JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
14.11.2021 22.40
Mielipiteet

MIELIPIDE: Arla Suomi Oy:n yhteistyöryhmän tuotta­ja­e­dus­ta­jiston julkilausuma

Me Ar­la Suo­men yh­teis­työ­ryh­män tuot­ta­jat olem­me huo­lis­sam­me koko Suo­men maa­ta­lou­den ti­las­ta täs­sä kus­tan­nus­pai­nees­sa ja ko­ro­nan jäl­kei­sen inf­laa­ti­on nou­sun ti­lan­tees­sa.

Ei ole oi­kein, et­tä kus­tan­nuk­sia ei saa­da jy­vi­tet­tyä pel­lol­ta pöy­tään ket­jus­sa sin­ne pöy­tään as­ti, vaan kus­tan­nuk­set uh­kaa­vat jää­dä tuot­ta­jien mak­set­ta­vak­si, kos­ka elin­tar­vi­ke­mark­ki­nat ei­vät toi­mi vas­tuul­li­ses­ti tuot­ta­jal­le as­ti. Tuot­ta­ja on kui­ten­kin ket­jun tär­kein lenk­ki ja voi­ma­va­ra aja­tel­len koko Suo­men huol­to­var­muut­ta.

Tuot­ta­jien ah­din­ko on vain sy­ven­ty­nyt vuo­den 2014 ase­tet­tu­jen ve­nä­jän vien­ti­pa­kot­tei­den jäl­keen ja vuo­den 2021 heik­ko sa­to­vuo­si, sekä en­nal­ta ar­vaa­ma­ton rä­jäh­dys­mäi­nen kus­tan­nus­ten nou­su uh­kaa kat­kais­ta koko toi­mi­a­lan sel­kä­ran­gan. Li­säk­si jat­ku­va toi­mi­a­lal­le kes­kus­te­luis­sa koh­dis­tu­va di­sin­for­maa­tio kuor­mit­taa tuot­ta­jien hen­kis­tä jak­sa­mis­ta.

Tuot­ta­jat ovat si­tou­tu­neet te­ke­mään tar­vit­ta­via il­mas­to­toi­mia, mut­ta se ei kui­ten­kaan on­nis­tu, jos kas­sa on tyh­jä, ei­kä va­raa ole edes tuo­tan­to­pa­nos­ten os­toon. Kus­tan­nuk­set ovat nous­seet mm. Lan­noit­tei­den osal­ta 100 pro­sent­tia, säh­kön 30–50 pro­sent­tia (Fing­rid.fi, Ener­gi­a­vi­ras­to.fi), polt­to­ai­nei­den 30 pro­sent­tia ja re­huis­sa käy­tet­tä­vän vil­jan osal­ta 60–80 pro­sent­tia (Vyr.fi). Ti­la­ta­sol­la tämä tar­koit­taa noin 10–15 pro­sen­tin kus­tan­nus­ten nou­sua lii­ke­vaih­toon suh­teu­tet­tu­na.

PTT on ar­vi­oi­nut, et­tä ruo­ka kal­lis­tuu en­si­vuo­den ai­ka­na 1,8 pro­sent­tia (Juu­so Aal­to-Se­tä­lä, Sari Fors­man-Hugg, Jon­na Hän­ni­nen ja Päi­vi Ku­ja­la: PTT-en­nus­te, maa- ja elin­tar­vi­ke­ta­lous syk­sy 2021. Hel­sin­ki 2021).

Tämä ar­vio on ny­kyis­ten kus­tan­nus­ten nou­su­kii­dos­sa mie­les­täm­me epä­re­a­lis­ti­nen ja osoit­taa, et­tä mark­ki­nat ei­vät toi­mi rei­lun­kau­pan ja vas­tuul­li­suu­den mu­kaan. PTT:n ar­vi­oi­ma 1,8 pro­sen­tin ku­lut­ta­ja­hin­to­jen nou­su kat­tai­si vain noin kol­man­nek­sen ti­lo­jen kus­tan­nus­pai­neis­ta

Myös val­ti­o­val­lan osal­ta eri­lais­ten tu­ki­po­liit­ti­sien toi­mien te­ke­mi­nen ti­lan­teen kor­jaa­mi­sek­si tu­li­si osoit­taa uu­den oh­jel­ma­kau­den si­säl­töön ja pe­rus­tei­siin, joil­la tu­kea myön­net­täi­siin vain maa­ta­lou­des­ta pää­toi­mi­ses­ti tu­lon­sa saa­vil­le ns. Ak­tii­vi­vil­je­li­jöil­le. Vä­li­ai­kai­set ”de mi­ni­mis” -tuet ei­vät kor­jaa elin­tar­vi­ke­mark­ki­noi­ta, vaan an­ta­vat vää­rän sig­naa­lin, niin te­ol­li­suu­del­le, kuin kau­pal­le.

Tuot­ta­jat tar­vit­se­vat nyt vas­tuul­li­suut­ta koko ket­jul­ta pel­los­ta pöy­tään, tä­ten voim­me jat­kos­sa­kin taa­ta elin­tar­vik­kei­den oma­va­rai­suu­den ja huol­to­var­muu­den Suo­mes­sa myös krii­si­ti­lan­tei­den ai­ka­na.

Hä­meen­lin­nas­sa 9.11.2021

ARI HÄN­NI­NEN

Ar­la Suo­mi yh­teis­työ­ryh­män pj.

Mai­don­tuot­ta­ja, Ki­tee

MIK­KO KOR­TE

Ar­la Suo­mi yh­teis­työ­ryh­män vpj.

Mai­don­tuot­ta­ja, Yli­vies­ka

Lisää aiheesta

Kysely