JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
18.11.2021 6.00
Uutiset

Sydänkarjalassa lähdetään talvimat­kai­lu­se­sonkiin kuulostellen

KES­KI-KAR­JA­LA

Mer­vi Ve­nä­läi­nen

Kes­ki-Kar­ja­lan mat­kai­lu­koor­di­naat­to­ri Lari Tu­ru­nen KE­TIl­tä ker­too, et­tä ku­lu­nut kesä oli mat­kai­lun sa­ral­la alu­eel­lam­me vaih­te­le­va.

– Isos­sa ku­vas­sa ke­sän 2020 mat­kai­lu­se­son­ki kes­ti Kes­ki-Kar­ja­las­sa pi­dem­pään, kun taas kesä 2021 oli lii­ke­vaih­don nä­kö­kul­mas­ta pa­rem­pi, vaik­ka mat­kai­li­joi­ta ei yh­tä pal­jon ol­lut­kaan.

– En­sim­mäi­se­nä ko­ro­na­ke­sä­nä saa­tet­tiin myy­dä jopa alen­nuk­sel­la, ja hin­to­ja on var­maan sen jäl­keen tar­kis­tet­tu. Voi myös ol­la, et­tä ku­lu­tus­pai­ne pur­kau­tui tänä ke­sä­nä enem­män, kun mat­kus­te­le­maan ei ole pääs­syt niin pit­kään ai­kaan, Tu­ru­nen ar­ve­lee.

Lari Turusen mielestä Keski-Karjalassa lähdetään kuulostellen kohti talvimatkailusesonkia. Kuva: Lari Turunen.

Lari Turusen mielestä Keski-Karjalassa lähdetään kuulostellen kohti talvimatkailusesonkia. Kuva: Lari Turunen.

Mervi Venäläinen

Mat­kai­lun tal­vi­kau­teen läh­de­tään Lari Tu­ru­sen mu­kaan Kes­ki-Kar­ja­las­sa kuu­los­tel­len. KE­TIn mat­kai­lu­mark­ki­noin­tia var­ten hän toi­voo toi­mi­joil­ta ak­tii­vi­suut­ta.

– Kes­ki-Kar­ja­la ole kos­kaan iden­ti­fi­oi­tu­nut tal­vi­mat­kai­lu­koh­teek­si, vaik­ka mah­dol­li­suuk­sia oli­si. Pe­rus­tar­jon­taa on, mut­ta ko­ro­nan ai­heut­ta­mia ky­sy­mys­merk­ke­jä on vie­lä il­mas­sa, ei­kä us­kal­lus­ta uu­den ko­kei­luun eh­kä sen ta­kia ole.

– Spe­si­fiä, koh­den­net­tua mark­ki­noin­tia var­ten tar­vit­sem­me toi­mi­joi­den omaa ma­te­ri­aa­lia konk­reet­ti­sis­ta mat­kai­lu­tuot­teis­ta.

Tu­ru­nen to­te­aa, et­tä vii­me tal­vi meni mat­kai­lun osal­ta mel­koi­ses­sa hor­rok­ses­sa, kun ta­pah­tu­mia ei ol­lut. Hiih­to­lo­ma-ai­ka­na vil­kas­tu­mis­ta kui­ten­kin oli, ja tänä tal­ve­na vii­koil­le 8 – 10 on­kin suun­ni­tel­mis­sa on­kin koo­ta viik­ko-oh­jel­maan yh­teis­tä te­ke­mis­tä ja tar­jon­taa.

Kes­ki-Kar­ja­la esil­lä Suo­mes­sa ja maa­il­mal­la

Kes­ki-Kar­ja­la on esil­lä tam­mi­kuus­sa mat­ka­mes­suil­la Hel­sin­gis­sä sekä Grüne Woc­he -mes­suil­la Ber­lii­nis­sä osa­na laa­jem­paa Suo­mi-osas­toa. Mo­lem­mis­sa Kes­ki-Kar­ja­laa tuo­daan esil­le Sy­dän­kar­ja­la -brän­dil­lä.

Ko­ro­nan ta­kia vii­me tou­ko­kuul­ta tam­mi­kuul­le siir­re­tyil­le Hel­sin­gin mat­ka­mes­suil­le odo­te­taan kym­me­niä tu­han­sia kä­vi­jöi­tä. Grüne Woc­he puo­les­taan hou­kut­te­lee vuo­sit­tain jopa 400 000 mes­su­vie­ras­ta.

Lari Tu­ru­nen ker­too, et­tä mat­kai­lun toi­min­ta­mal­lis­sa mu­ka­na ole­vil­la yri­tyk­sil­lä on mah­dol­li­suus läh­teä mu­kaan Hel­sin­kiin. Sak­saan Tu­ru­sen li­säk­si läh­tee KE­TIn ELOT-hank­kees­sa mu­ka­na ole­via elin­tar­vi­ke- ja mat­kai­lu­y­ri­tyk­siä sekä Night­wish-kes­kus.

Kes­ki-Kar­ja­lan jouk­ko­ja Ber­lii­nis­sä vah­vis­taa myös KE­TIn Pa­ras­ta Rääk­ky­lää -han­ke, jon­ka toi­men­pi­tee­nä jär­jes­te­tään benc­mar­king-mat­ka Grüne Woc­he -mes­suil­le.

Val­miil­ta myyn­ti­a­lus­toil­ta pot­kua mark­ki­noin­tiin

Lari Tu­ru­nen kan­nus­taa mat­kai­lu­toi­mi­joi­ta tart­tu­maan roh­ke­as­ti val­mii­den myyn­ti­a­lus­to­jen tar­jo­a­miin mah­dol­li­suuk­siin.

– Esi­mer­kik­si Do­erz tar­jo­aa pie­nel­lä vai­val­la ja nel­jän pro­sen­tin ko­mis­si­ol­la hy­vän mah­dol­li­suu­den yri­tyk­sil­le ja yk­si­tyis­hen­ki­löil­le. Sen kaut­ta myy­tä­vät mat­kai­lu­pal­ve­lut nä­ky­vät myös suo­raan Vi­sit Ka­re­li­an Elä­mys­puo­dis­sa. Ti­las­to­jen mu­kaan Vi­sit Ka­re­li­an si­vuil­ta on tänä vuon­na siir­ryt­ty yri­tys­ten omil­le net­ti­si­vuil­le 53 000 ker­taa. Sitä kaut­ta saa siis pal­jon nä­ky­vyyt­tä.

– Toki on hyvä muis­taa, et­tä mi­kään val­mis myyn­ti­a­lus­ta ei pois­ta mark­ki­noin­nin tar­vet­ta, Tu­ru­nen muis­tut­taa.

Lisää aiheesta

Kysely