JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Keski-karjalan Moottorikelkkailijat ry:n kunniapuheenjohtaja Veini Haapasalo näyttää  seuran nykyiselle puheenjohtajalle Joni Juvoselle valokuvamuistoja vuosikymmenten varrelta.

Keski-karjalan Moottorikelkkailijat ry:n kunniapuheenjohtaja Veini Haapasalo näyttää seuran nykyiselle puheenjohtajalle Joni Juvoselle valokuvamuistoja vuosikymmenten varrelta.

Kari Sarkkinen

18.11.2021 5.25
Urheilu

Mootto­ri­kelk­ka­seuralla mittarissa 30 vuotta

KES­KI-KAR­JA­LA

Kari Sark­ki­nen

Elet­tiin 80-lu­vun al­ku­puol­ta. Moot­to­ri­kelk­kai­lu­har­ras­tus kas­voi Kes­ki-Kar­ja­las­sa ja jär­jes­täy­ty­neel­le toi­min­nal­le oli tar­vet­ta.

– Liki kym­me­nen vuot­ta olim­m­me PKK:n (Poh­jois-Kar­ja­lan Kelk­kai­li­joi­den) ala­ja­os­to­na, jon­ka jäl­keen -88 pe­rus­tim­me K-KUA:n (Kes­ki-Kar­ja­lan Ur­hei­lu­au­toi­li­jat) kelk­ka- ja cros­si­ja­ok­sen, ker­too ja­ok­sen pu­heen­joh­ta­jak­si tuol­loin ni­met­ty Vei­ni Haa­pa­sa­lo.

In­nos­tus­ta ja­ok­sen pe­rus­ta­mi­sel­le he­rät­ti muun mu­as­sa juu­ri To­lo­sen­mä­keen val­mis­tu­nut uu­si rata.

Kelk­kai­li­joil­le oma seu­ra

Seu­ra­toi­min­ta ke­hit­tyi ja jo vuo­na 1991 alan har­ras­ta­jat pe­rus­ti­vat oman seu­ran, Kes­ki-Kar­ja­lan Moot­to­ri­kelk­kai­li­jat. Seu­ran pu­heen­joh­ta­juus py­syi Vei­ni Haa­pa­sa­lol­la 14 vuot­ta, jon­ka jäl­keen oh­jak­siin as­tui Jari Iko­nen, hän­tä seu­ra­si sit­ten Rei­ma Luuk­kai­nen. Pu­heen­joh­ta­ji­na ovat sit­tem­min ol­leet Kim­mo Mä­ke­lä, Ei­la Örn ja nyt pes­tis­tä vas­taa Joni Ju­vo­nen.

Jo alus­ta al­ka­en Kes­ki-Kar­ja­lan Moot­to­ri­kelk­kai­li­jat muo­tou­tui­vat koko seu­tu­kun­nan kat­ta­vak­si toi­mi­jak­si. Tämä nä­kyi Ter­ho Laa­so­sen suun­nit­te­le­mas­sa seu­ran lo­gos­sa­kin. Sii­nä Kar­ja­lan pu­na­mus­tien vä­rien kes­kel­lä kelk­ka kii­tää vii­den vih­re­än kuu­sen edes­sä. Nämä kuu­set ku­vaa­vat viit­tä sil­lois­ta kun­taa: Ke­sä­lah­tea, Ki­tee­tä, Rääk­ky­lää, Toh­ma­jär­veä ja Värt­si­lää.

Kan­sal­li­set ki­sat ko­ko­si ylei­söä

Toi­min­ta oli vil­kas­ta ja nä­ky­vää. Nuo­ri seu­ra jär­jes­ti en­sim­mäi­se­nä toi­min­ta­kau­te­naan uu­del­la ra­dal­la kan­sal­li­set ki­sat, jo­hon osal­lis­tui 50 kelk­kaa ja kat­so­ji­a­kin oli pai­kal­la yli 600 hen­keä.

