JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
18.11.2021 7.30
Kulttuuri

Tarja Turusen kirja avaa maailmankuulun laulajan elämää lavalta ja lavan takaa

Mer­vi Ve­nä­läi­nen

Ki­tee­läis­läh­töi­nen, Night­wish-yh­ty­ees­tä kuu­lui­suu­teen nous­sut lau­la­ja Tar­ja Tu­ru­nen ker­too kir­jas­saan Lau­lun vir­ta ve­res­sä­ni mat­kas­taan Ki­teen Pu­hok­ses­ta maa­il­man suu­rim­mil­le est­ra­deil­le.

200-si­vui­nen, vi­su­aa­li­ses­ti ri­kas ja ta­ri­nal­li­nen kir­ja avaa si­vuil­laan lau­la­jan ko­ke­muk­sia la­voil­la ja la­vo­jen ta­ka­na, ää­ni­tys­s­tu­di­ois­sa ja ko­din rau­has­sa per­heen pa­ris­sa.

Kirja avaa kiteeläislähtöisen laulajan elämää kiertueilla, studioissa ja kotioloissa. Kuva: Bazar kustantamo.

Kirja avaa kiteeläislähtöisen laulajan elämää kiertueilla, studioissa ja kotioloissa. Kuva: Bazar kustantamo.

Kir­ja on kir­joit­ta­jan­sa, Tar­ja Tu­ru­sen, nä­köi­nen. Kir­ja on hen­ki­lö­koh­tai­nen, ja sen vä­ri­käs, run­sas ku­vi­tus aut­taa up­pou­tu­maan sa­noil­la ku­vat­tuun maa­il­maan.

– Vi­su­aa­li­suus on tär­ke­ää tai­tees­sa­ni, ja se on ol­lut tär­ke­ää myös kir­jas­sa. Ku­vaan sii­nä ri­pauk­sia uras­ta­ni ja elä­mäs­tä­ni, ko­to­aan Mar­bel­las­ta ta­voi­tet­tu Tu­ru­nen ker­too.

Kir­jas­saan Tar­ja Tu­ru­nen ku­vaa avoi­mes­ti myös vuon­na 2018 ko­ke­maan­sa ai­voin­fark­tia.

– Am­men­nan työ­ni elä­mäs­tä­ni ja ko­ke­muk­sis­ta­ni, hy­vis­tä ja ikä­vis­tä. Jos en us­kal­tai­si ava­ta elä­mää­ni, en voi­si teh­dä työ­tä­ni­kään.

– Olen täy­sin kun­nos­sa nyt, in­fark­ti ei ai­heut­ta­nut py­sy­vää va­hin­koa. Sai­ras­tu­mi­nen oli pe­lot­ta­vaa, mut­ta olen käy­nyt asi­aa läpi men­to­ri­ni kans­sa, en­kä pel­kää enää.

Ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta työ­tä on riit­tä­nyt

Lau­lun vir­ta ve­res­sä­ni syn­tyi ko­ro­na­sul­ku­jen ai­ka­na, kun esiin­ty­mis­la­vat ja est­ra­dit oli­vat kiin­ni. Elä­mä­ker­taa oli ky­sel­ty Tu­ru­sel­ta jo kau­an ai­kaa eri ta­hoil­ta, mut­ta hän ei ko­ke­nut omak­seen aja­tus­ta pe­rin­tei­ses­tä elä­mä­ker­ta­kir­jas­ta.

– Kun mi­nul­le hei­tet­tiin idea va­lo­ku­va­kir­jas­ta, sain aja­tuk­sen, et­tä ku­va­kir­jaan tu­li­si myös teks­tiä. Va­lo­ku­via on val­ta­vas­ti, sil­lä ra­kas­tan ku­vaa­mis­ta, ja kir­joit­ta­mi­sen puo­les­taan koen te­ra­peut­ti­se­na, Tu­ru­nen ku­vai­lee.

Maa­il­man py­säyt­tä­nees­tä pan­de­mi­as­ta huo­li­mat­ta Tar­ja Tu­ru­sen ja ma­na­ge­ri­puo­li­so Mar­ce­lo Ca­bu­lin työ­tah­ti on ol­lut kii­reis­tä. Stu­di­o­töi­den li­säk­si ko­ro­nan ta­kia pe­rut­tu­ja kon­sert­te­ja on siir­ret­ty eteen päin, ja elä­mää suun­ni­tel­laan vuo­sien pää­hän. Pai­kal­leen jä­mäh­tä­mi­nen ole vaih­to­eh­to.

