le­maan alaa pää­sy­ko­kei­den kaut­ta. Ty­tär käy pe­rus­kou­lun vii­meis­tä luok­kaa ja haa­veis­sa on kak­sois­tut­kin­non suo­rit­ta­mi­nen.

Har­ras­tuk­sia mo­lem­mil­le

– Har­ras­tuk­sia olem­me löy­tä­neet, iloit­see Tui­ja.

Ant­ti met­säs­tää ja ka­las­taa ja nyt on help­po läh­teä ko­ti­pi­has­ta met­säl­le.

– Minä löy­sin uu­del­leen van­han har­ras­tuk­se­ni, kun aloi­tin Ki­teel­lä ju­don. Tun­sin Ki­teen Kip­po­nin ve­tä­jän Sini Hu­kan en­nes­tään ja Sini hou­kut­te­li mi­nut ta­kai­sin ta­ta­mil­le. On ol­lut ki­vaa! Mei­naan osal­lis­tua vyö­ko­kee­seen jou­lu­kuus­sa, jot­ta sai­sin 23 vuot­ta sit­ten suo­rit­ta­ma­ni si­ni­sen vyön rus­ke­ak­si. Myös rat­sas­ta­mas­sa käy­dään sil­loin täl­löin. Oman huus­hol­lin eläi­met vaa­ti­vat myös oman ai­kan­sa.

– Pää­sen tu­tus­tu­maan ju­do­seu­ra Kip­po­nin toi­min­taan pa­rem­min, kun pää­sin har­joit­te­li­jak­si Kip­po­niin. Pää­sen te­ke­mään käy­tän­nön asi­oi­ta bud­je­toin­nis­ta toi­min­nan suun­nit­te­luun seu­ras­sa, jo­ten tämä on mie­lei­nen har­joit­te­lu­paik­ka.

– Olem­me kaik­ki kol­me ko­tiu­tu­neet tosi hy­vin Ki­teel­le ja tämä on nyt mei­dän lo­pul­li­nen ko­tim­me.

Teks­ti: Suvi Spoof

Kuva: Tui­ja Heik­ki­nen

Lisää aiheesta

Kysely