Kil­pai­lu­toi­min­ta on kui­ten­kin ol­lut vain yk­si osa kelk­ka­ker­hon toi­min­taa. Nyt kun­ni­a­pu­heen­joh­ta­jan viit­taa kan­ta­va Vei­ni Haa­pa­sa­lo lu­et­te­lee ker­hon pal­ve­le­van yh­tä hy­vin va­paa-ajan kelk­kai­li­joi­ta, la­dun­te­ki­jöi­tä kuin vaik­ka­pa tal­vi­ka­las­ta­jia vi­ra­no­mai­syh­teis­työs­tä pu­hu­mat­ta­kaan.

Kun maas­to­lii­ken­ne­la­ki al­koi suit­si­maan kelk­kai­lua maas­tois­sa, seu­ra al­koi jär­jes­tää mui­ta mah­dol­li­suuk­sia. Lu­val­li­sia kelk­kau­ria al­koi syn­tyä Haa­pa­sa­lon omil­le mail­le Rup­po­vaa­raan laa­jen­tu­en pik­ku­hil­jaa naa­pu­rei­den Tu­ki­ais­ten, Lap­pa­lais­ten ja Kar­po­lan mail­le ja edel­leen Hil­tu­sen van­han kau­pan kaut­ta To­lo­sen­mä­keen Hut­tu­sen Uni­o­nil­le.

– Sii­tä al­koi­vat ke­hit­ty­mään kelk­kai­lu­rei­tit, Haa­pa­sa­lo muis­te­lee.

Rup­po­vaa­ras­ta moni muis­taa 90-lu­vun puo­li­vä­lin sän­ki­kiih­dy­ty­sa­jot.

Keski-Karjalan Moottorikelkkailijat ry:n logossa näkyy seuran toiminta-alue. eli vuoden 1991 kunnat Kesälahti, Kitee, Rääkkylä, Tohmajärvi ja Värtsilä viiden vihreän kuusen kuvaamana.

Keski-Karjalan Moottorikelkkailijat ry:n logossa näkyy seuran toiminta-alue. eli vuoden 1991 kunnat Kesälahti, Kitee, Rääkkylä, Tohmajärvi ja Värtsilä viiden vihreän kuusen kuvaamana.

Kari Sarkkinen

Kelk­ka­rei­teis­tä kii­tos­ta

Kes­ki-Kar­ja­lan alu­eel­la ja myös alu­een ul­ko­puo­li­sil­le rei­teil­le kyt­key­ty­vät kelk­kau­rat ovat Kes­ki-Kar­ja­lan moot­to­ri­kelk­kai­li­joi­den mit­ta­vin ai­kaan­saan­nos 30 vuo­den ai­ka­na. Haa­pa­sa­lo oli kump­pa­nei­neen ak­tii­vi­nen reit­tien ke­hit­tä­jä. Reit­te­jä hal­lin­noi ny­ky­ään Poh­jois-Kar­ja­lan vir­kis­tys­rei­tis­töyh­dis­tys.

– Joka puo­lel­la oli ih­mi­siä, jot­ka tart­tui­vat hank­kee­seen, Haa­pa­sa­lo kiit­tää.

Eri­tyi­ses­ti Haa­pa­sa­lo kiit­tää it­sen­sä ja seu­ran­sa puo­les­ta Ki­teen kau­pun­kia ja alu­een yrit­tä­jiä niin Ki­teel­lä kuin naa­pu­ri­kun­nis­sa. Toi­saal­ta lu­pien saan­ti ja reit­tien ra­hoi­tus vaa­ti osal­la alu­et­ta pal­jon myös neu­vot­te­lu­tai­toa ja suh­tei­ta.

– Siel­lä oli Pyö­ri­äi­sen kai­vin­ko­neet­kin tois­ta vuot­ta reit­te­jä te­ke­mäs­sä.

"Ei ole muu­al­la täl­lai­sia paik­ko­ja", saa seu­ran väki nyt kuul­la mat­kai­li­joil­ta ai­kaan­saan­nok­sen­sa ää­rel­lä.

Har­ras­tus sa­toi mo­nen yrit­tä­jän laa­riin

Noi­hin ai­koi­hin moot­to­ri­kelk­ka­kaup­pi­aa­na toi­mi­nut Haa­pa­sa­lo sa­noo har­ras­tuk­sen kas­vun sa­ta­neen omaan­kin laa­riin. Mut­ta sa­maan hen­gen­ve­toon hän lu­et­te­lee, mi­ten ma­joit­ta­jat, huol­to­a­se­mat, tak­sit, lin­ja-au­to­y­rit­tä­jät, kelk­ka­vuok­raa­jat, ky­lä­toi­mi­kun­nat ja mo­net elin­kei­no­toi­mi­jat ovat saa­neet rei­teis­tä hyö­tyä.

