JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Juhannuksen seutuun kesällä 2020 Keski-Karjalassa oli yli 40 000 kesän viettäjää, vaikkei suuria yleisötilaisuuksia kahteen kesään ole järjestetty. Kuvituskuva: Kari Sarkkinen.

Juhannuksen seutuun kesällä 2020 Keski-Karjalassa oli yli 40 000 kesän viettäjää, vaikkei suuria yleisötilaisuuksia kahteen kesään ole järjestetty. Kuvituskuva: Kari Sarkkinen.

Kari Sarkkinen

18.11.2021 10.55
Uutiset

Väkeä virallisia lukuja enemmän

KES­KI-KAR­JA­LA

Päi­vi Lie­vo­nen

Kes­ki-Kar­ja­lan vä­ki­mää­rä on jat­ku­vas­ti enem­män kuin mitä vi­ral­li­nen asu­kas­lu­ku ker­too. Kun­nis­sa on par­haim­pi­na ai­koi­na vä­keä jopa ne­lin­ker­tai­ses­ti va­ki­tuis­ten asuk­kai­den mää­rään ver­rat­tu­na.

Ih­mis­mää­rä mo­nin­ker­tais­tuu ke­säl­lä mök­ki­läis­ten kan­soit­ta­es­sa va­paa-ajan asun­ton­sa. Kak­si vii­mei­sin­tä ke­sää ovat li­sän­neet Kes­ki-Kar­ja­las­sa viih­ty­vien mää­rää hy­vin run­saas­ti.

– Kes­ki-Kar­ja­las­sa on kes­ki­mää­rin ak­ti­vi­teet­te­ja mi­tat­tu 23 759 päi­väs­sä, mikä tar­koit­taa et­tä mää­rä on 1,4-1,6-ker­tai­nen pa­rin vuo­den ta­kai­seen vä­ki­lu­ku­tie­toon ver­rat­tu­na. Ke­sä­kuu­kau­si­na vä­ki­mää­rä on 2,5-ker­tai­nen, Ke­tin Suvi Spoof ku­vai­lee.

Toh­ma­jär­vi ero­aa pro­fii­lil­taan Ki­tees­tä ja Rääk­ky­läs­tä, jois­sa mo­lem­mis­sa on pal­jon ke­sä­mök­ke­jä. Raja-ase­man sul­keu­dut­tua ko­ro­nan vuok­si Toh­ma­jär­vel­lä läs­nä ole­vien mää­rä pu­to­si ra­jus­ti ei­kä kun­taan tul­lut vä­keä sa­mal­la ta­val­la kuin mui­hin seu­tu­kun­nan kolk­kiin.

Ki­teel­lä ja Rääk­ky­läs­sä ih­mi­siä on jat­ku­vas­ti enem­män kuin vä­ki­lu­vun mu­kaan pi­täi­si ol­la.

– Kes­ki-Kar­ja­las­sa on ti­las­to­kes­kuk­sen mu­kaan noin 5 000 mök­kiä, joi­den omis­ta­jis­ta 3 400 asuu va­ki­tui­ses­ti seu­dun ul­ko­puo­lel­la. Li­säk­si seu­dul­la liik­kuu lo­mai­li­joi­ta ja vie­rai­li­joi­ta, jo­ten kun­tien elin­voi­mai­suut­ta ei pidä tui­jot­taa ai­no­as­taan asu­kas­lu­vun nä­kö­kul­mas­ta, Spoof ha­vain­nol­lis­taa.

Rääk­ky­läs­sä ju­han­nuk­se­na mo­nin­ker­tai­ses­ti vä­keä

Mök­ki­kun­ta­na tun­ne­tus­sa Rääk­ky­läs­sä muu­tos­lu­vut ovat hur­jim­mat, sil­lä en­sim­mäi­se­nä ko­ro­na­ke­sä­nä pi­tä­jän läs­nä­o­li­joi­den mää­rä oli yli ne­lin­ker­tai­nen vuo­den 2019 lu­ke­miin ver­rat­tu­na. Ke­sän 2020 ju­han­nuk­se­na Rääk­ky­läs­sä oli pe­rä­ti 8 827 juh­li­jaa, mikä tar­koit­taa 4,3-ker­tais­ta mää­rää vä­ki­lu­kuun ver­rat­tu­na. Myös vii­me ke­sän ju­han­nus an­taa sa­man­lai­set tie­dot. Elo­kui­nen Kuk­ka­kuh­haus nä­kyy myös sel­vä­nä piik­ki­nä Rääk­ky­län lu­ke­mis­sa. Eni­ten li­sä­vä­keä, 45 pro­sen­tin kas­vun ver­ran, pai­not­tuu Ora­vi­sa­lon ja Var­pa­sa­lon alu­eil­le.

Ki­teel­lä När­säk­kä­läs­sä pal­jon va­paa-ajan asuk­kai­ta

Ki­teel­lä ke­säl­lä 2020 oli 44 pro­sent­tia enem­pi po­ruk­kaa kuin vuot­ta ai­em­min.

– Vii­me ke­sän ja vuo­den 2019 vä­lil­lä ei ihan niin suur­ta eroa ol­lut, Spoof ver­tai­lee.

Li­sä­vä­en kes­kit­ty­mä on När­säk­kä­läs­sä, jos­sa vä­ki­mää­rä ke­säl­lä 2020 li­sään­tyi 90 pro­sen­til­la edel­li­seen su­veen ver­rat­tu­na. Myös Pu­ru­jär­vi-Ra­ja­vaa­ran alue ja Haa­ra­jär­vi saa­vat run­saas­ti li­sää ke­säs­tä naut­ti­joi­ta.

Ju­na­mat­kus­ta­jat ei­vät mu­ka­na lu­ke­mis­sa

Lu­vut pe­rus­tu­vat Kes­ki-Kar­ja­lan ke­hi­ty­syh­tiö Ke­tin Te­li­al­ta hank­ki­maan liik­ku­mi­sen ti­lan­ne­pal­ve­luu­un, jos­sa ver­tai­lu­koh­ta­na ovat vuo­det 2019, 2020 ja 2021. Pal­ve­lu re­kis­te­röi muun mu­as­sa 20 mi­nuut­tia paik­ka­kun­nal­la aloil­laan ole­van liit­ty­män, ja sii­tä voi seu­ra­ta myös esi­mer­kik­si min­ne aa­mul­la tie­tys­sä pai­kas­sa ol­lut liit­ty­mä siir­tyy päi­vän mit­taan. Ju­na­lii­ken­teen mat­kus­ta­jat ja val­ta­tie­tä pit­kin ohi hu­ris­ta­vat ei­vät ole mu­ka­na ti­las­tois­sa - pait­si he, jot­ka ovat py­säh­ty­neet esi­mer­kik­si huol­to­a­se­mal­le ruo­kai­le­maan yli 20 mi­nuu­tin ajak­si. Yk­sit­täi­sen hen­ki­lön liik­kei­tä ei ti­las­tois­ta pys­ty yk­si­löi­mään.

Lisää aiheesta

Kysely