JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Myyjä Johanna Kupianen tietää kalapihvien olevan erityisesti lasten suosiossa.

Myyjä Johanna Kupianen tietää kalapihvien olevan erityisesti lasten suosiossa.

Päivi Lievonen

18.11.2021 7.10
Uutiset

Kalajalosteiden kysyntä kasvussa

KE­SÄ­LAH­TI

Päi­vi Lie­vo­nen

Pu­ru­ve­den sa­vu­ka­la tun­ne­taan ni­men­sä mu­kai­sis­ta sa­vus­tus­tuot­teis­taan, mut­ta va­li­koi­mas­sa on myös ar­kis­ta ruo­an­lait­toa jou­dut­ta­via ka­la­ja­los­tei­ta. Ku­lu­van syk­syn ai­ka­na lan­see­rat­tu­ja uu­tuus­tuot­tei­ta ovat eri­tyi­ses­ti lap­si­per­hei­tä aja­tel­len suun­ni­tel­lut ka­lan­muo­toi­set ja lem­pe­än­ma­kui­set jär­vi­ka­la­pih­vit.

– Ko­e­mais­ta­tuk­sis­sa on huo­mat­tu, et­tä haus­ka muo­to toi­mii. Pih­vis­tä teh­tiin suh­teel­li­sen pie­ni, et­tä se on so­pi­van­ko­koi­nen lap­sel­le syö­tä­väk­si, Mik­ko Jo­ki­nen Pu­ru­ve­den sa­vu­ka­lal­ta ku­vai­lee va­li­koi­maa.

Uu­sia tuot­tei­ta on tu­los­sa myös jou­lu­mark­ki­noil­le, jah­ka eti­ke­tit tu­le­vat pai­nos­ta.

– Tuo­te­ke­hi­tys­tä teh­dään koko ajan muu­toin­kin, nyt myyn­tiin on tu­los­sa tu­li­nen hau­ki­säi­ly­ke. Li­säk­si ko­e­myyn­nis­sä on nyt pa­kas­tee­na eri­lai­sia mu­rek­kei­ta, Jo­ki­nen jat­kaa.

Kalan malliseksi muotoillut pihvit ovat yksi syksyn uutuustuotteista.

Kalan malliseksi muotoillut pihvit ovat yksi syksyn uutuustuotteista.

Päivi Lievonen

Uu­tuus­tuo­te lem­mi­keil­le

Myös lem­mi­keil­le teh­dään pie­nis­sä eris­sä ka­la­säi­ly­ket­tä, jon­ka nimi Pum­ban herk­ku viit­taa per­heen omaan lem­mik­kiin. Tuo­te­tes­taa­ja­na toi­mi­neen ir­lan­nin­su­si­koi­ran kuva ko­mei­lee pur­kin kyl­jes­sä.

– Lem­mik­kien­kin ha­lu­taan syö­vän nap­pu­loi­den li­säk­si ter­veel­li­ses­ti, ja tuo­tet­ta me­ni­si enem­män kuin eh­dim­me val­mis­taa. Ky­syn­tä oli meil­le kyl­lä yl­lä­tys. Täl­lä het­kel­lä Pum­ban herk­kua on myy­ty pie­niä eriä teh­taan­myy­mä­län li­säk­si vain ta­pah­tu­mis­sa ja koi­ra­har­ras­ta­jien verk­ko­kau­pas­sa, pian tuo­tan­to riit­tää myös laa­jem­paan myyn­tiin.

Kis­soil­le ja koi­ril­le so­pi­va Pum­ban herk­ku on yk­si kei­no suit­sia hä­vik­kiä.

– Hä­vik­ki ha­lu­taan mi­ni­moi­da, jo­ten säi­lyk­keen si­säl­tö vaih­te­lee tar­jon­nan mu­kaan. Säi­ly­ke on sa­tap­ro­sent­tis­ta ka­laa; täl­lä het­kel­lä myyn­nis­sä ole­vas­ta erän seos 90 pro­sent­tia on muik­kua ja 10 pro­sent­tia lah­naa. Raa­ka-ai­ne on fi­le­oin­nis­ta yli­jää­vää ka­laa ja asi­a­kas­myyn­tiin lii­an pien­tä muik­kua, Jo­ki­nen ku­vai­lee si­säl­töä.

Ti­laus­myyn­tiä Van­taal­le

Pu­ru­ve­den sa­vu­ka­la myy teh­taan­myy­mä­lä­hin­noin jou­lun ai­kaan myös yh­den erän ka­la­kas­se­ja en­nak­ko­ti­laa­jil­le Van­taal­le. Tänä vuon­na Hel­sin­gin ka­la­sa­ta­mas­sa ei kas­se­ja ja­e­ta, sil­lä vii­me vuon­na en­sim­mäis­tä ker­taa jär­jes­te­tyn, pää­kau­pun­kiin suun­na­tun ja­ke­lu­mat­kan me­nek­ki oli val­ta­va.

– Vii­me vuo­den ko­kei­lu osoit­tau­tui hi­tik­si, mut­ta nyt em­me ha­lun­neet re­ve­tä kah­teen paik­kaan, jo­ten ja­ke­lu­paik­ko­ja on ete­läs­sä nyt vain yk­si. Li­säk­si on tul­lut jon­kin ver­ran yri­tyk­sil­tä ti­lauk­sia, kun he an­ta­vat ka­la­kas­se­ja työn­te­ki­jöil­leen jou­lu­lah­joik­si. Ky­syn­tää tun­tuu ole­van tä­nä­kin vuon­na, ja ta­voit­tee­na on saa­da joi­ta­kin sa­to­ja ka­la­kas­se­ja Van­taan ja­ke­luun.

Ka­lat kuu­lu­vat jou­lu­pöy­dän herk­kui­hin, ja se­son­ki pai­not­tuu jou­lun lä­hei­syy­teen. Va­li­koi­mas­ta ky­sy­tään eri­tyi­ses­ti kah­ta tuo­tet­ta, mut­ta myös eri­koi­sem­pia ma­ku­miel­ty­myk­siä on.

– Kyl­mä­sa­vu­lo­hi sii­vu­na ja läm­min­sa­vu­lo­hi fi­lee­nä ovat ky­sy­tyim­piä. Her­kut­te­li­jat os­ta­vat jou­luk­si myös mä­tiä. Jo vii­me jou­lu­na huo­mat­tiin, et­tä myös kas­tik­keet ja ma­jo­nee­sit ovat tul­leet suo­si­tuik­si ka­lo­jen kans­sa, Jo­ki­nen lin­jaa.

Uu­tis­ta muo­kat­tu 18.11. 17.20. Kor­jat­tu ku­va­tekstiin Jo­an­na Jo­han­nak­si.

Lisää aiheesta

Kysely