JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Suurin osa Karjalan Lomakeskuksen rakennuksista on kevytrakenteisia leirintämökkejä.

Suurin osa Karjalan Lomakeskuksen rakennuksista on kevytrakenteisia leirintämökkejä.

Kari Sarkkinen

18.11.2021 5.40
Uutiset

Karjalan Lomakeskuksen alue mahdollistaa mittavan lomarakentamisen

KI­TEE

Kari Sark­ki­nen

Pu­ru­ve­den ran­nal­la si­jait­se­va Kar­ja­lan lo­ma­kes­kus on ol­lut vii­me vuo­det tyh­jil­lään. Alue ra­ken­nuk­si­neen on täl­lä het­kel­lä Ki­teen kau­pun­gin omis­tuk­ses­sa. Alu­een jat­ko­suun­ni­tel­mat ovat vie­lä läh­tö­kuo­pis­sa.

– Ko­vas­ti on alu­een tu­le­vai­suus vie­lä kes­kus­te­luis­sa ei­kä vah­vem­paa lin­jaus­ta tai pää­tös­tä ole asi­as­ta teh­ty. Mat­kai­lu­käyt­tö on ol­lut esil­lä eri muo­dois­saan, Ki­teen kau­pun­gin­joh­ta­ja Pek­ka Hir­vo­nen ker­too tä­män­het­ki­ses­tä ti­lan­tees­ta.

– Sa­moin olen saa­nut eh­do­tuk­sia, et­tä kan­nat­tai­si­ko myy­dä tont­tei­na ja on­pa vä­läy­tel­ty aja­tus­ta loma-asun­to­mes­suis­ta­kin. Mut­ta ku­ten sa­not­tua, niin pää­tök­siä ei vie­lä ole. Eri vaih­to­eh­to­jen vah­vuuk­sia ja heik­kouk­sia siis vie­lä pun­ni­taan, hän jat­kaa.

Lomakeskuksen hiekkaranta on ollut nyt vuosia käyttämättömänä.

Lomakeskuksen hiekkaranta on ollut nyt vuosia käyttämättömänä.

Kari Sarkkinen

Alu­eel­la on vii­ti­sen­kym­men­tä ra­ken­nus­ta

Kau­pun­gin tek­ni­nen joh­ta­ja Kari Si­po­nen ker­too kiin­teis­tön in­ven­toin­nin ole­van vie­lä kes­ken. Alu­eel­la on vii­ti­sen­kym­men­tä ra­ken­nus­ta. Suu­rim­mak­si osak­si ny­kyi­set ra­ken­nuk­set ovat var­sin keh­nos­sa kun­nos­sa. Ra­ken­nuk­set ke­vyi­tä lei­rin­tä­mök­ke­jä ja yk­si isom­pi pää­ra­ken­nus, jos­sa on toi­mi­nut ra­vin­to­la.

– Ny­kyi­sil­lä ole­mas­sa ole­vil­la ra­ken­nuk­sil­la ei ole käyt­töä joi­ta­kin yk­sit­täi­siä ra­ken­nuk­sia lu­kuun ot­ta­mat­ta, Si­po­nen ar­vi­oi.

Oli­si­ko jol­le­kin ul­ko­puo­li­se­le in­ves­to­ril­la alu­eel­le sit­ten kiin­nos­tus­ta?

– Alu­eel­la on voi­mas­sa ole­va kaa­va, joka mah­dol­lis­taa mit­ta­van lo­ma­ra­ken­ta­mi­sen, Si­po­nen mai­nit­see mah­dol­li­suuk­sis­ta.

Rat­kai­su­ja esil­lä ke­vääl­lä

Kar­ja­lan lo­ma­kes­kuk­sen ti­lan­net­ta ar­vi­oi­daan kau­pun­gin toi­mes­ta tal­ven ai­ka­na. Mah­dol­li­sia rat­kai­su­vaih­to­eh­to­ja on näh­tä­vis­sä en­si ke­vään ai­ka­na.

Lisää aiheesta

Kysely