JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
18.11.2021 6.30
Uutiset

Kyläkoulumiljöö taipuu monenlaiseen toimintaan

KI­TEE

Mer­vi Ve­nä­läi­nen

Kun Kir­si ja Tar­mo Hir­vo­nen os­ti­vat Juu­ri­kan en­ti­sen ky­lä­kou­lun Ki­teen kau­pun­gil­ta hel­mi­kuus­sa 2018, kiin­teis­tö oli ol­lut tyh­jil­lään vuo­des­ta 2013, jol­loin kou­lu­toi­min­ta lop­pui.

Kiin­nos­tu­nei­ta os­ta­ja­eh­dok­kai­ta oli, mut­ta kiin­teis­töön kuu­lu­vat maat ja met­sät nos­ti­vat myyn­ti­hin­nan tur­han kor­ke­ak­si. Hir­vo­set kek­si­vät tar­jo­ta kau­pun­gil­le mah­dol­li­suut­ta myy­dä ym­pä­röi­vät met­sät, ja niin kau­pat saa­tiin sol­mit­tua.

Mo­nen­lais­ta toi­min­taa, ja uut­ta ke­hi­te­tään

Juu­ri­kan va­paa-ai­ka­kes­kus avau­tui ylei­söl­le heti os­to­vuo­den ke­säl­lä. En­ti­nen ky­lä­kou­lu on jo nyt val­jas­tet­tu mo­neen toi­min­taan, ja yrit­tä­jä­pa­ris­kun­ta ke­hit­te­lee jat­ku­vas­ti uu­sia lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia. Tois­tai­sek­si ide­oi­den to­teut­ta­mis­ta on hi­das­ta­nut 12 ki­lo­met­rin pääs­sä si­jait­se­va emo­leh­mä­ti­la.

– Olem­me lai­tel­leet tääl­lä paik­ko­ja kun­toon pik­ku hil­jaa, omien ai­ka­tau­lu­jen ja mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan. Vuo­den vaih­teen jäl­keen lai­tam­me eläi­met ja vuok­ra­pel­lot pois, jo­ten ai­kaa va­pau­tuu enem­män tä­hän toi­min­taan, Kir­si to­te­aa va­paa-ai­ka­kes­kuk­sen pu­bis­sa hää­ries­sään.

Päärakennuksen iso sali palvelee pubina, mutta myös kokoontumis- ja kokoustilana.

Päärakennuksen iso sali palvelee pubina, mutta myös kokoontumis- ja kokoustilana.

Mervi Venäläinen

Pub Jäl­ki-is­tun­to on ot­ta­nut paik­kan­sa lä­hi­a­lu­een asuk­kai­den oma­na olo­huo­nee­na. Muu­ta­mia kym­me­niä asi­ak­kai­ta ke­rään­tyy joka vii­kon­lop­pu viih­ty­mään ka­ra­o­ken pa­ris­sa, ja jos la­val­le saa­daan bän­di, asi­a­kas­mää­rä nou­see huo­mat­ta­vas­ti. Kuu­kau­sit­tain pe­lat­ta­va Juu­ri­kan Pal­lo­ker­hon bin­go on myös suo­sit­tu.

Pu­bin li­säk­si pää­ra­ken­nuk­ses­sa si­jait­see kel­la­ri­sau­na ja bunk­ke­rik­si kut­sut­tu oles­ke­lu­ti­la. Myös ma­joit­tu­mi­nen on mah­dol­lis­ta en­ti­sis­sä opet­ta­jien ti­lois­sa, jois­sa löy­tyy pe­ti­paik­ka 12 hen­ki­löl­le. Ma­joit­tu­jil­le on tar­jol­la oma­toi­mi­aa­mi­ai­nen ja so­pi­muk­sen mu­kaan mui­ta­kin ruo­kai­lu­ja.

Sa­mas­sa pi­ha­pii­ris­sä si­jait­se­vas­sa toi­ses­sa kiin­teis­tös­sä on yh­teen luok­ka­huo­nee­seen koot­tu kun­to­sa­li­vä­li­nei­tä, ja lii­kun­ta­sa­lis­sa mah­tuu pe­laa­maan ja liik­ku­maan isom­mal­la­kin po­ru­kal­la. Lä­hei­sen Vii­ta­lam­men ran­taan on ra­ken­net­tu pie­ni sau­na, oles­ke­lu­ti­la sekä laa­vu mak­ka­ran­pais­toa tai kah­vin­keit­toa var­ten.

