JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Auli Kauppisen johtama VisitKarelia luottaa matkailun markkinoinnissa luonnonläheiseen Lakeland-brändiin.

Auli Kauppisen johtama VisitKarelia luottaa matkailun markkinoinnissa luonnonläheiseen Lakeland-brändiin.

Jouko Väistö

18.11.2021 5.05
Uutiset

VisitKarelia virittelee verkkoja kansainvälisille matkai­lu­mark­ki­noille

KI­TEE

Jou­ko Väis­tö

Poh­jois-Kar­ja­lan kun­tien omis­ta­mal­la Vi­sit­Ka­re­li­al­la on kun­ni­an­hi­moi­set ta­voit­teet. Vuo­teen 2030 ulot­tu­van kas­vust­ra­te­gi­an mu­kaan Vi­sit­Ka­re­li­an iso­na vi­si­o­na on ol­la mil­joo­nan yö­py­mis­vuo­ro­kau­den kes­tä­väs­ti ke­hit­ty­vä ja di­gi­taa­li­ses­ti saa­vu­tet­ta­vis­sa ole­va La­ke­land-mat­ka­koh­de Suo­mes­sa.

Konk­reet­ti­se­na ta­voit­tee­na on ke­hit­tää Vi­sit­Ka­re­lia mat­kai­lua te­hok­kaas­ti pal­ve­le­vak­si me­di­ak­si luo­mal­la vies­tin­tään ja mark­ki­noin­tiin sel­ke­ät kär­ki­vies­tit ja ta­ri­na sekä on­nis­tua ka­na­voi­maan alu­eel­le myyn­tiä niin, et­tä sekä toi­mi­a­lan lii­ke­vaih­to et­tä yö­py­mis­vuo­ro­kau­sien mää­rä saa­daan tup­lat­tua stra­te­gi­a­kau­den ai­ka­na. Lii­ke­vaih­don ha­lu­taan kak­sin­ker­tais­tu­van jo ku­lu­van vuo­si­kym­me­nen puo­li­vä­liin men­nes­sä.

Kes­ki-Kar­ja­las­sa on pal­jon mat­kai­lu­po­ten­ti­aa­lia

Mil­lais­ta kär­ki­vies­tiä ja ta­ri­naa sit­ten Kes­ki-Kar­ja­lan seu­dul­ta ha­lu­taan maa­il­mal­le lä­het­tää? Vi­sit­Ka­re­li­an toi­mi­tus­joh­ta­ja­na vii­me ke­sä­kuus­sa aloit­ta­neel­la Au­li Kaup­pi­sel­la on asi­as­ta sel­keä nä­ke­mys.

– Näen Kes­ki-Kar­ja­las­sa pal­jon po­ten­ti­aa­lia. Alu­eel­ta löy­tyy run­saas­ti luon­non­lä­hei­seen La­ke­land-brän­diin hy­vin so­vel­tu­via mat­kai­lu­koh­tei­ta. Tar­jol­la on lois­ta­vat puit­teet luon­nos­sa liik­ku­mi­seen ja mo­niin luon­non­lä­hei­siin har­ras­tuk­siin.

– On ka­re­li­an­pol­kua maas­to­pyö­räi­li­jöil­le, on kir­kas­ve­tis­tä Val­ki­a­jär­veä su­kel­luk­sen har­ras­ta­jil­le, on Jä­nis­jo­kea me­lo­jil­le, on kelk­ka­baa­naa kelk­kai­li­joil­le, on hiih­to­la­tua suk­si­joil­le ja on Ke­sä­lah­den So­vin­to­laa, muu­ta­man esi­mer­kin mai­ni­tak­se­ni.

– En­tä­pä avan­tou­in­ti ja sau­no­mi­nen ja sau­na­kult­tuu­ri laa­jem­min­kin. Hyi­ses­sä ve­des­sä pu­lah­ta­mi­nen ja sau­nan lau­teil­le pää­sy voi­si­vat ol­la iki­muis­toi­sia ko­ke­muk­sia mo­nel­le ra­jo­jem­me ul­ko­puo­lel­ta tu­le­val­le. Kat­taus oli­si täy­del­li­nen, kun uin­ti- ja sau­na­reis­sun pääl­le oli­si vie­lä tar­jol­la pe­rin­teis­tä kar­ja­lais­ta riis­ta­ruo­kaa. Voi­sin it­se­kin ihas­tua, hän nau­rah­taa.

