JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pitkämatkalaisellekin kotiin viemisiksi soveltuvat hyvin Sirolan lammastilaa nykyisin pyörittävän Roosa Honkasen esittelemät lammassäilykkeet ja palvituotteet.

Pitkämatkalaisellekin kotiin viemisiksi soveltuvat hyvin Sirolan lammastilaa nykyisin pyörittävän Roosa Honkasen esittelemät lammassäilykkeet ja palvituotteet.

Jouko Väistö

18.11.2021 5.45
Uutiset

Sirolan tilan lammasjalosteissa vahva Tohmajärven leima

TOH­MA­JÄR­VI

Jou­ko Väis­tö

Mo­nel­la mat­kai­li­jal­la on eri­lai­sis­sa mat­ka­koh­teis­sa vie­rail­les­saan ta­pa­na teh­dä os­tok­sia ja hank­kia paik­ka­kun­nal­le lei­mal­li­sia tuot­tei­ta. Toh­ma­jär­vel­le lei­mal­li­sia mat­ka­muis­to­ja ovat jo vuo­si­kym­me­niä ol­leet tu­li­ti­kut. Niil­lä on on­nis­tu­nees­ti tuo­tu esiin Pot­si­pi­tä­jän ri­kas­ta kult­tuu­ri­pe­rin­töä.

Lam­mas­herk­ku­ja ko­tiin­vie­mi­sik­si

Ny­ky­ään Pot­si­pi­tä­jän ima­gon ra­ken­ta­mi­seen so­pi­vat eri­no­mai­ses­ti myös paik­ka­kun­nal­la tuo­te­tut elin­tar­vik­keet. Hy­väs­tä esi­mer­kis­tä käy­vät Si­ro­lan ti­lal­la kas­va­te­tuis­ta lam­pais­ta val­mis­te­tut li­ha­ja­los­teet. Pur­ki­tet­tu pih­vi­lam­mas­herk­ku tai lem­pe­äl­lä lep­pä­sa­vul­la sa­vu­sau­nas­sa val­mis­te­tut pal­vi­tuot­teet so­pi­vat pit­kä­mat­ka­lai­sel­le­kin hy­vin ko­tiin vie­mi­sik­si.

Näis­sä mo­lem­mis­sa tuot­teis­sa on vah­vas­ti Toh­ma­jär­ven lei­ma. Sen li­säk­si et­tä lam­paat on kas­va­tet­tu Si­ro­lan ti­lan lai­tu­mil­la, on ne myös ja­los­tet­tu sa­man per­heen voi­min vain muu­ta­man ki­lo­met­rin pääs­sä ole­vas­sa Raja-Kar­ja­lan Liha-Ho­vis­sa.

Raja-Karjalan Liha-Hovi on erikoistunut leikkuupalveluihin ja lihajalosteiden valmistukseen. Tässä Jari Sirolan käsiteltävänä on karitsanliha.

Raja-Karjalan Liha-Hovi on erikoistunut leikkuupalveluihin ja lihajalosteiden valmistukseen. Tässä Jari Sirolan käsiteltävänä on karitsanliha.

Jouko Väistö

Kah­den su­ku­pol­ven ja kah­den yri­tyk­sen yh­teis­työ­tä

Si­ro­lan lam­mas­ti­la on ny­ky­ään Roo­sa Hon­ka­sen ho­teis­sa. Hän jat­kaa van­hem­pien­sa Ou­ti ja Jari Si­ro­lan työ­tä lam­pai­den kas­vat­ta­ja­na ja ja­los­ta­ja­na sekä li­ha­ja­los­tei­den ja mui­den oheis­tuot­tei­den myy­jä­nä. Si­teet van­hem­piin ovat kui­ten­kin edel­leen vah­vat. Hän käyt­tää äi­tin­sä ja isän­sä omis­tuk­ses­sa ole­van Liha-Ho­vin pal­ve­lu­ja lä­hes päi­vit­täin.

