JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sapilasmäki Rasivaarassa  on yksi hyvistä Keski-Karjalan kuvauspaikoista, kun tavoitellaan talvisen auringonlaskun tunnelmaa. Kuva: Heidi Multanen.

Sapilasmäki Rasivaarassa on yksi hyvistä Keski-Karjalan kuvauspaikoista, kun tavoitellaan talvisen auringonlaskun tunnelmaa. Kuva: Heidi Multanen.

Heidi Multanen

18.11.2021 9.15
Uutiset

Talvisia kuvauspaikkoja Keski-Karjalassa

KES­KI-KAR­JA­LA

Päi­vi Lie­vo­nen

So­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa Kes­ki-Kar­ja­lan tal­vi­mai­se­mia voi ihas­tel­la eri kun­nis­ta ja pal­ve­luis­ta niin pai­kal­lis­ten kuin tu­ris­tien­kin ikuis­ta­ma­na. Fa­ce­boo­kin pus­ka­ra­di­ois­sa ku­via vi­lah­te­lee eri­tyi­ses­ti loma-ai­kaan ja Ins­tag­ra­mis­sa paik­ka­kun­ta­koh­tai­sia häs­tä­ge­jä käyt­tä­mäl­lä nä­kee kun­kin pi­tä­jän tun­nel­mia.

Esi­mer­kik­si #sy­dän­kar­ja­la - teks­tin ha­kuun syöt­tä­mäl­lä il­maan­tuu eri puo­li­ta Kes­ki-Kar­ja­laa ikuis­tet­tu­ja het­kiä. Jär­vi­mai­se­mat nou­se­vat esil­le mo­nes­sa otok­ses­sa, mut­ta myös luon­non mo­ni­muo­toi­suus nä­kyy ku­viin ikuis­tet­tu­na. Mitä pa­rem­mak­si hiih­to­ke­lit käy­vät, sitä use­am­min ku­va­syöt­tees­sä nä­kyy myös mai­se­mia pi­tä­jien la­tu­jen var­rel­ta - unoh­ta­mat­ta myös­kään jär­ven­sel­kien hoh­ta­via han­kia.

Vaa­ra­mai­se­mia ja jär­ven­sel­kiä

Ki­teel­lä Riut­ta­vuo­ri Juu­ri­kas­sa tar­joi­lee hui­kei­ta nä­ky­miä myös tal­vi­sia va­lo­ku­via ha­la­ja­val­le - koh­tees­sa saa tal­len­net­tua niin nuo­ti­o­kah­vit kuin hy­väl­lä tuu­ril­la myös tyk­ky­lu­mi­set puut vaa­ra­mai­se­mis­sa. En­dor­fii­nin­met­säs­tä­jä - blo­gis­sa on lu­e­tel­tu Ki­teen sy­käh­dyt­tä­vim­piä koh­tei­ta ka­me­ran kans­sa kul­ke­vil­le. Riut­ta­vuo­ri löy­tyy sii­tä­kin lis­tauk­ses­ta, ja vä­hä­lu­mi­sil­le tal­vel­le si­vus­tol­ta löy­tyy mie­len­kiin­toi­nen ku­vaus­paik­ka ka­pe­as­ta har­jus­taan tun­ne­tus­ta Pa­ja­rin­nie­mes­tä Py­hä­jär­ven ran­nal­ta.

Pu­ru­ve­si nou­see usein esil­le, kun Ke­sä­lah­den mai­se­ma­ku­via kat­se­lee. Pi­tä­jän mai­se­mia Ins­tag­ra­mis­sa ikuis­taa esi­mer­kik­si ni­mi­merk­ki loi­mu­a­va_tai­vas. Ke­sä­lah­ti näyt­täy­tyy ku­va­vir­ras­sa paik­ka­na, jos­sa tal­viur­hei­lu­la­je­ja har­ras­te­taan idyl­li­sis­sä mai­se­mis­sa.

Ki­teel­lä on mah­dol­lis­ta na­pa­ta myös niin sa­not­tu­ja pos­ti­kort­ti­ku­via mai­se­ma­pen­keil­lä; pai­kan ni­men ker­to­via eril­li­siä ke­hyk­siä ku­vien ot­toa var­ten löy­tyy muun mu­as­sa Pu­hok­sen Myl­ly­nie­men vie­ras­ve­ne­sa­ta­mas­ta ja ma­ka­sii­nien lä­hei­syy­des­tä ran­nas­sa.

Saa­rio suo­sit­tu ku­vaus­paik­ka Toh­ma­jär­vel­lä

Toh­ma­jär­vel­lä ins­tag­ram­ma­tuin paik­ka eli koh­de, jos­ta on eni­ten ku­via otet­tu Ins­tag­ram-pal­ve­luun on Saa­ri­on vaa­ra­mai­se­mat. Su­laa vet­tä lu­men kes­kel­tä ta­voit­te­le­va voi on­nis­tua Vää­rä­kos­ken voi­ma­lai­tok­sen tun­tu­mas­sa. Ins­tag­ra­min käyt­tä­jä ju­ha­nin_mai­se­ma­ku­vat-ti­lil­tä löy­tyy tal­vi­sia otok­sia muun mu­as­sa Ki­teel­tä il­mas­ta näh­ty­nä ja re­von­tu­li­ku­via Saa­ri­os­ta.

Rääk­ky­läs­tä tal­vi­si­a­kin mai­se­mia ikuis­taa ah­ke­ras­ti Hei­di Mul­ta­nen, jon­ka otok­sia löy­tyy Ins­tag­ra­mis­ta he­mul75-käyt­tä­jä­ni­men ta­kaa. Mul­ta­sen suo­sik­ki­ku­vaus­paik­ko­ja ovat muun mu­as­sa Sa­pi­las­mä­ki Ra­si­vaa­ras­sa ja Vuo­nie­mi Nie­mi­ses­sä, joka on mo­nen muun­kin so­me­ku­vaa­jan suo­sik­ki. Vuo­nie­mi on yk­si Rääk­ky­län ins­tag­ram­ma­tuim­mis­ta pai­kois­ta. Myös Ar­vin­sal­men los­si­väy­lä ran­toi­neen tar­jo­aa eri­lai­sia nä­kö­kul­mia tal­vi­ku­vauk­seen.

Lisää aiheesta

Kysely