Ai­van oman lu­kun­sa mark­ki­noin­ti­vi­si­os­sa muo­dos­taa Night­wish ja sen ym­pä­ril­le ra­ken­ne­tut toi­min­not Night­wish -kes­kuk­si­neen. Tie­to bän­din ta­ri­naan kes­kit­ty­vän, kan­sain­vä­li­ses­ti­kin ai­nut­laa­tui­sen näyt­te­ly­ko­ko­nai­suu­den ole­mas­sa­o­los­ta saa jo­kai­sen Night­wish-fa­nin ais­tit val­pas­tu­maan ja suu­rel­la to­den­nä­köi­syy­del­lä myös käy­mään Ki­teel­lä.

Kieh­to­van mark­ki­noin­ti­ta­ri­nan voi­si ra­ken­taa myös pe­sä­pal­lon ja sen his­to­ri­an va­raan. La­jil­la on pit­kät pe­rin­teet, mut­ta mo­ni­ko­han mah­taa tie­tää, mitä Tah­ko Pih­ka­lal­la oli la­jia ke­hit­tä­es­sään mie­les­sään. Tai­si­vat ol­la so­tai­sat aja­tuk­set, kun sään­nöis­sä­kin pu­hu­taan pa­lois­ta ja haa­vois­ta.

Se voi­si ol­la väy­lä, jota kaut­ta voi­si kur­ka­ta Suo­men kun­ni­ak­kaa­seen so­ta­his­to­ri­aan ja pääs­tä laa­jem­min­kin suo­ma­lai­sen sie­lun­mai­se­man ja si­suk­kuu­den al­ku­läh­teil­le.

Mi­kään ei es­tä ke­hit­te­le­mis­tä myös­kään uu­sia ta­po­ja nos­taa seu­tu­kun­taa maa­il­man­kar­tal­le. Mil­tä kuu­los­tai­si aja­tus esi­mer­kik­si pot­ku­kelk­ka­sa­fa­rin jär­jes­tä­mi­ses­tä? Se­kin saat­tai­si he­rät­tää me­di­an mie­len­kiin­non seu­tu­kun­taa koh­taan.

Oli mi­ten oli, jo pie­ni otos pal­jas­taa, et­tä hy­viä kär­ki­vies­tin ja ta­ri­nan ai­hei­ta Kes­ki-Kar­ja­las­ta löy­tyy. Nii­tä on vaan nos­tet­ta­va en­nak­ko­luu­lot­to­mas­ti esiin ja näy­tet­tä­vä, et­tä Kes­ki-Kar­ja­la­kin ha­lu­aa ot­taa oman osan­sa ta­voit­teek­si ase­te­tun lii­ke­vaih­don ja yö­py­mis­vuo­ro­kau­sien mää­rän kas­vus­ta.

Mark­ki­noin­tiyh­teis­työn ra­ken­ta­ja

Vi­sit­Ka­re­lia on ny­ky­ään puh­das mark­ki­noin­tiyh­tiö, jon­ka teh­tä­vä­nä on yri­tys­ten rin­nal­la ol­la te­ke­mäs­sä toi­men­pi­tei­tä, joi­ta mat­kai­lu­a­lal­la uu­sien asi­ak­kai­den hou­kut­te­le­mi­sek­si ja en­tis­ten säi­lyt­tä­mi­sek­si tar­vi­taan.

Mat­kai­lu­koh­tei­den mark­ki­noin­nis­sa Vi­sit­Ka­re­lia te­kee tii­vis­tä yh­teis­työ­tä itä­suo­ma­lais­ten ja jon­kin ver­ran myös län­ti­ses­sä Suo­mes­sa toi­mi­vien mat­kai­lu­yh­ti­öi­den kans­sa La­ke­land-brän­din al­la. Yh­teis­työ­tä py­ri­tään li­sää­mään myös Vi­sit Fin­lan­din kans­sa. Ta­voit­tee­na on saa­da toi­min­nal­le ny­kyis­tä enem­män kan­sain­vä­lis­tä nä­ky­vyyt­tä.

Lisää aiheesta

Kysely