Yrit­tä­jäyh­teis­työs­tä Haa­pa­sa­lo mai­nit­see eri­tyi­ses­ti Sirk­ka Iko­sen ko­ti­lei­po­mon ki­os­kit kelk­ka­kil­pai­luis­sa.

– Nii­den tuot­to tuli ker­hol­le. "pi­tää spons­sa­ta", Haa­pa­sa­lo ker­too Sir­kan sa­no­neen.

Radan valmistuminen Tolosenmäkeen antoi kelkka- ja crossiharrastukselle kirjaimellisesti vauhtia 80-90 -lukujen vaihteessa.

Radan valmistuminen Tolosenmäkeen antoi kelkka- ja crossiharrastukselle kirjaimellisesti vauhtia 80-90 -lukujen vaihteessa.

Kari Sarkkinen

Ame­ri­kas­sa ja Ve­nä­jäl­lä

Haa­pa­sa­lo lu­et­te­lee seu­ran his­to­ri­as­ta pit­kän lis­tan ni­miä ja kan­sain­vä­li­siä tut­ta­vuuk­sia Ame­rik­kaa ja Ka­na­daa myö­ten.

– Siel­tä saim­me muun mu­as­sa Suo­mes­sa ai­no­an ovaa­li­ra­dan pii­rus­tuk­set.

Myös Ve­nä­jäl­tä, Si­pe­ri­as­sa si­jait­se­val­ta Ja­ma­la-Ne­nets­kin it­se­hal­lin­to­a­lu­eel­ta otet­tiin Kes­ki-Kar­ja­laan yh­teyt­tä:

Elet­tiin vuot­ta 2012, kun si­kä­läi­set ha­lu­si­vat suo­ma­lai­sia mu­kaan suu­riin moot­to­ri­kelk­ka­ki­soi­hin­sa. Sata ih­mis­tä ja 36 moot­to­ri­kelk­kaa kah­del­la len­to­ko­neel­la vie­tiin Si­pe­ri­aan kil­pai­le­maan.

– Ta­pah­tu­mal­la oli 2,5 mil­joo­nan dol­la­rin bud­jet­ti ja kaik­ki otet­tiin Ja­ma­li-Ne­nets­kin it­se­hal­lin­to­a­lu­een ra­hois­ta, Haa­pa­sa­lo muis­te­lee.

Tal­koo­lai­sia tar­vit­si­si

Sees­tei­sem­mäk­si luon­neh­tii seu­ran ny­kyi­nen pu­heen­joh­ta­ja Joni Ju­vo­nen seu­ran tä­män­het­kis­tä toi­min­taa.

– Toi­vot­ta­vas­ti suun­ta oli­si ylös­päin. Tal­koo­po­ruk­ka on pien­tä. Vaik­ka jä­se­niä on pari sa­taa tal­koo­lai­sia on noin 25.

Mut­ta toi­min­taa on kui­ten­kin lu­vas­sa. Hel­mi­kuun lo­pul­la on kak­si­päi­väi­set SM-sprin­tit Ai­mo-alu­eel­la. Joni ker­too kus­ke­ja ole­van tu­los­sa 150-200 ja ylei­söl­le ta­pah­tu­ma on pää­sy­mak­su­ton.

– Ra­dat ovat hy­vin ylei­söl­le esil­lä. Ki­teen osa­kil­pai­lu myös te­le­vi­si­oi­daan, Joni Ju­vo­nen ker­too suun­ni­tel­mis­ta.

Juh­lat lau­an­tai­na

Kes­ki-Kar­ja­lan Moot­to­ri­kelk­kai­li­jat juh­lii 30-vuo­tis­ta tai­val­taan tu­le­va­na lau­an­tai­na Ki­teen­ho­vis­sa ja sa­mal­la on seu­ran vä­el­le pik­ku­jou­lu.

Lisää aiheesta

Kysely