Lam­pu­rei­na toi­mies­saan Ou­ti ja Jari Si­ro­la te­ki­vät pit­kään yh­teis­työ­tä Far­mi­sa­vu Ran­ta­sen kans­sa. Vuon­na 2014 ol­tiin kui­ten­kin uu­den ti­lan­teen edes­sä, kun niin ka­rit­san­leik­kuu kuin ja­los­tei­den val­mis­tus­kin päät­tyi Far­mi­sa­vun lo­pet­ta­es­sa toi­min­tan­sa.

Pa­rin vuo­den ajan Si­ro­lat jou­tui­vat ha­ke­maan tar­vit­se­man­sa pal­ve­lut eri puo­lil­ta maa­kun­taa, kun­nes vuon­na 2016 päät­ti­vät Heik­ki ja Ai­no Ran­ta­sen roh­kai­se­mi­na ko­keil­la sii­pi­ään myös liha-alan yrit­tä­ji­nä.

Makkaran valmistuksellakin on Liha-Hovin palveluvalikoimassa oma paikkansa. Outi Sirolalle makkaroiden pakkaaminen on tuttua puuhaa.

Makkaran valmistuksellakin on Liha-Hovin palveluvalikoimassa oma paikkansa. Outi Sirolalle makkaroiden pakkaaminen on tuttua puuhaa.

Jouko Väistö

Li­han­kä­sit­te­lyä mo­nen­lai­sil­le asi­ak­kail­le

Pel­käs­tään oman ti­lan ka­rit­san­li­ha­tuo­tan­non va­raan toi­min­taa ei ol­lut jär­ke­vää ra­ken­taa. Alus­ta pi­tä­en pal­ve­lu­ja alet­tiin myy­dä muil­le­kin li­han­tuot­ta­jil­le, ko­ti­teu­ras­ta­jil­le, riis­tan­tar­haa­jil­le ja myös met­säs­tä­jil­le, joil­le heil­lä­kin tie­det­tiin ole­van tar­vet­ta li­han­leik­kuus­ta ja riis­tan­li­han ja­los­ta­mi­ses­ta her­kul­li­sik­si tuot­teik­si.

Liha-Hovi ei os­ta li­haa, ei­kä sitä myös­kään myy, vaan tar­jo­aa ai­no­as­taan li­han­kä­sit­te­lyyn ja -ja­los­tuk­seen liit­ty­viä pal­ve­lua. Omin­ta alaa on lam­paan ja ka­rit­san leik­kuu, mut­ta mui­den­kin eläin­ten ku­ten sian, nau­dan, hir­ven, peu­ran tai vil­li­si­an pie­ni­mi­nen su­juu am­mat­ti­tai­dol­la.

Leik­kuu­pal­ve­lui­den ohel­la Liha-Hovi val­mis­taa pal­vi­tuot­tei­ta ai­dos­sa, lep­pä­puul­la läm­mi­tet­tä­väs­sä sau­nas­sa ja nii­den li­säk­si pal­ve­lu­va­li­koi­maan kuu­luu myös mak­ka­roi­den, täys­säi­lyk­kei­den ja jau­he­li­han val­mis­tus.

Tar­kas­tet­tu ja tar­kas­ta­ma­ton liha kä­si­tel­lään erik­seen

Ku­ten pal­ve­lu­tar­jon­nas­ta saat­taa pää­tel­lä, Liha-Hovi kä­sit­te­lee sekä tar­kas­tet­tua et­tä tar­kas­ta­ma­ton­ta li­haa. Tiu­kan lain­sää­dän­nön ta­kia tar­kas­tet­tua ja tar­kas­ta­ma­ton­ta li­haa ei kui­ten­kaan kä­si­tel­lä sa­maan ai­kaan. Nyt­kin tar­kas­ta­mat­to­man li­han leik­kuu­pal­ve­lu­ja tar­vit­se­vat jou­tu­vat odot­ta­maan vuo­ro­aan jou­lun yli. Seu­raa­van ker­ran hei­tä pal­vel­laan tam­mi­kuun 10. päi­väs­tä läh­tien nel­jän vii­kon ajan.

Lisää aiheesta

Kysely