– Olem­me teh­neet pit­kiä päi­viä töi­tä, mut­ta toi­saal­ta pan­de­mi­an ai­ka­na mi­nul­la on ol­lut myös rau­ha kes­kit­tyä ole­maan äi­ti ja puu­hail­la rau­has­sa yh­des­sä Na­o­mi-tyt­tä­rem­me kans­sa. Nau­tim­me yh­des­sä olos­ta per­heen kes­ken.

– Olen myös saa­nut teh­tyä vuo­sien ai­ka­na ke­rään­ty­nei­tä räs­ti­töi­tä, lau­la­ja nau­rah­taa.

Raja-ai­to­jen kaa­ta­ja

Kir­jas­saan Tu­ru­nen ker­too ko­ke­neen­sa uran­sa ai­ka­na pai­net­ta va­li­ta klas­si­sen mu­sii­kin ja me­tal­li­mu­sii­kin vä­lil­lä. Vii­den­tois­ta vuo­den soo­lou­ran jäl­keen 44-vuo­ti­as Tu­ru­nen to­te­aa hy­myil­len löy­tä­neen­sä täy­del­li­sen har­mo­ni­an omas­sa te­ke­mi­ses­sään.

– Nau­tin sii­tä, et­tä voin hy­pä­tä la­jis­ta toi­seen ja kaa­taa raja-ai­to­ja. Sop­raa­non ää­ni kyp­syy iän myö­tä, se soi pa­rem­min. Toki mi­nun on pi­det­tä­vä it­ses­tä­ni ja ää­nes­tä­ni hy­vää huol­ta. Si­säi­nen hy­vin­voin­ti nä­kyy myös ulos päin ja kuu­luu ää­nes­sä.

Am­ma­til­li­sis­ta haa­veis­ta ky­syt­tä­es­sä Tar­ja Tu­ru­nen her­kis­tyy.

– Ra­kas­tan työ­tä­ni ja ha­lu­an ke­hit­tyä tai­tei­li­ja­na koko ajan. Olen kii­tol­li­nen kai­kes­ta tä­hän saak­ka ko­ke­mas­ta­ni, ja haa­vei­ta on pal­jon. Mi­nul­la on kova ikä­vä tien pääl­le ja esiin­ty­mään, ikä­vöin bän­di­ä­ni ja kier­tu­e­hen­ki­lö­kun­taa. Tu­le­vai­suu­des­sa ha­lu­an myös kes­kit­tyä sä­vel­tä­mi­seen.

– Mi­nul­la on pal­jon nuo­ria nais­fa­ne­ja, joi­ta ha­lu­an roh­kais­ta to­teut­ta­maan unel­mi­aan. Koen te­ke­vä­ni sie­lun työ­tä, kun saan kos­ket­taa mu­siik­ki­ni kaut­ta niin mo­nia ih­mi­siä. Mu­siik­ki on ih­meel­lis­tä, huo­no­kin päi­vä pa­ra­nee lau­la­mal­la.

Tarja Turuselta on ilmestynyt visuaalinen elämäkertakirja Laulun virta veressäni.

Tarja Turuselta on ilmestynyt visuaalinen elämäkertakirja Laulun virta veressäni.

Tim Tronckoe

Jou­lun al­le suun­ni­tel­tu kon­sert­ti­kier­tue ty­pis­tyi ko­ro­nan ta­kia. Tse­keis­sä pi­det­tä­vien nel­jän kon­ser­tin li­säk­si to­teu­tu­mas­sa on yk­si kon­sert­ti Suo­mes­sa, Jär­ven­pääs­sä.

Suo­mi ja Kes­ki-Kar­ja­la py­sy­vät Tar­ja Tu­ru­sen sy­dä­mes­sä, vaik­ka tie vie ym­pä­ri maa­il­maa. Ko­ti­maan juu­ret nä­ky­vät eri­tyi­ses­ti jou­lun vie­tos­sa kuu­si­neen ja pi­par­kak­kui­neen.

– Hy­vää jou­lun odo­tus­ta, ja kaik­kea hy­vää sin­ne Kar­ja­laan, Tar­ja Tu­ru­nen toi­vot­taa Mar­bel­lan au­rin­gon al­ta.

Lisää aiheesta

Kysely