Ti­lat so­vel­tu­vat mo­neen

Kir­si Hir­vo­sen mu­kaan Juu­ri­kan va­paa-ai­ka­kes­kus so­vel­tuu ko­koon­tu­mis- ja ko­kous­ti­lak­si sekä esi­mer­kik­si ty­hy­päi­vien ja mui­den ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mi­seen. Lii­kun­nal­li­siin ak­ti­vi­teet­tei­hin on pa­nos­tet­tu.

– Lii­kun­ta­sa­lis­sa ko­koon­tuu sään­nöl­li­ses­ti kau­pun­gin ja kan­sa­lai­so­pis­ton lii­kun­ta­ryh­miä. Myös avan­tou­i­ma­rei­ta käy sään­nöl­li­ses­ti, sau­na­vuo­rot pyö­ri­vät eril­li­sel­lä va­rauk­sel­la.

– Jos lun­ta saa­daan, niin tä­nä­kin tal­ve­na teh­dään 1,2 ki­lo­met­rin va­lais­tu latu. Li­säk­si pel­to­jen yli pää­see hiih­tä­mään Juu­rik­ka­jär­vel­le, ja eril­li­si­nä ai­koi­na on mah­dol­lis­ta har­ras­taa myös koi­ra­hiih­toa. Lam­mel­le teh­dään mä­en­las­ku­paik­ka ja ke­lien sal­lies­sa jää­dy­te­tään luis­te­lu­kent­tä, Kir­si lu­et­te­lee.

Viitalammen rannassa on rauhallinen tunnelma. Kirsi Hirvonen kertoo, että avantouimareita käy talviaikaan säännöllisesti. Rannassa on saunan lisäksi pieni kokoontumistila ja kota.

Viitalammen rannassa on rauhallinen tunnelma. Kirsi Hirvonen kertoo, että avantouimareita käy talviaikaan säännöllisesti. Rannassa on saunan lisäksi pieni kokoontumistila ja kota.

Mervi Venäläinen

Ke­säi­sin ur­hei­lu­ken­täl­lä pe­la­taan kun­to­pe­sis­tä, ja myös muu­ta­mia maa­kun­ta­sar­jan ot­te­lui­ta. Juu­ri­kan Pal­lo­ker­hon ja Itä­ra­jan Pon­nis­tuk­sen vuo­sit­tai­sen ys­tä­vyy­sot­te­lun yh­tey­des­sä jär­jes­tet­ty­jen Ke­sä­kar­ke­loi­den ja Pub­vol­ley-len­to­pal­lo­tur­naus­ten ohel­la va­paa-ai­ka­kes­kuk­ses­sa on pi­det­ty myös myy­jäi­siä ja mui­ta ylei­sö­ta­pah­tu­mia. Tu­le­vai­suu­des­sa pa­ris­kun­ta on kaa­vail­lut muun mu­as­sa pilk­ki­ki­so­jen jär­jes­tä­mis­tä.

Toi­min­taa ha­lu­taan muo­ka­ta ky­syn­nän ja toi­vei­den mu­kaan. Kir­si ko­ros­taa toi­mi­joi­den yh­teis­työn mer­ki­tys­tä.

– Mat­kai­lu­toi­mi­joi­den yh­teis­työ käyn­nis­tyi hy­vin KE­TIn Mat­kai­lu­lii­de­jä Kes­ki-Kar­ja­laan -hank­kees­sa. Ko­ro­na on kiu­san­nut toi­mi­joi­ta, mut­ta toi­vot­ta­vas­ti yh­teis­työ täs­tä taas vir­ko­aa, mah­dol­li­suuk­sia ja ide­oi­ta oli­si vaik­ka kuin­ka pal­jon.

– Jou­lu­myy­jäi­siä em­me tänä vuon­na jär­jes­tä, mut­ta on­nek­si jou­lu­puo­te­ja on tu­los­sa mui­den toi­mes­ta. Yh­teis­työ toi­mii niin­kin, et­tä jos en it­se pys­ty jo­ta­kin pal­ve­lua jär­jes­tä­mään, niin suo­sit­te­len tois­ta toi­mi­jaa. Hy­vää pi­tää ja­kaa, Kir­si to­te­aa.

Lisää aiheesta

Kysely